Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken fått tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. mars 2016 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og motsyklisk buffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. Motsyklisk buffer er varslet økt til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 31. mars 2016 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

 

Morbank   Konsern
31.12.15 31.3.15 31.3.16 (mill. kr) 31.3.16 31.3.15 31.12.15
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital -6 -0 -21
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.790 3.122 3.790 Utjevningsfond 3.782 3.122 3.790
4.105 3.619 4.105 Grunnfondskapital 4.105 3.619 4.105
292 - - Avsatt utbytte - - 292
40 - - Avsatt gaver - - 40
279 139 279 Fond for urealiserte gevinster 290 148 290
- - - Annen egenkapital 1.705 1.622 1.597
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser 372 78 318
- 389 193 Periodens resultat 311 441 -
11.998 10.761 11.859 Sum balanseført egenkapital 14.051 12.521 13.904
-447 -447 -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -668 -569 -662
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 119 120 264
-332 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -332
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -372 -78 -318
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 184 36 132
-93 -4 -93 Overfinansiering pensjonsforpliktelse -43 - -43
- -389 -193 Periodens resultat -311 -441 -
- 270 100 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73 prosent etter skatt av konsernresultat) 218 322 -
-33 -30 -35 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -57 -44 -55
-164 -277 -32 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -104 -381 -239
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -576 -477 -458
10.928 9.884 11.159 Sum ren kjernekapital 12.440 11.008 12.192
950 950 950 Hybridkapital 1.310 1.217 1.310
495 497 496 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 496 497 495
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 -9 -9
12.373 11.331 12.605 Sum kjernekapital 14.237 12.713 13.988
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.648 1.692 1.647
786 786 673 Ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 673 786 786
-43 -43 -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 -43 -43
1.743 1.743 1.631 Sum tilleggskapital 2.279 2.435 2.390
14.116 13.074 14.236 Netto ansvarlig kapital 16.516 15.147 16.378
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.027 1.258 1.063 Engasjement med spesialiserte foretak 1.232 1.506 1.213
1.049 987 1.040 Engasjement med øvrige foretak 1.086 1.038 1.105
1.093 1.089 1.134 Engasjement med massemarked eiendom 1.606 1.447 1.557
157 141 162 Engasjement med massemarked SMB 171 149 167
38 54 37 Engasjement med massemarked øvrig 39 54 40
1.221 1.160 1.235 Egenkapitalposisjoner IRB 1 0 0
4.585 4.689 4.671 Sum kredittrisiko IRB 4.135 4.194 4.082
64 199 27 Gjeldsrisiko 29 200 64
- - - Egenkapitalrisiko 10 2 10
- - - Valutarisiko - 0 -
316 316 334 Operasjonell risiko 479 452 457
922 911 947 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.893 2.025 1.805
53 42 45 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 91 97 106
- - - Overgangsordning 666 163 634
5.939 6.158 6.024 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.303 7.134 7.157
74.243 76.969 75.295 Beregningsgrunnlag 91.286 89.171 89.465
3.341 3.464 3.388 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.108 4.013 4.026
      Bufferkrav       
1.856 1.924 1.882 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.282 2.229 2.237
2.227 2.309 2.259 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.739 2.675 2.684
742   753 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent 913   895
4.826 4.233 4.894 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 5.934 4.904 5.815
2.761 2.187 2.877 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.399 2.091 2.351
      Kapitaldekning      
14,7 % 12,8 % 14,8 % Ren kjernekapitaldekning 13,6 % 12,3 % 13,6 %
16,7 % 14,7 % 16,7 % Kjernekapitaldekning 15,6 % 14,3 % 15,6 %
19,0 % 17,0 % 18,9 % Kapitaldekning 18,1 % 17,0 % 18,3 %
9,1 % 8,7 % 9,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,8 % 6,3 % 6,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN