Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Sikringsfondsavgift

Det har vært en diskusjon etter innføring av IFRIC 21, om den årlige avgiften til Bankenes Sikringsfond for 2015 og 2016 skulle vært kostnadsført i sin helhet første kvartal. Avgiften til Bankenes Sikringsfond ilegges normalt på bakgrunn av gjennomsnittlig garanterte innskudd og gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for tidligere kvartaler. Det er ikke regulert hvorvidt en uttreden fra ordningen vil medføre tilbakebetaling av for mye innbetalt avgift. Praksis har vært en pro-rata belastning ved innmelding. Praksis og hensynet til likebehandling tilsier pro-rata også ved utmelding. Finansdepartementet vil beslutte dette ved enkeltvedtak. Dette har betydning for når avgiften skal innregnes i regnskapet. Finanstilsynet har i rundskrivet "Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2015" 19. november 2015 konkludert med at sikringsfondsavgiften må kostnadsføres i sin helhet første kvartal hvert år og forventer at bankene endrer praksis fra første kvartal 2016. Finansdepartementet har den 8. april 2016 i brev til Finanstilsynet bedt om at Finanstilsynet utarbeider høringsnotat og utkast til forskriftsendringer om utmåling av avgift ved uttreden fra sikringsordningen som kan gi bankene rett til refusjon av avgift for den del av det aktuelle året banken ikke er medlem av sikringsfondet. I høringsnotatet ber Finansdepartementet om at det vurderes hvilke konsekvenser forskriftsendringen kan ha for Bankenes sikringsfond og andre berørte parter, herunder for medlemmenes regnskapsmessige periodisering av avgiften. Frist for å svare er 1. juni 2016. I påvente av Finanstilsynets utredning og svar til Finansdepartementet, har SpareBank 1 SMN i første kvartal 2016 videreført tidligere praksis ved at avgiften periodiseres månedlig. 

Kostnaden utgjorde 14,5 millioner kroner i første kvartal 2016 mot 14,4 millioner i første kvartal 2015. Dersom avgiften til Bankenes Sikringsfond hadde blitt kostnadsført i sin helhet første kvartal 2016 hadde dette økt rentekostnaden med 43,6 millioner kroner mot 42,9 millioner i 2015.

Pensjoner

Konsernet har ikke innhentet ny pensjonsberegning per 31. mars 2016 da det ikke er identifisert forhold som vesentlig endrer pensjonsforpliktelsen. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 24 Pensjon i årsrapporten for 2015.

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

Eiendeler og gjeld relatert til selskapet Brannstasjonen SMN er klassifisert som holdt for salg fra første kvartal 2016 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av selskapet, samt at prosessen nå er kommet så langt at det er høyst sannsynlig at salget vil være gjennomført innen 12 måneder. Brannstasjonen SMN ble stiftet i 2012 etter at SpareBank 1 SMN kjøpte Kongensgt 2 som var tidligere brannstasjon. Formålet med kjøpet var å utvikle eiendommen til eget bruk da det på dette tidspunktet var plassbehov drevet av vekststrategi og etablering av SpareBank 1 Kredittkort samt behov for å integrere SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i bankens hovedkontor. I ettertid har det vist seg at plassbehovet likevel ikke er tilstede som følge av at digitalisering gir betydelige effektiviseringsgevinster på sikt. 

1. kv 2016 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat Eierandel
Mavi XV konsern 19 0 0 -0 -0 100 %
Brannstasjonen SMN 195 5 - -0 -0 100 %
Sum Holdt for salg 214 5 0 -1 -0 -

 

Redusert eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge

Fra 18. januar 2016 har datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge fått Sparebanken Sogn og Fjordane som ny samarbeidspartner og eier ved at SpareBank 1 SMN reduserte sin eierandel i selskapet med 7,5 prosent fra 72,1 prosent til 64,6 prosent. 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN