Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
2015 1.kv.15 1.kv.16 (mill. kr) 1.kv.16 1.kv.15 2015
             
      Renteinntekter      
112 28 31 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  14 10 43
3.447 901 766 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 824 929 3.669
304 77 68 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  68 77 304
1 0 - Andre renteinntekter 4 3 16
3.865 1.007 865 Sum renteinntekter 910 1.019 4.031
             
      Rentekostnader      
147 46 33 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  33 18 148
968 269 169 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 165 264 949
840 212 189 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 189 212 840
149 38 36 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 36 38 149
0 1 1 Andre rentekostnader 3 5 17
 57  14  15 Avgift Sparebankenes sikringsfond  15  14  57
2.161 580 442 Rentekostnader og lignende kostnader  441 552 2.159
             
1.703 427 423 Netto renteinntekter 469 467 1.872

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN