Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank                  
  31.3.16 31.3.15 31.12.15
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 28 148 176 25 140 165 25 140 165
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 4 0 4 1 32 33 7 58 65
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 3 5 1 1 2 2 40 43
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 7 4 11 1 4 4 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 4 8 12 2 15 17 12 85 96
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier  34 157 190 26 126 152 28 148 176
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1,8 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'                  
                   
  31.3.16 31.3.15 31.12.15
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 268 358 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 150 150  -  - - - 80 80
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier  90 418 508 90 188 278 90 268 358

 

Konsern                  
  31.3.16 31.3.15 31.12.15
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 31 153 184 27 146 173 27 146 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 4 0 4 2 32 34 8 59 67
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 3 5 1 1 2 3 42 46
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 7 4 11 1 4 4 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 5 9 14 3 17 20 14 87 102
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 37 163 200 28 133 161 31 153 184
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1,8 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'                  
                   
  31.3.16 31.3.15 31.12.15
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 96 281 376 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 0 150 150  -  - - 2 80 82
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier  96 431 527 94 201 295 96 281 376

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN