Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.6.15 30.6.16 (mill. kr) 30.6.16 30.6.15 31.12.15
- 34 0 Utsatt skatt 22 48 21
420 127 222 Betalbar skatt 269 167 459
10 13 - Formuesskatt 13 10 13
70 99 80 Tidsavgrensninger 280 102 303
78 93 107 Avsetninger 107 93 78
25 17 25 Pensjonsforpliktelser 31 32 31
46 58 61 Trasseringsgjeld 61 58 46
6 6 7 Leverandørgjeld 53 50 39
61 216 145 Gjeld verdipapirer 326 439 145
-  -  - Egenkapitalinstrumenter 289 431 394
153 225 289 Annen gjeld 321 261 204
868 887 937 Sum annen gjeld 1.772 1.690 1.734

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN