Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.6.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 37.135 7.066 3.287 -658 34.014
Verdijusteringer 791 - - 16 775
Påløpte renter 211 - - -155 365
Totalt 38.137 7.066 3.287 -797 35.154
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.6.16 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.15
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.776 43 - 73 1.660
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 89 - - -0 89
Påløpte renter 14 - - -0 14
Totalt  3.579 43 - 73 3.463

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN