Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata.
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data.
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2016:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 77 6.850 - 6.927
- Obligasjoner og sertifikater 3.375 16.487 - 19.862
- Egenkapitalinstrumenter 818 516 1.334
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.345 4.388
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter 44 87 131
Sum eiendeler 4.314 23.379 4.948 32.640
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 92 5.832 - 5.924
- Egenkapitalinstrumenter 284 6 - 290
Sum forpliktelser 376 5.837 - 6.214

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2015:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 32 5.820 - 5.851
- Obligasjoner og sertifikater 3.102 11.980 - 15.082
- Egenkapitalinstrumenter 700 - 607 1.307
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.677 4.719
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 40 40
Sum eiendeler 3.833 17.842 5.324 26.999
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 32 4.579 - 4.610
Sum forpliktelser 32 4.579 - 4.610

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 148 15 31 194
Avhending -230 -47 -3 -281
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 22 -26 -49 -52
Utgående balanse 30.6.16 4.345 516 87 4.948

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2015:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 1.690 8 3 1.701
Avhending -267 -22 -2 -291
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 40 -4 3 40
Endring verdsettelsesmodell fastrentelån -64 - - -64
Utgående balanse 30.6.15 4.677 607 40 5.324

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN