Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.15 30.6.15 30.6.16 (mill. kr) 30.6.16 30.6.15 31.12.15
33 - 33 Utsatt skattefordel 186 156 187
133 135 131 Varige driftsmidler 944 1.063 1.031
23 20 25 Opptjente ikke motatte inntekter 72 56 39
3 1.010 326 Fordringer verdipapirer 651 1.209 200
124 6 124 Pensjoner 125 6 125
95 63 94 Andre eiendeler 416 398 381
411 1.234 734 Sum øvrige eiendeler 2.395 2.889 1.962

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN