Resultatregnskap

  Morbank     Konsern  
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2021 2021 2022 (mill. kr) Note 2022 2021 2021
3.067 729 920 Renteinntekter effektiv rentes metode   1.035 843 3.524
395 97 124 Andre renteinntekter   123 96 392
1.109 267 396 Rentekostnader   400 271 1.120
2.353 558 648 Netto renteinntekter 10 758 668 2.796
1.306 310 299 Provisjonsinntekter   357 374 1.583
97 22 20 Provisjonskostnader   50 51 207
47 9 17 Andre driftsinntekter   331 468 1.456
1.256 297 296 Netto provisjons- og andre inntekter 11 637 790 2.832
733 114 63 Utbytte   2 4 22
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 62 128 705
-53 -19 -19 Netto resultat fra finansielle instrumenter 13 172 158 299
680 95 43 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   235 289 1.026
4.289 951 988 Sum inntekter   1.630 1.748 6.655
650 166 181 Personalkostnader   476 531 1.882
745 177 208 Andre driftskostnader 12 286 265 1.111
1.395 344 389 Sum driftskostnader   762 796 2.993
2.895 607 599 Resultat før tap   868 952 3.662
134 51 -4 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 -0 59 161
2.760 556 603 Resultat før skatt  3 868 893 3.501
518 106 144 Skattekostnad   169 131 609
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -1 6 10
2.242 450 459 Periodens resultat   698 768 2.902
48 19 20 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   21 20 50
1.403 276 280 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   413 439 1.722
791 155 158 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   233 247 971
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   30 61 160
2.242 450 459 Periodens resultat   698 768 2.902
      Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 3,20 3,40 13,31
Eksporter til Excel

 

Totalresultat 

  Morbank    Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
2.242 450 459 Periodens resultat 698 768 2.902
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-49 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - -49
12 - - Skatt på estimatavvik pensjon - - 12
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 0 4
-37 - - Sum  1 0 -33
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
-1 -1 -1 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -1 -1 -1
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 75 -28 21
-1 -1 -1  Sum  73 -29 20
-38 -1 -1  Sum andre inntekter og kostnader  74 -28 -13
2.204 450 457 Totalresultat 772 739 2.889
48 19 20 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 21 20 50
1.379 275 279 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 461 421 1.714
777 155 157 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 260 237 966
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 30 61 160
2.204 450 457 Totalresultat 772 739 2.889
Eksporter til Excel

 Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN