Resultatregnskap

Morbank     Konsern
4. kvartal Januar - Desember     Januar - Desember 4. kvartal
2021 2022 2021 2022 (mill. kr) Note 2022 2021 2022 2021
827 1.577 3.067 4.740 Renteinntekter effektiv rentes metode   5.207 3.521 1.701 939
108 273 395 724 Andre renteinntekter   720 392 272 107
321 1.007 1.109 2.583 Rentekostnader   2.588 1.107 1.012 321
614 843 2.353 2.880 Netto renteinntekter 10 3.339 2.805 961 725
338 282 1.306 1.192 Provisjonsinntekter   1.446 1.586 340 405
28 25 97 90 Provisjonskostnader   186 177 45 47
17 19 47 55 Andre driftsinntekter   781 731 178 163
326 276 1.256 1.156 Netto provisjons- og andre inntekter 11 2.042 2.141 473 521
20 93 733 677 Utbytte   33 22 19 1
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 442 705 195 186
-40 -31 -53 -123 Netto resultat fra finansielle instrumenter 13 -94 112 -52 -19
-20 63 680 554 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 380 840 163 168
920 1.182 4.289 4.590 Sum inntekter   5.760 5.786 1.597 1.414
162 155 650 661 Personalkostnader   1.406 1.378 333 342
206 261 745 841 Andre driftskostnader 12 1.038 981 314 267
368 416 1.395 1.502 Sum driftskostnader   2.443 2.360 646 609
552 766 2.895 3.088 Resultat før tap   3.317 3.426 951 805
20 8 134 -37 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 -7 161 19 32
533 758 2.760 3.125 Resultat før skatt  3 3.324 3.266 932 773
132 194 518 631 Skattekostnad   718 563 210 103
- - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 179 200 46 33
401 565 2.242 2.494 Periodens resultat   2.785 2.902 768 703
9 16 48 60 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   63 50 17 10
250 351 1.403 1.557 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.658 1.722 456 413
141 198 791 877 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   934 971 257 233
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   130 160 37 47
401 565 2.242 2.494 Periodens resultat   2.785 2.902 768 703
        Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 12,82 13,31 3,53 3,20
Eksporter til Excel

 

 

 

 Totalresultat 

 

Morbank    Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021
401 565 2.242 2.494 Periodens resultat 2.785 2.902 768 703
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
- 7 - 177 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 177 - 7 -
- -2 - -44 Skatt på estimatavvik pensjon -44 - -2 -
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 4 2 -3 -
- 5 - 133 Sum  137 2 2 -
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
-1 6 -1 9 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 9 -1 6 -1
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 113 -17 -121 25
- - - -  Skatt  - - - -
-1 6 -1 9  Sum  122 -18 -115 24
-1 11 -1 142  Sum andre inntekter og kostnader    259 -16 -113 24
400 576 2.241 2.636 Totalresultat 3.044 2.886 655 727
9 16 48 60 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 63 50 17 10
250 358 1.402 1.647 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.823 1.712 384 429
141 202 790 929 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 1.028 965 217 242
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 130 160 37 47
400 576 2.241 2.636 Totalresultat 3.044 2.886 655 727
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN