Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2020 til 30. juni 2022

 Kursutv-NOR

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)

Eksporter til Excel

Omsetningsstatistikk

1. juni 2021 til 30. juni 2022

 Volum-NOR

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000
Eksporter til Excel

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
State Street Bank and Trust Comp 2.919.508 2,25 %
Pareto Aksje Norge VPF 2.797.593 2,15 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.788.933 2,15 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.703.934 2,08 %
VPF Odin Norge 2.574.707 1,98 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.555.343 1,97 %
State Street Bank and Trust Comp  2.376.076 1,83 %
Pareto Invest Norge AS 2.158.771 1,66 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 2.153.568 1,66 %
Spesialfondet Borea Utbytte 2.078.153 1,60 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,55 %
KLP 1.958.343 1,51 %
The Bank of New York Mellon SA/NV 1.925.449 1,48 %
J. P. Morgan SE 1.850.331 1,43 %
VPF Nordea Norge  1.573.914 1,21 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
RBC Investor Services Trust 1.352.413 1,04 %
J. P. Morgan SE 1.345.273 1,04 %
J. P. Morgan SE 1.329.700 1,02 %
Sum 20 største eiere 43.774.617 33,72 %
Øvrige eiere 86.061.826 66,28 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100%
Eksporter til Excel

 

Utbyttepolitikk
SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN