Hovedtall

Resultatsammendrag (mill kr) 2)   4. kvartal Januar - Desember 
  2022 2021 2022 2021
Netto renteinntekter 961 725 3.339 2.805
Netto provisjons- og andre inntekter 473 521 2.042 2.141
Netto avk. på finansielle investeringer 163 168 380 840
Sum inntekter 1.597 1.414 5.760 5.786
Sum driftskostnader 646 609 2.443 2.360
Resultat før tap 951 805 3.317 3.426
Tap på utlån, garantier m.v. 19 32 -7 161
Resultat før skatt  932 773 3.324 3.266
Skattekostnad 210 103 718 563
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 46 33 179 200
Periodens resultat 768 703 2.785 2.902
Renter hybridkapital 17 10 63 50
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 751 693 2.722 2.852
         
Balansetall     31.12.22 31.12.21
Brutto utlån til kunder     152.629 147.301
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     211.244 195.353
Innskudd fra kunder     122.010 111.286
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     213.112 196.226
Forvaltningskapital     223.312 198.845
     
  4. kvartal Januar - Desember 
Nøkkeltall 2022 2021 2022 2021
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 1) 13,1 % 12,7 % 12,3 % 13,5 %
Kostnadsprosent 1) 2) 40 % 43 % 42 % 41 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 80 % 76 % 80 % 76 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 58 % 57 % 58 % 57 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 1,1 % 1,8 % 8,1 % 6,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet 1,2 % 1,5 % 9,6 % 14,1 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 1) 0,04 % 0,07 % 0,00 % 0,09 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 0,97 % 1,68 % 0,97 % 1,68 %
         
Soliditet     31.12.22 31.12.21
Kapitaldekningsprosent      23,1 % 21,6 %
Kjernekapitaldekningsprosent      20,9 % 19,6 %
Ren kjernekapitalprosent     18,9 % 18,0 %
Kjernekapital     21.835 19.322
Netto ansvarlig kapital     24.147 21.333
Likviditetsreserve (LCR)     239 % 138 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     7,1 % 6,9 %
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor     40 40
Antall årsverk 2)     1.432 1.390

1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2

Eksporter til Excel

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 129,29 129,39 129,39 129,30 129,62
Børskurs 127,40 149,00 97,60 100,20 84,20
Børsverdi (mill. kroner) 16.471 19.279 12.629 12.956 10.914
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 109,86 103,48 94,71 90,75 83,87
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 12,82 13,31 8,87 12,14 9,97
Utbytte per EKB 6,50 7,50 4,40 6,50 5,10
Pris / Resultat per EKB 1) 9,94 11,19 11,01 8,26 8,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,16 1,44 1,03 1,10 1,00
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel

 

                                 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN