Resultatregnskap

  Morbank     Konsern  
  3. kvartal Januar - September     Januar - September 3. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) Note 2022 2021 2022 2021 2021
3.067 767 1.220 2.240 3.163 Renteinntekter effektiv rentes metode   3.513 2.584 1.341 883 3.524
395 91 181 287 450 Andre renteinntekter   448 285 180 90 392
1.109 263 705 788 1.576 Rentekostnader   1.591 796 710 266 1.120
2.353 595 697 1.739 2.037 Netto renteinntekter 10 2.370 2.073 811 707 2.796
1.306 340 307 969 909 Provisjonsinntekter   1.102 1.179 369 405 1.583
97 27 25 69 66 Provisjonskostnader   163 152 60 54 207
47 9 17 31 36 Andre driftsinntekter   982 1.134 230 272 1.456
1.256 321 298 930 880 Netto provisjons- og andre inntekter 11 1.921 2.161 540 623 2.832
733 2 3 713 584 Utbytte   13 21 8 1 22
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 248 519 109 179 705
-53 15 29 -13 -92 Netto resultat fra finansielle instrumenter 13 166 267 31 68 299
680 17 32 700 491 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   427 808 148 248 1.026
4.289 933 1.027 3.369 3.408 Sum inntekter   4.718 5.042 1.499 1.578 6.655
650 169 179 487 505 Personalkostnader   1.383 1.419 417 423 1.882
745 176 190 540 580 Andre driftskostnader 12 825 809 271 275 1.111
1.395 345 369 1.027 1.086 Sum driftskostnader   2.208 2.228 688 698 2.993
2.895 588 658 2.342 2.322 Resultat før tap   2.511 2.814 810 880 3.662
134 24 12 115 -45 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 -26 129 22 31 161
2.760 564 646 2.228 2.367 Resultat før skatt  3 2.536 2.685 788 849 3.501
518 155 159 387 438 Skattekostnad   520 497 172 175 609
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 0 11 1 1 10
2.242 408 487 1.841 1.930 Periodens resultat   2.017 2.199 617 675 2.902
48 9 12 39 44 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   45 40 12 10 50
1.403 255 304 1.153 1.206 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.201 1.308 374 416 1.722
791 144 171 650 680 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   677 737 211 234 971
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   93 113 19 15 160
2.242 408 487 1.841 1.930 Periodens resultat   2.017 2.199 617 675 2.902
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 9,29 10,11 2,89 3,22 13,31
Eksporter til Excel

 

Utvidet resultatregnskap 

  Morbank    Konsern  
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021 2021
2.242 408 487 1.841 1.930 Periodens resultat 2.017 2.199 617 675 2.902
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-49 - 171 - 171 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 171 - 171 - -49
12 - -43 - -43 Skatt på estimatavvik pensjon -43 - -43 - 12
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7 2 1 - 4
-37 - 128 - 128 Sum  136 2 129 - -33
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - -
-1 -1 3 -1 3 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 3 -1 3 -1 -1
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 234 -17 142 25 21
- - - - -  Skatt  - - - - -
-1 -1 3 -1 3  Sum  237 -18 145 24 20
-38 -1 131 -1 131  Sum andre inntekter og kostnader  372 -16 274 24 -13
2.204 407 618 1.840 2.060 Totalresultat 2.389 2.183 891 699 2.889
48 9 12 39 44 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 45 40 12 10 50
1.379 255 388 1.152 1.290 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.439 1.298 550 431 1.714
777 143 219 649 727 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 811 732 310 243 966
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 93 113 19 15 160
2.204 407 618 1.840 2.060 Totalresultat 2.389 2.183 891 699 2.889
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN