Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.21 31.3.21 31.3.22 (mill. kr) Note 31.3.22 31.3.21 31.12.21
1.252 37 1.190 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.190 37 1.252
13.190 17.265 18.214 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   9.456 9.487 4.704
135.766 126.954 135.306 Netto utlån til kunder 5 145.773 135.919 145.890
30.762 30.953 32.013 Sertifikater og obligasjoner  17 32.014 30.875 30.762
3.192 4.345 4.321 Derivater 17 4.077 4.395 3.224
402 296 386 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 2.635 2.051 2.654
4.590 4.922 4.631 Investering i eierinteresser   7.534 7.374 7.384
2.374 2.339 2.374 Investering i konsernselskaper   - - -
98 82 98 Virksomhet holdt for salg 2 112 40 59
458 511 457 Immaterielle eiendeler   854 889 853
1.082 1.108 1.851 Øvrige eiendeler 14 3.384 2.754 2.062
193.165 188.813 200.839 Eiendeler   207.027 193.822 198.845
14.342 14.015 18.598 Innskudd fra kredittinstitusjoner   19.468 14.165 15.065
112.028 103.094 114.717 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 114.053 102.390 111.286
40.332 45.273 37.093 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 37.093 45.273 40.332
3.500 4.671 5.164 Derivater 17 5.147 4.879 3.909
1.855 1.748 5.239 Annen gjeld 15 7.030 3.584 3.215
- - - Virksomhet holdt for salg 2 2 0 1
1.753 1.752 1.753  Ansvarlig lånekapital  16 1.796 1.795 1.796
173.809 170.554 182.564 Sum gjeld   184.588 172.088 175.603
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -12 -9
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
7.007 6.556 7.007  Utjevningsfond    6.974 6.511 6.974
970 401 -  Avsatt utbytte   - 401 970
547 226 -  Avsatt gaver    - 226 547
5.918 5.664 5.918  Grunnfondskapital    5.918 5.664 5.918
171 239 171  Fond for urealiserte gevinster    171 239 171
- -1 -1  Annen egenkapital    2.919 2.282 2.896
1.250 1.231 1.230  Hybridkapital    1.271 1.273 1.293
  450 459  Ordinært resultat    698 768  
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    1.005 891 989
19.356 18.259 18.275  Sum egenkapital    22.439 21.734 23.241
193.165 188.813 200.839  Gjeld og egenkapital    207.027 193.822 198.845
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN