Resultatregnskap

  Morbank     Konsern  
  2. kvartal 1. halvår     1. halvår 2. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) Note 2022 2021 2022 2021 2021
3.067 743 1.022 1.472 1.943 Renteinntekter effektiv rentes metode   2.172 1.702 1.137 859 3.524
395 100 145 196 269 Andre renteinntekter   267 195 144 99 392
1.109 258 475 525 872 Rentekostnader   880 531 480 260 1.120
2.353 586 692 1.144 1.340 Netto renteinntekter 10 1.559 1.366 801 698 2.796
1.306 319 303 629 603 Provisjonsinntekter   734 774 377 400 1.583
97 21 21 42 41 Provisjonskostnader   104 98 54 48 207
47 13 2 22 19 Andre driftsinntekter   752 863 421 395 1.456
1.256 312 285 609 581 Netto provisjons- og andre inntekter 11 1.382 1.538 745 748 2.832
733 598 518 711 581 Utbytte   5 21 4 17 22
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 139 340 77 212 705
-53 -9 -102 -28 -121 Netto resultat fra finansielle instrumenter 13 136 199 -36 42 299
680 588 416 684 459 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   279 560 44 270 1.026
4.289 1.486 1.393 2.436 2.381 Sum inntekter   3.220 3.464 1.590 1.716 6.655
650 152 145 318 326 Personalkostnader   966 996 490 465 1.882
745 186 183 364 391 Andre driftskostnader 12 553 534 268 269 1.111
1.395 338 328 682 717 Sum driftskostnader   1.520 1.531 758 735 2.993
2.895 1.147 1.065 1.754 1.664 Resultat før tap   1.700 1.933 832 981 3.662
134 40 -53 90 -57 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 -48 98 -48 39 161
2.760 1.108 1.118 1.664 1.721 Resultat før skatt  3 1.748 1.836 880 942 3.501
518 126 134 231 278 Skattekostnad   348 322 178 191 609
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -1 10 0 4 10
2.242 982 984 1.433 1.443 Periodens resultat   1.400 1.523 702 755 2.902
48 10 12 29 32 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   33 30 12 10 50
1.403 622 622 898 902 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   827 892 413 453 1.722
791 351 351 506 508 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   466 503 233 255 971
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   74 98 44 36 160
2.242 982 984 1.433 1.443 Periodens resultat   1.400 1.523 702 755 2.902
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 6,39 6,90 3,20 3,51 13,31
Eksporter til Excel

 

Totalresultat 

  Morbank    Konsern  
  2. kvartal 1. halvår   1. halvår 2. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021 2021
2.242 982 984 1.433 1.443 Periodens resultat 1.400 1.523 702 755 2.902
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-49 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - - - -49
12 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - - - - 12
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7 2 6 - 4
-37 - - - - Sum  7 2 6 - -33
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - -
-1 0 1 -0 -0 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -0 -0 1 0 -1
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 91 -41 17 -13 21
- - - - -  Skatt  - - - - -
-1 0 1 -0 -0  Sum  91 -42 18 -13 20
-38 0 1 -0 -0  Sum andre inntekter og kostnader  98 -40 24 -13 -13
2.204 983 985 1.432 1.443 Totalresultat 1.498 1.484 726 743 2.889
48 10 12 29 32 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 33 30 12 10 50
1.379 622 623 897 902 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 889 867 429 445 1.714
777 351 351 506 508 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 501 489 242 251 966
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 74 98 44 36 160
2.204 983 985 1.432 1.443 Totalresultat 1.498 1.484 726 743 2.889
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN