Hovedtall

  2. kvartal 1. halvår  
Resultatsammendrag (mill kr) 2022 2021 2022 2021 2021
Netto renteinntekter 801 698 1.559 1.366 2.796
Netto provisjons- og andre inntekter 745 748 1.382 1.538 2.832
Netto avk. på finansielle investeringer 44 270 279 560 1.026
Sum inntekter 1.590 1.716 3.220 3.464 6.655
Sum driftskostnader 758 735 1.520 1.531 2.993
Resultat før tap 832 981 1.700 1.933 3.662
Tap på utlån, garantier m.v. -48 39 -48 98 161
Resultat før skatt  880 942 1.748 1.836 3.501
Skattekostnad 178 191 348 322 609
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 4 -1 10 10
Periodens resultat 702 755 1.400 1.523 2.902
Renter hybridkapital 12 10 33 30 50
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 690 745 1.367 1.493 2.852
           
Balansetall     30.6.22 30.6.21 31.12.21
Brutto utlån til kunder     148.681 141.935 147.301
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     205.504 189.015 195.353
Innskudd fra kunder     123.812 110.133 111.286
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     211.254 194.053 196.229
Forvaltningskapital     217.458 200.426 198.845
       
Nøkkeltall 2. kvartal 1. halvår  
  2022 2021 2022 2021 2021
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 12,9 % 14,3 % 12,6 % 14,5 % 13,5 %
Kostnadsprosent 1) 48 % 43 % 47 % 44 % 45 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 83 % 78 % 83 % 78 % 76 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 60 % 58 % 60 % 58 % 57 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 2,8 % 2,0 % 8,7 % 7,9 % 6,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet 8,6 % 7,6 % 12,4 % 16,8 % 14,1 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 1) -0,09 % 0,08 % -0,05 % 0,11 % 0,09 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,08 % 1,87 % 1,08 % 1,87 % 1,68 %
           
Soliditet     30.6.22 30.6.21 31.12.21
Kapitaldekningsprosent      22,7% 22,2 % 21,6 %
Kjernekapitaldekningsprosent      20,4% 20,0 % 19,6 %
Ren kjernekapitalprosent     18,8 % 18,3 % 18,0 %
Kjernekapital     20.547 19.011 19.322
Netto ansvarlig kapital     22.910 21.105 21.333
Likviditetsreserve (LCR)     204 % 184 % 138 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     6,9 % 7,0 % 6,9 %
Kontor og bemanning          
Antall bankkontor     40 42 40
Antall årsverk     1.579 1.526 1.548

1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten


Eksporter til Excel
Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.22 30.6.21 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (millioner) 1) 129,31 129,36 129,39 129,39 129,30 129,62
Børskurs 115,80 119,20 149,00 97,60 100,20 84,20
Børsverdi (mill. kroner) 14.974 15.420 19.279 12.629 12.956 10.914
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 102,91 100,18 103,48 94,71 90,75 83,87
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 6,39 6,90 13,31 8,87 12,14 9,97
Utbytte per EKB     7,50 4,40 6,50 5,10
Pris / Resultat per EKB 1) 9,06 8,64 11,19 11,01 8,26 8,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,13 1,19 1,44 1,03 1,10 1,00

1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

Eksporter til Excel
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN