Styrets beretning

Tredje kvartal 2022

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt 788 millioner kroner (849 millioner)
 • Resultat 617 millioner kroner (675 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,9 prosent (12,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,2 prosent (18,1 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,7 prosent (1,6 prosent) og på innskudd nedgang på 2,6 prosent (nedgang 0,4 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,3 prosent i kvartalet (2,0 prosent), 1,5 prosentpoeng lavere vekst enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,4 prosent (0,7 prosent) som var 0,5 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal
 • Innskudd fra personkunder ble redusert med 1,9 prosent (nedgang 0,5 prosent), mot vekst på 6,6 prosent i andre kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 3,1 prosent (nedgang 0,3 prosent), mot vekst på 9,9 prosent i andre kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 109 millioner kroner (179 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 39 millioner (69 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 22 millioner kroner (31 millioner), 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,89 kroner (3,22). Bokført verdi per egenkapitalbevis 107,19 kroner (103,57)

Per 30. september 2022

 • Resultat før skatt 2.536 millioner kroner (2.685 millioner)
 • Resultat 2.017 millioner kroner (2.199 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,0 prosent (13,8 prosent)
 • Vekst i utlån 8,8 prosent (7,0 prosent) og innskudd 9,9 prosent (15,0 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til personkunder var på 7,3 prosent (6,8 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var på 12,0 prosent (7,5 prosent) siste 12 måneder
 • Privatmarkedslån utgjør 67 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 8,4 prosent (8,4 prosent) siste 12 måneder. Innskudd fra næringslivskunder økte med 10,9 prosent (19,8 prosent) siste 12 måneder
 • Netto resultat eierinteresser på 248 millioner kroner (519 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 179 millioner (289 millioner)
 • Netto inngang på tap på utlån og garantier 26 millioner kroner (tap 129 millioner), minus 0,02 prosent (0,09 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 9,29 kroner (10,11)

 

Hendelser i kvartalet

Økende renter og inflasjon, men tegn til mindre press i økonomien

Norges Bank økte styringsrenten til 1,75 prosent i august og videre til 2,25 prosent i september. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker gjennomført renteøkning på utlån og innskudd. Styringsrentene er økt i flere land, og det ventes fortsatt oppgang.

Inflasjonen har steget raskt og har vært høyere enn ventet, også når økte kraftpriser holdes utenfor. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Mindre press i økonomien forventes å bidra til at prisveksten avtar.

Både bedrifter og husholdningene får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Raske renteøkninger i andre halvår 2022 forventes å redusere risikoen for at inflasjonen stabiliserer seg på et for høyt nivå. Hvis dette slår til vil Norges Bank få et avtagende behov for senere renteøkninger. I prognosene fra Norges Bank er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til prognosene for inflasjon og øvrig økonomisk utvikling, og dette vil være avgjørende for rentebeslutningene fremover. 

For SpareBank 1 SMN sin del er risikoutviklingen i næringslivsporteføljen akseptabel. Det er fortsatt forbedring innen offshore, men økt risiko i øvrig næringsliv på grunn av høy inflasjon og økte renter. Næringer som vurderes som mer utsatt enn andre er bygg og anlegg, varehandel og næringseiendom. Samtidig er SpareBank 1 SMN godt stilt som driver i en geografi som ikke er rammet av høye energikostnader.

Sammenslåing av SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre vedtatt av bankenes styrer

Intensjonsavtale om sammenslåing av SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble inngått i juni. I styremøter den 3.oktober vedtok bankene en plan for sammenslåing. Gjennomføring av planen forutsetter endelig beslutning i representantskap og generalforsamling i de to bankene i uke 45, og er videre betinget av myndighetsgodkjennelser.

Det overordnede målet for den sammenslåtte banken er å bli den ledende bankaktøren på Sunnmøre og i Fjordane. En sammenslått bank gir økt konkurransekraft, økt tilstedeværelse og vil være attraktiv for både kunder, ansatte og eiere.

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen i begynnelsen av andre kvartal 2023.

Rating

Ratingbyrået Moody’s opprettholdt i oktober 2022 SpareBank 1 SMNs kredittrating på A1, og endret utsiktene fra «Stable» til «Positive». Bekreftelsen og de positive utsiktene reflekterer blant annet SpareBank 1 SMNs solide kapitalsituasjon i kombinasjon med god og lønnsom drift, forbedret risikoprofil og redusert avhengighet av markedsfinansiering.

 

Resultat i tredje kvartal 2022

Resultat i tredje kvartal ble 617 millioner kroner (675 millioner), og avkastning på egenkapitalen 10,9 prosent (12,4 prosent). Resultatet i tredje kvartal er 85 millioner kroner lavere enn i andre kvartal 2022 og skyldes i all hovedsak svakere resultater i datterselskapene i sommermånedene. Nedgang sammenlignet med tredje kvartal i fjor er knyttet til svakere resultat i forsikringsselskapene i SpareBank 1 Gruppen og lavere avkastning på finansielle investeringer. 

Resultatet per egenkapitalbevis ble 2,89 kroner (3,22) og bokført verdi per egenkapitalbevis 107,19 kroner (103,57). I andre kvartal 2022 var resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner.

Netto renteinntekter ble 811 millioner kroner (707 millioner), og er 10 millioner høyere enn i andre kvartal og 104 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i 2021. Markedsrentene har økt betydelig, og NIBOR ble 105 punkter høyere i tredje kvartal 2022 enn i andre kvartal 2022 og 200 punkter høyere enn tredje kvartal 2021. Dette har resultert i lavere marginer på utlån og økte marginer på innskudd. Økte utlån og økt forrentning på egenkapitalen har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter ble redusert fra foregående kvartal med 205 millioner til 540 millioner kroner (623 millioner). Reduksjonen skyldes i all vesentlighet lavere inntekter fra verdipapirtjenester etter høye inntekter både i første og andre kvartal. Utover dette var det som forventet reduserte inntekter fra eiendomsmegling og regnskapstjenester i sommermånedene juli og august.

Konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskaper var 109 millioner kroner (179 millioner). I andre kvartal var resultatandelen 77 millioner kroner. Nedgangen fra tredje kvartal i 2021 skyldes svakere resultat fra forsikringsvirksomhetene i SpareBank 1 Gruppen. En del av resultatsvekkelsen i forsikringsvirksomhetene er verditap på verdipapirer i et urolig marked.

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var 39 millioner kroner (69 millioner) og i andre kvartal minus 32 millioner kroner. 

Driftskostnadene ble 688 millioner kroner (698 millioner), i andre kvartal var driftskostnadene 758 millioner kroner. Nedgangen fra andre kvartal skyldes for det meste lavere variabel avlønning i SpareBank 1 Markets etter et sterkt andre kvartal. Fra andre til tredje kvartal har kostnadene økt i banken som følge av nyansettelser og lønnsoppgjør.

Tap på utlån og garantier ble 22 millioner kroner (31 millioner) i tredje kvartal og i andre kvartal netto inngang på 48 millioner kroner.

Det har vært god vekst i utlån og innskudd siste 12 måneder, men noe nedgang i innskudd i tredje kvartal. Samlede utlån økte med 8,8 prosent (7,0 prosent) og innskuddene økte med 9,9 prosent (15,0 prosent) siste 12 måneder. I tredje kvartal var utlånsveksten 1,7 (1,6) prosent og innskuddsveksten minus 2,6 prosent (minus 0,4 prosent). Utlånsvekst til personkunder var på 1,3 prosent og ned fra forrige kvartal, mens utlån til næringslivskunder økte med 2,4 prosent, også noe ned fra andre kvartal. Innskudd ble redusert i tredje kvartal både i personmarkedet og næringsliv etter høy vekst i andre kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var per 30. september 2022 19,2 prosent (18,1 prosent), økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal. Målsatt ren kjernekapitaldekning er 17,2 prosent. 

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 111,40 kroner (129,80).

Netto renteinntekter

I august satte Norges Bank opp styringsrenten til 1,75 prosent og videre opp til 2,25 prosent i september. Markedsrentene uttrykt ved NIBOR har økt betydelig, og var 2,80 prosent ved utgangen av september. Banken har økt rentene på utlån og innskudd i takt med endringene i styringsrenten. Etter økningen i styringsrenten i august er det gjennomført renteøkninger med virkning fra 4. oktober og etter økningen i september er det varslet renteøkninger med virkning fra 10. november. NIBOR økte med 105 basispunkter fra andre til tredje kvartal, og har økt med 200 basispunkter fra tredje kvartal i 2021.

Netto renteinntekter ble 811 millioner (707 millioner) mot 801 millioner kroner i andre kvartal. Etterslep på renteøkninger knyttet til varslingsfrister til kundene ga reduserte utlånsmarginer i tredje kvartal, samtidig som innskuddsmarginene har økt.

Økt innskuddsmargin, vekst i utlån samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter i tredje kvartal, mens reduserte utlånsmarginer trekker ned. Dette er også de viktigste årsaken til endringen sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Norges Bank har signalisert ytterligere økning i styringsrenten, og Norges Banks egen prognose tilsier en styringsrente på 3,0 prosent løpet av vinteren. Økende inflasjon er viktigste årsak til økende styringsrenter. Mange faktorer spiller inn, og prognosene på økonomisk utvikling og inflasjon er usikre. 

Provisjons- og andre driftsinntekter

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 540 millioner (623 millioner) mot 745 millioner kroner i andre kvartal 2022.

Høy produktdekning hos kundene bidrar til høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet. 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Betalingstjenester 83 72 61
Kredittkort 16 15 14
Sparing og forvaltning 9 10 17
Forsikring 60 59 54
Garantiprovisjoner 15 8 13
Eiendomsmegling 105 125 107
Regnskapstjenester 115 167 114
Markets 57 198 110
Øvrige provisjoner 12 9 7
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 473 664 497
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 63 77 123
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 3
Sum provisjonsinntekter 540 745 623
Eksporter til Excel

Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 67 millioner kroner (126 millioner). I andre kvartal 2022 var provisjonene 81 millioner kroner. Nedgang fra i fjor skyldes reduserte marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. 

Øvrige provisjonsinntekter ble 473 millioner kroner (497 millioner) mot 664 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen på 191 millioner kroner fra andre kvartal er i hovedsak reduserte inntekter fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets etter et godt andre kvartal, og nedgang på eiendomsmegling og regnskapstjenester som følge av sesongmessig lavere inntekter i sommermånedene.  Inntekter fra betaling har tatt seg opp i 2022 etter pandemien.

Avkastning finansielle investeringer 

Samlet avkastning på finansielle investeringer i tredje kvartal ble 31 millioner kroner (68 millioner) og i andre kvartal 2022 minus 36 millioner kroner. Det var verdinedgang på aksjer med 66 millioner kroner (gevinst 36 millioner), i hovedsak på aksjeposter i SpareBank 1 SMN Invest. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde gevinst på 41 millioner kroner i tredje kvartal (gevinst 14 millioner kroner) og tilskrives gevinster på derivater i forbindelse med bankens finansiering, samt tap som skyldes økte kredittmarginer på bankens likviditetsportefølje. Inntekter fra valutaforretninger på 30 millioner kroner (16 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets. Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var 26 millioner kroner (2 millioner). 

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Gevinst/(tap) på aksjer -66 -35 36
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  41 -82 14
Gevinst/(tap) på valuta 30 29 16
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 26 52 2
Netto resultat fra finansielle instrumenter 31 -36 68
Eksporter til Excel

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 109 millioner kroner (179 millioner). I andre kvartal var tilsvarende resultat 77 millioner kroner. 

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 17 16 83
SpareBank 1 Boligkreditt (20,9%) 10 -4 11
SpareBank 1 Næringskreditt (14,9%) 0 2 -1
BN Bank (35,0 %) 53 47 40
SpareBank 1 Kreditt (18,7 %) 3 3 10
SpareBank 1 Betaling (20,8%) -3 -0 -0
SpareBank 1 Forvaltning (19,6%) 10 11 13
Andre selskaper 19 2 23
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 109 77 179
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring, Sparebank 1 Spleis og Modhi Finance og 65 prosent av Fremtind Forsikring. De øvrige aksjene i Fremtind er eid av DNB. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i tredje kvartal 2022 ble 207 millioner kroner (621 millioner) og i andre kvartal 2022 142 millioner kroner. Av resultatet på 207 millioner kroner tilfaller 89 millioner kroner (425 millioner) eierbankene i SpareBank 1 Gruppen. Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 17 millioner kroner (83 millioner kroner) og i andre kvartal 2022 16 millioner kroner.

Fremtind konsern fikk et resultat i tredje kvartal på 390 millioner kroner (559 millioner) etter skatt. Forsikringsresultatet i kvartalet var 559 millioner kroner (690 millioner) som ga en skadeprosent for kvartalet på 61,6 prosent (57,2 prosent) og en kostnadsprosent på 24,1 prosent (23,5 prosent). Økt skadeprosent skyldes hovedsakelig høyere reiseaktivitet og negativ utvikling på PM bil.  Finansinntektene ble minus 51 millioner kroner (512 millioner) i tredje kvartal grunnet svakt aksjemarked og økte renter.

SpareBank 1 Forsikring fikk i tredje kvartal et resultat på minus 105 millioner kroner (72 millioner) etter skatt. Risikoresultatet ble 40 millioner kroner (32 millioner).  Administrasjonsresultatet ble minus 44 millioner kroner (minus 32 millioner). Gebyrinntektene i tredje kvartal var 16 millioner kroner lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, og dette skyldes i hovedsak innføringen av egen pensjonskonto. Kvartalets renteresultat ble minus 462 millioner kroner (99 millioner). Verdijustering av eiendom bidro negativt, og netto finansinntekter i kollektivporteføljene ble minus 353 millioner kroner. Avkastning på finansielle eiendeler i selskapsporteføljen ble minus 17 millioner kroner i tredje kvartal.

SpareBank 1 Factoring sitt resultat etter skatt var 17 millioner kroner (12 millioner). Samlede netto inntekter var 44 millioner kroner (29 millioner), noe som tilsvarer en økning på 52 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Aktivitetsnivået hos klienter som ble påvirket av pandemien har tatt seg opp igjen, og har medført høyere factoringutlån.

Modhi Finance fikk et resultat før skatt i tredje kvartal på minus 3 millioner kroner (15 millioner) og minus 1 million (pluss 11 millioner) etter skatt. Resultatet er preget av nedskrivning av porteføljeverdiene i tredje kvartal, mens det i fjor av en oppskrivning av porteføljeverdier i tredje kvartal. Resultatet i tredje kvartal er også preget av engangskostnader ved sammenslåingsprosessen med Kredinor.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. september 2022 har banken solgt lån på samlet 57,1 milliarder kroner (46,7 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 40,6 prosent (35,7 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble 10 millioner kroner (11 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 30. september 2022 er utlån på 1,6 milliarder kroner (1,3 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.   

Bankens andel av resultatet i selskapet ble 0 millioner kroner (-1 millioner).

SpareBank 1 Forvaltning

SpareBank 1 Forvaltning konsern består av Odin Forvaltning, SpareBank 1  Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 Verdipapirservice. Målet er å bli best på bankdistribusjon av sparetjenester og produkter.

Konsernet oppnådde et resultat i tredje kvartal på 49 millioner kroner (54 millioner). SpareBank 1 SMN sin andel var 10 millioner kroner (13 millioner) og i andre kvartal 11 millioner. Resultatet er tilfredsstillende i et urolig marked.  

 

SpareBank 1 Kreditt

Selskapet oppnådde et resultat i tredje kvartal på 21,5 millioner kroner (70,4 millioner). Nedgangen skyldes store tilbakeførte tapsnedskrivninger i fjor. Samlet portefølje i selskapet var per 30. september 2022 7,2 milliarder kroner (5,7 milliarder). Veksten er i all hovedsak kommet på refinansieringslån.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i tredje kvartal 2022 ble 2,9 millioner kroner (10,1 millioner), og andel av porteføljen er 1.229 millioner kroner (998 millioner).

BN Bank

BN Banks personmarkedsvirksomhet er landsdekkende, men banken har flest kunder i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Innenfor bedriftsmarkedet er BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist, med Oslo-regionen som markedsområde. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 12,1 prosent siste 12 måneder (14,2 prosent) og vekst i tredje kvartal på 2,3 prosent (3,2 prosent). Veksten på utlån til næringslivskunder var 9,9 prosent siste 12 måneder (1,1 prosent) og vekst på 2,7 prosent siste kvartal (nedgang 2,7 prosent). Samlede utlån er 55 milliarder kroner (50 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 154 millioner kroner (117 millioner) i tredje kvartal, som gir en avkastning på egenkapitalen på 12,5 prosent (9,5 prosent). Lavere tap er hovedårsaken til resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 53 millioner kroner (40 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo, som åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene. I tredje kvartal 2022 ble det kjent at fusjonen vil skje uten Pivo etter at EU-kommisjonen reiste bekymringer knyttet til konsolideringen av mobillommebøker i Finland. 

I løpet av kvartalet ble det levert formell søknad til EU-kommisjonen og selskapene håper å kunne få godkjenning i fjerde kvartal 2022. Parallelt med sammenslåingen vil BankAxept og BankID skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap som fortsatt skal eies 100 prosent av de norske bankene.

SpareBank 1 Betaling fikk et underskudd på 17 millioner kroner (minus 2 millioner) i tredje kvartal, og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 3 millioner kroner (0 millioner). 

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet ble 688 millioner (698 millioner), en nedgang på 10 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021, tilsvarende 1,4 prosent. I andre kvartal 2022 var samlede kostnader 758 millioner.

Driftskostnader (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Personalkostnader 417 490 423
IT-kostnader 95 93 85
Markedsføring 18 26 19
Avskrivninger 32 34 56
Driftskostnader faste eiendommer 18 9 14
Kjøpte tjenester 63 54 60
Øvrige driftskostnader 45 52 41
Sum driftskostnader 688 758 698
Eksporter til Excel

Nedgang i konsernets kostnader i tredje kvartal er i all hovedsak lavere variabel lønn i SpareBank 1 Markets. Selskapet har hatt en nedgang i inntektene sammenlignet med kvartalet før og tilsvarende kvartal i fjor og dermed redusert variabel avlønning.

Sammenlignet med tredje kvartal 2021 er det noe kostnadsvekst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN knyttet til oppkjøp av selskaper og i banken som følge av effekt av lønnsoppgjøret og nyansettelser. Av samme årsak er det kostnadsvekst i banken også fra andre kvartal. 

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 46 prosent (44 prosent), i morbanken 36 prosent (37 prosent).

Fortsatt lave tap 

Tap på utlån ble 22 millioner kroner (31 millioner) og i andre kvartal netto inngang på 48 millioner kroner. Tap i kvartalet utgjør 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)

Tap (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Privatmarked 17 -4 3
Næringsliv 5 -44 28
Sum tap 22 -48 31
Eksporter til Excel

Tap på utlån til personkunder var 17 millioner kroner (3 millioner), mens det på utlån til næringsliv var tap på 5 millioner kroner (28 millioner).

Effektene av koronapandemien på mislighold og tap ble vesentlig mindre enn antatt. Dette skyldes blant annet gjennomførte myndighetstiltak. Banken besluttet derfor å reversere de pandemirelaterte påslagene i banene i basisscenariet i tredje kvartal 2021 for PM og i første kvartal 2022 for BM. I andre og tredje kvartal 2022 er det foretatt endringer i modellforutsetninger for å hensynta økt risiko som følge av økt rentenivå, økt forventet mislighold og lavere eiendomsverdier. I tredje kvartal 2022 er vektingen av nedsidescenariet også økt i datterselskapet SpareBank1 SMN Finans Midt-Norge fra henholdsvis 10 til 25 prosent for Næringsliv og fra 10 til 15 prosent for Privatmarked. Se note 2  for nærmere beskrivelse av endrede forutsetninger. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.199 millioner kroner (1.680 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.139 millioner kroner (3.448 millioner) tilsvarende 1,02 prosent (1,80 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. En vesentlig del av nedgangen skyldes at et større offshore engasjement er ute av karensperioden, samt at det har skjedd nedregulering av eksponering i et annet offshore engasjement i forbindelse med salg av båter. Dette skjedde i andre kvartal 2022.

Forvaltningskapital 219 milliarder kroner

Konsernets forvaltningskapital var 219 milliarder kroner (200 milliarder) og har økt med 19 milliarder tilsvarende 9,4 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning.

Utlån på til sammen 59 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer solgte utlån.

 

Utlån

Totale utlån har økt med 16,9 milliarder kroner (12,6 milliarder), tilsvarende 8,8 prosent (7,0 prosent) siste 12 måneder og var 208,9 milliarder (192,0 milliarder). Vekst i tredje kvartal er 1,7 prosent (1,6 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 9,6 milliarder kroner (8,3 milliarder) til 140,4 milliarder (130,8 milliarder). Vekst på 7,3 prosent (6,8 prosent). I tredje kvartal 1,3 prosent (2,0 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 7,3 milliarder kroner (4,3 milliarder) til 68,5 milliarder (61,1 milliarder). Vekst på 12,0 prosent (7,5 prosent). I tredje kvartal 2,4 prosent (0,7 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 67 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god, men noe avtagende vekst i utlån til personkunder. Veksten har over tid vært høyere enn kredittveksten til husholdningene (K2), og konsernet styrker sin markedsposisjon. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Veksten er fordelt på ulike bransjer og bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner søkes unngått.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 10,9 milliarder kroner (14,3 milliarder) til 120,6 milliarder (109,7 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 9,9 prosent (15,0 prosent). Vekst i tredje kvartal minus 2,6 prosent (nedgang 0,4 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,7 milliarder kroner (3,4 milliarder) til 47,7 milliarder (44,0 milliarder), tilsvarende 8,4 prosent (8,4 prosent). I tredje kvartal minus 1,9 prosent (minus 0,5 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 7,2 milliarder kroner (10,9 milliarder) til 72,9 milliarder (65,7 milliarder), tilsvarende 10,9 prosent (19,8 prosent). I tredje kvartal minus 3,1 prosent (nedgang 0,3 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (57 prosent)

Innskuddsveksten har vært svært høy som følge av pandemien, men har normalisert seg i 2022. Nedgang i innskudd fra personkunder skyldes i hovedsak økt forbruk i sommermånedene. Innskudd fra bedriftskunder har også gått ned i tredje kvartal, og vurderes å være innenfor normale svingninger. Banken har lagt planer for å styrke innskuddsveksten innenfor personmarkedet. Innskuddsdekningen innenfor personmarkedet er lavere enn ønsket, samtidig som innskudd er en viktig finansieringskilde for banken.  

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 tilbyr privatpersoner et bredt spekter av finansielle tjenester. Stadig forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler skal gi kundene et bedre tjenestetilbud og bidra til økt vekst og lønnsomhet for konsernet.

Personkunder, resultat før skatt (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Personmarked 322 329 311
EiendomsMegler 1 12 38 8
Sum 335 367 319
Eksporter til Excel

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 322 millioner kroner (311 millioner) og 329 millioner kroner i forrige kvartal. Avkastning på anvendt kapital ble 14,7 prosent (13,8 prosent) i kvartalet.

Totale utlån i personmarkedsdivisjonen er 145 milliarder kroner (135 milliarder) og totale innskudd 54 milliarder kroner (50 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 575 millioner kroner (539 millioner) og 541 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter utgjorde 367 millioner kroner (300 millioner) og 335 millioner kroner i andre kvartal.

Netto renteinntekter er økt sammenlignet med tredje kvartal i 2021 som følge av vekst, styrket innskuddsmargin og økt forrentning på PMs andel av konsernets egenkapital, mens lavere marginer på utlån har svekket rentenettoen. Provisjonsinntektene ble 208 millioner (239 millioner) og 206 millioner kroner i forrige kvartal. Inntektene er redusert sammenlignet med tredje kvartal i 2021 som følge av reduserte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt, mens det er økte inntekter fra forsikring og betaling.

Utlånsmarginen ble 0,39 prosent (1,57 prosent) og i andre kvartal 2022 1,08. Innskuddsmarginen ble 1,67 prosent (0,06 prosent) og 0,78 i forrige kvartal (målt mot tre måneders NIBOR). Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR økte fra andre kvartal 2022 med 105 punkter, noe som har svekket utlånsmarginen, men styrket innskuddsmarginen i tredje kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,5 prosent (6,6 prosent) og 9,1 prosent (4,9 prosent). I tredje kvartal ble veksten på utlån og innskudd henholdsvis 1,3 prosent (1,8 prosent) og minus 2,5 prosent (minus 2,7 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Tap på utlån i tredje kvartal på 11 millioner kroner (tap på minus 1 million) skyldes hovedsakelig nedskrivninger innenfor landbruksdelen av porteføljen. 

Resultatregnskap (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Renteinntekter 367 335 300
Netto provisjons- og andre inntekter 208 206 239
Sum inntekter  575 541 539
Sum driftskostnader 241 215 230
Resultat før tap 334 326 310
 Tap på utlån, garantier m.v.  11 -2 -1
Resultat før skatt  322 329 311
       
Balanse      
Utlån til kunder 145.433 143.544 135.344
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -57.299 -55.464 -46.687
Innskudd fra og gjeld til kunder 54.458 55.829 49.909
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 14,7 % 13,5 % 13,8 %
Utlånsmargin 0,39 % 1,08 % 1,57 %
Innskuddsmargin 1,67 % 0,78 % 0,06 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.  

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble 107 millioner kroner (108 millioner), mens driftskostnadene var 95 millioner kroner (100 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 12 millioner kroner (8 millioner). Tilbudet av boliger for salg har etter sommeren økt og er per september større enn på samme tidspunkt i fjor. Samtidig begynner man å se tegn til at inflasjon og økte boliglånsrenter påvirker etterspørselssiden. Justert for sesongvariasjoner ble prisendringen i september -0,5 prosent i Trondheim og minus 0,6 prosent på landsbasis. Det er knyttet stor usikkerhet til aktivitetsnivået fremover, sett i lys av renter på vei videre opp og i hvilken grad dette vil påvirke markedet.

Antall salg i tredje kvartal var 1.761 (1.919). Antall nye oppdrag ble 1.956, 38 færre enn tredje kvartal i 2021. Selskapets markedsandel per 30. september 2022 var 36 prosent (36 prosent). 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Sum inntekter  107 134 108
Sum driftskostnader 95 96 100
Resultat før skatt (mill. kr) 12 38 8
Driftsmargin 11 % 28 % 8 %
Eksporter til Excel

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av bank- og kapitalmarkedstjenester. Samhandling mellom forretningsområdene har høy prioritet og en del av den oppnådde veksten tilskrives dette.

Bedriftskunder, resultat før skatt (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Næringsliv 322 361 200
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  22 30 21
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  44 50 33
SpareBank 1 Markets (66,7%) 0 79 23
Sum  388 521 277
Eksporter til Excel

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 322 millioner kroner (200 millioner) og 361 millioner kroner i andre kvartal 2022. Resultatforbedringen fra i fjor skyldes økte inntekter og lave tap. Avkastning på anvendt kapital ble 18,4 prosent (11,6 prosent). 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 52 milliarder kroner (47 milliarder) og totale innskudd 63 milliarder (59 milliarder) per 30. september 2022. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra  næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 436 millioner kroner (334 millioner) og 420 millioner kroner i andre kvartal 2022. Netto renteinntekter ble 361 millioner kroner (273 millioner) og 356 millioner kroner i andre kvartal. En høy andel av utlånene er knyttet opp mot tre måneders NIBOR, og dette bidrar til å opprettholde stabilitet i marginutviklingen over tid. Marginene på disse lånene samlet vil imidlertid svinge mellom kvartalene i og med ulike tidspunkt for rentejustering på lånene. Økt NIBOR ga reduserte utlånsmarginer i kvartalet, men økte innskuddsmarginer. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget samtidig som økt forrentning på forretningsområdets andel av egenkapitalen har styrket netto renteinntekter både fra andre til tredje kvartal og sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Provisjonsinntektene ble 75 millioner (61 millioner) mot 64 millioner kroner i andre kvartal, og det har vært økte inntekter fra garantier og betalingstjenester fra forrige kvartal.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,05 prosent (2,60 prosent) og minus 0,27 prosent (minus 0,31 prosent). Utlånene økte med 11,1 prosent (7,2 prosent) og innskuddene økte med 6,2 prosent (27,2 prosent) siste 12 måneder. Utlånsveksten i kvartalet var 1,7 prosent (minus 0,2 prosent) og innskuddsveksten minus 2,8 prosent (vekst 2,3 prosent).

Tap på utlån til i næringslivskunder i banken ble 1 million kroner (25 millioner) og det var netto inngang på 51 millioner kroner i andre kvartal.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet slik at kundene ser nytte i å benytte seg av begges tjenester prioriteres.

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2022 og 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

Resultatregnskap (mill. kr) 3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Sum renteinntekter 361 356 273
Netto provisjons- og andre inntekter 75 64 61
Sum inntekter  436 420 334
Sum driftskostnader 114 109 109
Resultat før tap 322 311 225
 Tap på utlån, garantier m.v.  1 -51 25
Resultat før skatt  322 361 200
       
Balanse      
Utlån til kunder 52.047 51.193 46.857
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.354 -1.359 -1.237
Innskudd fra og gjeld til kunder 62.638 64.415 59.006
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal* 18,4 % 18,5 % 11,6 %
Utlånsmargin 2,05 % 2,53 % 2,60 %
Innskuddsmargin -0,27 % -0,05 % -0,31 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.  

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 22 millioner kroner (21 millioner). Driftsinntektene ble 125 millioner kroner (122 millioner) og kostnadene 103 millioner kroner (101 millioner).  I 2022 er det gjennomført oppkjøp av tre selskaper.

Økt organisk kundevekst har høy prioritet, og det er oppnådd gode resultater i 2022. Kunderekrutteringen har økt, samtidig som selskapet har redusert kundeavgang. Selskapet ønsker å skape en bredere inntektsplattform utover den tradisjonelle regnskapsproduksjonen.

Digitalisering og bruk av nye teknologiske løsninger i næringslivet stiller store krav til omstilling i regnskapsbransjen. Dette gjelder både krav til økt kompetanse for den enkelte medarbeider, samt krav til større bredde i tjenestetilbudet som tilbys kundene.

Inntektene fra rådgivningstjenester har økt med 19 prosent siste 12 måneder, samtidig som 600 selskaper er flyttet over på moderne skybaserte regnskapssystemer per 30. september 2022.

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Sum inntekter  125 177 122
Sum driftskostnader 103 147 101
Resultat før skatt (mill. kr) 22 30 21
Driftsmargin 17 % 17 % 18 %
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 44 millioner kroner (33 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing til SMB-kunder, billån til personkunder og fakturakjøp fra småbedrifter.

Selskapets inntekter ble samlet 83 millioner kroner (89 millioner).  Inntektene er svekket som følge av press på marginene både til næringsliv og personmarkedet. Kostnadene i tredje kvartal 2022 ble 28 millioner kroner (49 millioner). Nedgangen sammenlignet med tredje kvartal 2021 skyldes i hovedsak nedskriving av IT-systemer foretatt ifjor. Det var tap på 10 millioner kroner (7 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 4,9 milliarder kroner (4,1 milliarder) og billån 6,8 milliarder kroner (5,9 milliarder).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnement-selskapet Fleks. Selskapet tilbyr fleksible bilabonnement-løsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 2.500 biler og er markedsleder i Norge. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  3. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2021
Sum inntekter  83 81 89
Sum driftskostnader 28 26 49
Tap på utlån, garantier m.v.  10 5 7
Resultat før skatt (mill. kr) 44 50 33
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 163 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 0 millioner kroner (23 millioner).

Det har vært lavere aktivitet i forretningsområdene enn i starten av året. Markedet for tilrettelegging av emisjoner har vært svært lavt i kvartalet grunnet urolighetene i markedene, og dette har gitt lavere inntekter for Investment Banking og aksjemegling. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten og fremmedkapital har vært stabil. Samlede inntekter ble 110 millioner kroner (139 millioner). Driftskostnadene var 110 millioner kroner (115 millioner). 

SpareBank 1 Markets har utviklet seg til å bli et av de største norske meglerhusene med en sterk posisjon innenfor flere produktområder, og er det ledende kapitalmarkedsmiljøet i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Den varslede transaksjonen om sammenslåing av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter. Dato for sammenslåingen er p.t planlagt til 1. mars 2023, men dette er avhengig av myndighetenes behandling.

SpareBank 1 Markets  (66,7%)  3. kvartal 2022   2. kvartal 2022   3. kvartal 2021 
Sum inntekter  110 257 139
Sum driftskostnader 110 178 115
Resultat før skatt (mill. kr) 0 79 23
Driftsmargin 0 % 31 % 17 %
Eksporter til Excel

 

 

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned. Selskapets aksjer er verdt 604 millioner kroner (606 millioner) per 30. september 2022.

Selskapet hadde et resultat før skatt i tredje kvartal 2022 på minus 30 millioner kroner (pluss 61 millioner kroner) og i andre kvartal minus 29 millioner kroner. Resultatet i tredje kvartal kommer – som i andre kvartal - av netto urealiserte tap i aksjeporteføljen. 

Per 30. september 2022

Godt resultat

SpareBank 1 SMN har et resultat på 2.017 millioner kroner (2.199 millioner), og en egenkapitalavkastning på 12,0 prosent (13,8 prosent). Resultatet er 182 millioner kroner svakere enn i samme periode i 2021 i hovedsak som følge av resultatsvekkelse i forsikringsselskapene i SpareBank 1 Gruppen og redusert avkastning på finansielle investeringer. Økte inntekter fra forretningsområdene og lavere tap bidro til å styrke resultatet. Resultatet per egenkapitalbevis ble 9,29 kroner (10,11).  

Netto renteinntekter ble 2.370 millioner kroner (2.073 millioner). Norges Bank økte styringsrenten til 1,75 i august og videre til 2,25 prosent i september. Markedsrenten uttrykt ved NIBOR var 200 punkter høyere per 30. september 2022 enn på samme tidspunkt i 2021, og det har gitt betydelig økning i bankens finansieringskostnader. Utlånsmarginene har blitt svekket samtidig som innskuddsmarginene er styrket sammenlignet med i fjor, samtidig som forrentningen på bankens egenkapital har økt. Både utlån og innskudd har økt, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter. Banken har fra andre halvår i fjor gjennomført seks generelle renteøkninger på utlån og innskudd, inklusive varslet økning med virkning fra 10. november.

Netto provisjonsinntekter ble 1.921 millioner kroner (2.161 millioner). Nedgangen forklares med lavere provisjoner fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og reduserte inntekter fra verdipapirtjenester. Det har vært positiv utvikling på inntekter fra betalingstjenester, forsikring og regnskapstjenester.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var 179 millioner kroner (289 millioner). Nedgangen er urealiserte tap på aksjer og negativ avkastning på likvidtetsporteføljene som følge av endrede kredittmarginer.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 248 millioner kroner (519 millioner). Resultatet er svekket i både Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring, mens det har vært positiv resultatutvikling i BN Bank.

Driftskostnadene ble 2.208 millioner (2.228 millioner), kostnadene er redusert i SpareBank 1 Markets og EiendomsMegler 1, men har økt i banken og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. I banken har kostnadene økt som følge av lønnsvekst og nyansettelser, i regnskapshuset som følge av effekt av oppkjøp og investeringer i teknologi.

Det er netto inngang på tap på utlån på 26 millioner kroner (tap 129 millioner) per 30. september. På utlån til næringslivskunder var det netto inngang på 39 millioner kroner (132 millioner). På utlån til personmarkedskunder ble det tap på 14 millioner kroner (netto inngang 3 millioner). 

Utlånsveksten var 6,9 prosent (5,0 prosent). Vekst i utlån til privatkunder var 5,7 prosent (5,1 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 9,6 prosent (4,8 prosent).

Innskudd økte med 8,3 prosent (12,5 prosent). Innskuddene fra personmarkedskunder økte med 6,9 prosent (8,3 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 9,3 prosent (15,5 prosent).  

Personkunder

Personkunder, resultat før skatt Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021
Personmarked 924 880
EiendomsMegler 1 64 71
Sum 989 951
Eksporter til Excel

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 924 millioner kroner (880 millioner) per 30. september 2022. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 14,0 prosent (13,0 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 1.631 millioner kroner (1.542 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 1.015 millioner kroner (859 millioner) og provisjonsinntektene 616 millioner (684 millioner).  Netto renteinntekter har økt med økte innskuddsmarginer, vekst på utlån og innskudd, samt økt forrentning på andel av egenkapitalen. Reduserte marginer på utlån har redusert netto renteinntekter. Provisjonsinntektene er redusert i hovedsak som følge av lavere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt..

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 7,5 prosent (6,6 prosent) og 9,1 prosent (4,9 prosent) siste 12 måneder.

Utlånsmarginen ble 0,83 prosent (1,63 prosent), mens innskuddsmarginen ble 1,06 prosent (0,02 prosent) målt mot tremåneders NIBOR.

Det ble netto tap på 2 millioner kroner (netto inngang 11 millioner).

EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Driftsinntektene ble 336 millioner kroner (353 millioner), mens driftskostnadene var 271 millioner kroner (282 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 64 millioner kroner (71 millioner). Aktiviteten i 2022 har vært preget av et boligmarked med et lavt tilbud av boliger, noe som har økt både omsetningshastigheten og prisene. Konsekvensen av dette er et lavere salgsvolum for EiendomsMegler 1 Midt-Norge hittil i år, som per septembervar 5.400 mot 5.995 samme periode i 2021.

Bedriftskunder

Bedriftskunder, resultat før skatt Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021
Næringsliv 959 566
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  76 82
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  141 151
SpareBank 1 Markets (66,7%) 119 203
Sum 1.295 1.002
Eksporter til Excel

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 959 millioner kroner (566 millioner) per 30. september 2022. Resultatforbedringen skyldes økte netto renteinntekter og lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 18,6 prosent (11,1 prosent). 

Driftsinntektene ble 1.260 millioner kroner (1.016 millioner). Netto renteinntekter ble 1.047 millioner kroner (828 millioner) og provisjonsinntektene (inklusive inntekter fra valutaforretninger) 213 millioner (188 millioner). Vekst i utlån og innskudd, økt innskuddsmargin og økt forrentning på andel av egenkapitalen har styrket netto renteinntekter, samtidig som lavere utlånsmargin trekker ned. Det er økte provisjonsinntekter på garantier og betaling.

Utlånene økte med 11,1 prosent (8,7 prosent) og innskuddene økte med 6,2 prosent (27,2 prosent) siste 12 måneder.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,32 prosent (2,69 prosent) og 0,05 prosent (minus 0,32 prosent). 

Det var netto inngang på tap i næringslivssegmentet i banken på 47 millioner kroner (tap 125 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 141 millioner (151 millioner).

Selskapets inntekter ble 243 millioner kroner (271 millioner). Kostnadene per 30. september 2022 ble 83 millioner kroner (106 millioner). Tap ble 20 millioner kroner (13 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 76 millioner kroner (82 millioner). Driftsinntektene ble 468 millioner kroner (439 millioner) og kostnadene 392 millioner kroner (357 millioner).

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 119 millioner kroner (203 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høye inntekter og gode resultater både i 2021 og 2022.

Hittil i år har selskapet inntekter på 545 millioner (689 millioner), 144 millioner lavere enn samme periode i 2021. 

God likviditet 

I tredje kvartal fortsatte prisveksten å øke både i Norge og andre land. Sentralbankene i flere land hevet styringsrentene, og signaliserte videre renteoppgang fremover. Usikkerhet om vekst- og inflasjonsutsikter har bidratt til store svingninger i finansmarkedene. Kredittpåslagene har økt.

Banken har god likviditet og tilgang til finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer bankens overlevelse i tolv måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 180 prosent per 30. september 2022 (163 prosent). Regulatorisk minstekrav er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. september 2022 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (57 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken, og lån på samlet 59 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 30. september 2022. Hittil i 2022 er det solgt lån på 10,4 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt. 

I tredje kvartal har banken gjennomført en senior grønn obligasjonsfinansiering på 0,5 milliarder Euro og utstedt 1,6 milliarder i etterstilt senior gjeld (MREL) i norske kroner.

SpareBank 1 SMN hadde per 30. september 2022 7,1 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL). SpareBank 1 SMN vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook positive). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2022 ble 19,2 prosent (18,1 prosent). Krav til ren kjernekapital er 14,9 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet fastsatte den 30. april 2022 SpareBank 1 SMN et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette har bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning økt til 17,2 prosent.

Ren kjernekapitaldekning har en økning på 0,4 prosentpoeng fra andre kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 1,3 prosent i tredje kvartal. Et godt resultat og basisswapeffekter fra SpareBank 1 Boligkreditt er hovedforklaringen til at ren kjernekapital økte med 3,7 prosent. Verdiendringer på basisswap'er i SpareBank 1 Boligkreditt vil reversere over løpetiden til derivatet. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av konsernresultatet for 2022. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,3 prosent (6,9 prosent) viser at banken er svært solid. 

Bærekraft

Bærekraft er en av fem strategiske prioriteringer i konsernstrategien, og konsernets bærekraftsstrategi ligger fast.

SpareBank 1 SMN har i løpet av kvartalet tydeliggjort innholdet i konsernets langsiktige klimaambisjon. Dette innebærer klargjøring av arbeidsprosesser og rammeverk, og introduksjon av overgangsplaner mot netto null på bransjenivå med det formål å aktivt bidra til en organisert omstilling mot lavutslippssamfunnet. For å realisere ambisjonen utarbeides delmål. Dette og status for overgangsplaner vil bli kommunisert i løpet av fjerde kvartal.

Det er fortsatt betydelig usikkerhet i beregningene av utlånsporteføljens utslipp. Dette skyldes i hovedsak datakvalitet og tilgang på relevante data fra våre kunder. Denne usikkerheten blir naturligvis større jo lengre tidsperspektiv vi tar. Konsernet har allikevel estimert utslippsbaner mot 2050, basert på Science Based Targets Initiative, som et grunnlag for å fastsette sektorvise mål og tiltak for nødvendig klimatilpasning mot netto null i 2050.

Konsernet vil framover fortsette arbeidet med å utvikle tallgrunnlag og metode og vil i fjerde kvartal revidere konsernets vesentlighetsanalyse.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. september 2022 var 107,19 kroner (103,57) og resultatet per egenkapitalbevis ble 9,29 kroner (10,11).

Pris/Inntjening var 9,00 (9,62) og pris/bok 1,04 (1,25).

Utsikter 

SpareBank 1 SMN oppnådde et godt resultat per 30. september 2022 med en egenkapitalavkastning på 12 prosent og god kapitalisering. Dette vurderes som tilfredsstillende i en situasjon med stor markedsuro. Forretningsområdene har levert godt, og konsernet har et solid grunnlag for å realisere sine vekst- og lønnsomhetsambisjoner. Målet om en egenkapitalavkastning på minimum 12 prosent og øvrige finansielle hovedmål ligger fast.

Økende markedsrenter og prisvekst treffer både person- og bedriftsmarkedet, og bidrar til økt usikkerhet. Det er akseptabel risikoutvikling i utlånsporteføljen, og lave tap på utlån. Det er fortsatt bedring innen offshore, men det er tegn til økt risiko innen øvrig næringsliv. Regionen nyter godt av lave energipriser og arbeidsledigheten er fortsatt svært lav. 

Det er større usikkerhet knyttet til boligprisutviklingen og forventning om avtagende kredittvekst. Renteøkningene og prisvekst vil redusere kjøpekraften og forbruket blant husholdningene. Det er så langt få tegn til økt risiko i personkundeporteføljen, men det forventes at flere kunder vil få behov for fleksible løsninger og økonomisk rådgivning i tiden som kommer. Banken er godt forberedt på å håndtere dette gjennom sitt relasjonskonsept og fysiske tilstedeværelse i Trøndelag og Møre og Romsdal.

SpareBank 1 SMN er et komplett finanshus, er ledende i sitt markedsområde og har en bred produktplattform med lønnsomme datter- og produktselskaper. Det er oppnådd gode resultater i 2022 med bred vekst og styrket markedsposisjon. De makroøkonomiske utsiktene er imidlertid usikre. Ambisjonen om å styrke markedsposisjonen ytterligere står likevel fast. Dette understøttes av en moderne, kunderettet og effektiv distribusjon. Sammenslåing med SpareBank 1 Søre Sunnmøre er vedtatt i begge bankenes styrer og vil legges frem for endelig beslutning i bankenes generalforsamling og representantskap i november. En sammenslått bank vil gi et bedre kundetilbud og en sterkere tilstedeværelse på Sunnmøre og i Fjordane.

SpareBank 1 SMN har målsatt netto nullutslipp av CO2 i konsernets kundeporteføljer og daglige drift senest innen 2050. Banken har startet arbeidet med å etablere overgangsplaner for reduserte utslipp fra konsernets kundeporteføljer, samt planer for reduksjon av egne utslipp. I tillegg prioriteres utvikling av kompetanse, datakvalitet og klimarapportering.

Usikkerheten i økonomien er større enn på lenge både nasjonalt og internasjonalt. Sterk soliditet, god likviditet og tilgang til finansiering gjør SpareBank 1 SMN godt rustet til å håndtere usikkerheten.

  

Trondheim, 27. oktober 2022
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Morten Loktu 
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Eli Skrøvset
     
     
     
Freddy Aursø Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN