Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.21 30.9.21 30.9.22 (mill. kr) Note 30.9.22 30.9.21 31.12.21
1.252 1.206 317 Kontanter og fordringer på sentralbanker   317 1.206 1.252
13.190 15.701 26.596 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   16.773 7.338 4.704
135.766 132.507 137.727 Netto utlån til kunder 5 149.162 142.404 145.890
30.762 30.032 30.560 Sertifikater og obligasjoner  17 30.561 30.032 30.762
3.192 3.662 7.242 Derivater 17 7.480 3.732 3.224
402 357 399 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 1.974 2.525 2.654
4.590 4.782 4.676 Investering i eierinteresser   7.714 7.324 7.384
2.374 2.374 2.374 Investering i konsernselskaper   - - -
98 98 98 Virksomhet holdt for salg 2 111 60 59
458 500 465 Immaterielle eiendeler   864 894 853
1.082 3.261 2.671 Øvrige eiendeler 14 3.962 4.609 2.062
193.165 194.480 213.124 Eiendeler   218.918 200.124 198.845
14.342 13.909 13.715 Innskudd fra kredittinstitusjoner   14.495 14.601 15.065
112.028 110.328 121.148 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 120.558 109.691 111.286
40.332 41.895 46.158 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 46.158 41.895 40.332
3.500 3.405 8.024 Derivater 17 8.115 3.741 3.909
1.855 3.561 2.217 Annen gjeld 15 3.672 5.323 3.215
- - - Virksomhet holdt for salg 2 2 1 1
1.753 1.752 2.010  Ansvarlig lånekapital  16 2.054 1.795 1.796
173.809 174.850 193.273 Sum gjeld   195.054 177.047 175.603
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -11 -9 -9
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
7.007 6.556 7.007  Utjevningsfond    6.958 6.524 6.974
970 401 -  Avsatt utbytte   - 401 970
547 226 -  Avsatt gaver    - 226 547
5.918 5.664 5.918  Grunnfondskapital    5.918 5.664 5.918
171 239 171  Fond for urealiserte gevinster    171 239 171
- -2 128  Annen egenkapital    3.158 2.241 2.896
1.250 1.211 1.206  Hybridkapital    1.247 1.252 1.293
  1.841 1.930  Ordinært resultat    2.017 2.199  
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    913 848 989
19.356 19.629 19.852  Sum egenkapital    23.863 23.077 23.241
193.165 194.480 213.124  Gjeld og egenkapital    218.918 200.124 198.845
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN