Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 1) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Renteinntekter 1.973 1.518 1.279 1.156 1.046 972 957 938
Rentekostnader 1.012 704 476 397 321 263 256 267
Netto renteinntekter 961 814 803 759 725 709 701 671
Provisjonsinntekter 340 370 378 358 405 407 401 374
Provisjonskostnader 45 52 46 42 47 47 41 41
Andre driftsinntekter 178 173 223 206 163 162 213 193
Netto provisjons- og andre inntekter 473 491 555 522 521 521 572 526
Utbytte 19 8 4 2 1 1 17 4
Netto resultat fra eierinteresser 195 108 77 62 186 179 212 128
Netto resultat fra finansielle instrumenter -52 -30 -123 111 -19 37 1 93
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 163 86 -43 175 168 217 230 224
Sum inntekter 1.597 1.391 1.316 1.456 1.414 1.447 1.503 1.422
Personalkostnader 333 348 350 375 342 341 343 352
Andre driftskostnader 314 235 235 255 267 246 235 234
Sum driftskostnader 646 583 585 629 609 586 579 586
Resultat før tap 951 808 731 827 805 861 924 836
Tap på utlån, garantier m.v. 19 22 -48 -0 32 31 39 59
Resultat før skatt  932 785 779 827 773 830 885 777
Skattekostnad 210 179 164 166 103 174 156 131
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 46 10 87 37 33 19 26 122
Periodens resultat 768 617 702 698 703 675 755 768
1) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN