Hovedtall

  3. kvartal Januar - September   
Resultatsammendrag (mill kr) 2022 2021 2022 2021 2021
Netto renteinntekter 811 707 2.370 2.073 2.796
Netto provisjons- og andre inntekter 540 623 1.921 2.161 2.832
Netto avk. på finansielle investeringer 148 248 427 808 1.026
Sum inntekter 1.499 1.578 4.718 5.042 6.655
Sum driftskostnader 688 698 2.208 2.228 2.993
Resultat før tap 810 880 2.511 2.814 3.662
Tap på utlån, garantier m.v. 22 31 -26 129 161
Resultat før skatt  788 849 2.536 2.685 3.501
Skattekostnad 172 175 520 497 609
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 1 0 11 10
Periodens resultat 617 675 2.017 2.199 2.902
Renter hybridkapital 12 10 45 40 50
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 604 665 1.971 2.159 2.852
           
Balansetall     30.9.22 30.9.21 31.12.21
Brutto utlån til kunder     150.247 143.972 147.301
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     208.900 191.976 195.353
Innskudd fra kunder     120.558 109.691 111.286
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     210.562 195.571 196.229
Forvaltningskapital     218.918 200.124 198.845
  3. kvartal Januar - September   
Nøkkeltall 2022 2021 2022 2021 2021
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 10,9 % 12,4 % 12,0 % 13,8 % 13,5 %
Kostnadsprosent 1) 46 % 44 % 47 % 44 % 45 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 80 % 76 % 80 % 76 % 76 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 58 % 57 % 58 % 57 % 57 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 1,7 % 1,6 % 8,8 % 7,0 % 6,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. -2,6 % -0,4 % 9,9 % 15,0 % 14,1 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 1) 0,04 % 0,07 % -0,02 % 0,09 % 0,09 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,02 % 1,80 % 1,02 % 1,80 % 1,68 %
           
Soliditet     30.9.22 30.9.21 31.12.21
Kapitaldekningsprosent      23,0 % 21,8 % 21,6 %
Kjernekapitaldekningsprosent      20,8 % 19,7 % 19,6 %
Ren kjernekapitalprosent     19,2 % 18,1 % 18,0 %
Kjernekapital     21.252 19.265 19.322
Netto ansvarlig kapital     23.546 21.338 21.333
Likviditetsreserve (LCR)     180 % 163 % 138 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     7,3 % 6,9 % 6,9 %
Kontor og bemanning          
Antall bankkontor     40 42 40
Antall årsverk     1.608 1.529 1.548
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.9.22 30.9.21 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 129,29 129,39 129,39 129,39 129,30 129,62
Børskurs 111,40 129,80 149,00 97,60 100,20 84,20
Børsverdi (mill. kroner) 14.402 16.794 19.279 12.629 12.956 10.914
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 107,19 103,57 103,48 94,71 90,75 83,87
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 9,29 10,11 13,31 8,87 12,14 9,97
Utbytte per EKB     7,50 4,40 6,50 5,10
Pris / Resultat per EKB 1) 9,00 9,62 11,19 11,01 8,26 8,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,04 1,25 1,44 1,03 1,10 1,00
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN