Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
2.242 450 459 Resultat etter skatt  698 768 2.902
95 24 19 + Av- og nedskrivninger  34 54 186
134 51 -4 + Tap på utlån/garantier  -0 59 161
-418 -38 - Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -62 -128 -705
-2.423 -1.710 -1.769 Andre justeringer  -1.889 -1.800 -2.574
-369 -1.222 -1.295 Tilført fra årets virksomhet  -1.219 -1.048 -31
3.843 2.691 -1.881 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -2.145 2.566 4.387
-2.993 -1.892 5.048 Økning/(reduksjon) annen gjeld  5.052 -1.800 -3.159
-11.686 -2.791 463 Reduksjon/(økning) utlån  116 -2.847 -12.920
-288 -4.364 -5.024 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  -4.751 -4.396 387
13.862 4.928 2.689 Økning/(reduksjon) innskudd kunder  2.767 4.861 13.757
-290 -614 4.257 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstitusjoner  4.404 -929 -32
-4.077 -4.269 -1.251 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  -1.252 -4.269 -4.156
- - - Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  95 374 -59
-1.999 -7.532 3.006 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  3.067 -7.486 -1.826
-75 -25 -36 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -64 -71 -145
60 - - Salg bygninger/driftsmidler  - - 4
- - - Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper  - 3 99
-73 -22 - Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  -53 - -
418 38 - Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  - 39 419
548 28 2 Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  2 25 544
-204 -17 -43 Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -43 -17 -307
672 12 138 Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  170 25 737
-766 -5 -122 Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -124 -9 -826
580 8 -59 B) Netto likviditetsendring investeringer  -112 -5 526
-0 -0 -0 Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  -0 -23 -5
-569 -168 -970 Utbetalt utbytte  -970 -168 -569
- - - Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  -7 -9 -113
-321 -95 -547 Gaveutdeling  -547 -95 -321
-48 -19 -20 Betalte renter hybridkapital  -21 -20 -50
7.867 6.824 3.380 Økning annen langsiktig gjeld  3.380 6.824 7.867
-7.021 -1.746 -4.851 Reduksjon annen langsiktig gjeld  -4.851 -1.746 -7.021
-93 4.796 -3.009 C) Netto likviditetsendringer finansiering  -3.017 4.764 -212
-1.512 -2.727 -62 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  -62 -2.727 -1.512
2.764 2.764 1.252 Likviditetsbeholdning per 1.1  1.252 2.764 2.764
1.252 37 1.190 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  1.190 37 1.252
-1.512 -2.727 -62 Endring  -62 -2.727 -1.512
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN