Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum egen-kapital
                     
Egenkapital per 1.1.21 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 - 48 2.242
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -37 - -37
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -38 - -38
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 -38 48 2.204
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - -321
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -48 -48
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 38 - -2
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -14 -25 -890 - 38 -48 -940
Egenkapital per 31.12.21 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
                     
Egenkapital per 1.1.22 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
Periodens resultat - -   - - - - 1.930 - 1.930
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 3 - 3
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 128 - 128
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 131 - 131
Totalresultat for perioden - -   - - - - 2.060 - 2.060
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -44 -44
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - -3
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - -0 -1.517 - -3 -44 -1.564
Egenkapital per 30.9.22 2.597 895   5.918 7.007 - 171 2.057 1.206 19.852
Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 499 50 160 2.902
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 26 - - 26
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -38 - - -38
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -13 - - -13
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 486 50 160 2.889
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - - -321
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -50 - -50
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -0 -   - -13 - - 7 - - -5
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 50 -   11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -14 - - -14
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -9 -9
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -14 -38 -890 - 43 -50 -9 -958
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241

1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet

Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.22 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Periodens resultat - -   - - - - 1.924 - 93 2.017
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 241 - - 241
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 3 - - 3
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 128 - - 128
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 372 - - 372
Totalresultat for perioden - -   - - - - 2.296 - 93 2.389
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -45 - -45
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -2 -   - -16 - - -2 - - -21
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -8 -   -8
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -5 - - -5
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -170 -170
Sum transaksjoner med eierne -2 -   - -16 -1.517 - -16 -45 -170 -1.767
Egenkapital per 30.9.22 2.586 895   5.918 6.958 - 171 5.175 1.247 913 23.863
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN