Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
Januar - Desember    Januar - Desember 
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
2.242 2.494  Resultat etter skatt  2.785 2.902
95 77  + Av- og nedskrivninger  117 186
134 -37  + Tap på utlån/garantier  -7 161
-418 -324  Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet  -443 -705
-2.423 -2.420  Andre justeringer  -2.436 -2.574
-369 -210  Tilført fra årets virksomhet  16 -31
3.843 -4.626  Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -4.193 4.387
-2.993 5.155  Økning/(reduksjon) annen gjeld  5.136 -3.159
-11.686 -3.739  Reduksjon/(økning) utlån  -5.643 -12.920
-288 -8.782  Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  -6.959 387
13.862 10.672  Økning/(reduksjon) innskudd kunder  10.724 13.757
-290 294  Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner  -429 -32
-4.077 -7.310  Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  -7.311 -4.156
- -  Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  1.821 -59
-1.999 -8.546  A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  -6.837 -1.826
-75 -71  Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -89 -145
60 -18  Salg bygninger/driftsmidler  276 4
- -  Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper  - 99
-73 -5  Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  -1.815 -
418 324  Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  324 419
548 6  Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  6 544
-204 -479  Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -492 -307
672 813  Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  849 737
-766 -835  Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -846 -826
580 -265  B) Netto likviditetsendring investeringer  -1.788 526
- 1.000  Økning i ansvarlig lånekapital  1.000 -
- -750  Reduksjon i ansvarlig lånekapital  -750 -
-0 -0  Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  -21 -5
-569 -970  Utbetalt utbytte  -970 -569
- -  Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  -162 -113
-321 -547  Gaveutdeling  -547 -321
- 476  Tilbakebetaling hybridkapital  476 -
-48 -60  Betalte renter hybridkapital  -63 -50
7.867 16.194  Økning annen langsiktig gjeld  16.194 7.867
-7.021 -6.613  Reduksjon annen langsiktig gjeld  -6.613 -7.021
-93 8.729  C) Netto likviditetsendringer finansiering  8.544 -213
-1.512 -81  A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  -81 -1.513
2.764 1.252  Likviditetsbeholdning per 1.1  1.252 2.764
1.252 1.171  Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  1.171 1.252
-1.512 -81  Endring  -81 -1.512
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN