Styrets beretning

Andre kvartal 2022

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt 880 millioner kroner (942 millioner)
 • Resultat 702 millioner kroner (755 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,9 prosent (14,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,8 prosent (2,0 prosent) og på innskudd 8,6 prosent (7,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,7 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 1,1 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,9 prosent (1,5 prosent) som var 1,1 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,6 prosent (6,9 prosent), 4,4 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 9,9 prosent (8,0 prosent), 7,3 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 77 millioner kroner (212 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 32 millioner (59 millioner)
 • Tap på utlån og garantier med netto inngang på 48 millioner kroner (tap 39 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,51)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 102,91 kroner (100,18)

Første halvår 2022

 • Resultat før skatt 1.748 millioner kroner (1.836 millioner)
 • Resultat 1.400 millioner kroner (1.523 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,6 prosent (14,5 prosent)
 • Vekst i utlån 8,7 prosent (7,9 prosent) og innskudd 12,4 prosent (16,8 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten i utlån 5,2 prosent (3,4 prosent) og i innskudd 11,3 prosent (12,9 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 8,1 prosent (7,0 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten 4,3 prosent (3,1 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var på 10,1 prosent (9,9 prosent) siste 12 måneder, første halvår 7,0 prosent (4,1 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 10,0 prosent (7,8 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 9,0 prosent (8,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 14,1 prosent (23,7 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 12,8 prosent (15,9 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 139 millioner kroner (340 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 141 millioner (220 millioner)
 • Tap på utlån og garantier netto inngang på 48 millioner kroner (tap 98 millioner), -0,10 prosent (0,11 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,39 kroner (6,90)

Hendelser i kvartalet

Høy aktivitet, lite ledig kapasitet i norsk økonomi og økende pris- og lønnsvekst 

Norges Bank økte styringsrenten til 1,25 prosent i juni. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker varslet renteøkning på utlån og innskudd. Sentralbankene i flere land har også hevet styringsrentene, og signalisert raskere renteoppgang fremover. 

Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og prisveksten har steget raskere enn anslått. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på importvarer tilsier en varig høy prisvekst. Dette er også situasjonen internasjonalt, og høye energipriser kombinert med høy etterspørsel og begrensninger på tilbudssiden har gitt betydelig prisvekst. Krigen i Ukraina bidrar til at energi- og matvareprisene holder seg høye.

Aktiviteten i norsk økonomi er på et høyt nivå, men det er utsikter til at veksten avtar noe fremover. Høyere prisvekst og økte renter vil trolig dempe veksten i husholdningenes konsum. Det har vært høy aktivitet i boligmarkedet i 2022, og boligprisene har steget mer enn anslått de siste månedene. Kredittveksten til husholdningene har vært litt lavere enn ventet.

SpareBank 1 SMN har oppnådd gode resultater i alle forretningsområdene både i første og andre kvartal 2022. Konsernet har styrket sin markedsposisjon både innenfor person- og bedriftsmarkedet. Det har vært god tilgang av nye kunder særlig innenfor smb-segmentet.  

For SpareBank 1 SMN sin del er næringslivsporteføljen i liten grad påvirket av etterdønninger av pandemien eller av krigen i Ukraina. Det er bedret inntjening og bedre utsikter innenfor olje og offshore. Kredittkvaliteten i bankens øvrige næringslivsportefølje er god, og det er lave tap også i andre kvartal. Det er like fullt mange usikkerhetsfaktorer i både internasjonal og norsk økonomi i 2022. Rammebetingelsene kan endre seg raskt, og dermed også de økonomiske utsiktene.

Norges Bank har justert opp rentebanen siden forrige økning av styringsrenten i mars og signaliserer fortsatt økning i styringsrenten fremover, første gang i august. Prognosen etter rentebeslutningen i juni 2022 indikerer en styringsrente på 3,00 prosent til sommeren i 2023. Hovedargumentet for dette er å dempe pris- og lønnsveksten og store kapasitetsutfordringer i økonomien.

SpareBank 1 SMN har inngått intensjonsavtale med SpareBank 1 Søre Sunnmøre om sammenslåing

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre har blitt enige om en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Målet er å bygge en enda sterkere regionbank med klare vekstambisjoner på Sunnmøre og i Fjordane.  Intensjonsavtalen om sammenslåing av SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble enstemmig vedtatt av styrene i begge bankene den 20. juni 2022. Bankene er enige om å innlede forhandlinger med sikte på å inngå avtale om sammenslåing. En endelig beslutning om sammenslåing skal etter planen skje i november 2022.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er en solid lokalbank med gode relasjoner, dyktige rådgivere som kjenner dynamikken i regionen, og en bank som har høy tillit blant kundene  Banken hadde per første kvartal 2022 13,6 milliarder kroner i utlån, 8,9 milliarder kroner i innskudd, en ren kjernekapitaldekning på 18,4 prosent og det var ansatte tilsvarende 65 årsverk i banken. Av utlånene er 11,5 milliarder kroner til personkunder og 2,1 milliarder kroner til næringslivskunder. Av innskuddene er 5,2 milliarder kroner fra personkunder og 3,7 milliarder kroner fra næringslivskunder.

 

SpareBank 1 Markets styrker seg innenfor kapitalmarkedet og får økt regionalt eierskap

SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sin kapitalmarkedsvirksomhet til SpareBank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SR-Bank eie 33,34 prosent, SpareBank 1 SMN 39,4 prosent og SpareBank 1 Nord-Norge 18,1 prosent, som de tre største eierne i selskapet.

Når SpareBank 1-bankene samler satsingene på kapitalmarkedsområdet, skaper det et større og mer robust kapitalmarkedsmiljø i Oslo, Tromsø, Trondheim og Stavanger.

SpareBank 1 Markets vil med dette forsterke kompetansen lokalt for å være tett på kundene. En større samlet organisasjon gir mulighet for deling av kompetanse og utvikling for medarbeiderne, samt et felles verditilbud til kundene og forretningsutvikling i markedet.

Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, samt at godkjennelse av skattelempe for transaksjonen innvilges av Finansdepartementet. Aksjonærene i SpareBank 1 Markets må også akseptere ny aksjonæravtale.

Gitt de nødvendige godkjennelser, vil transaksjonen bli gjennomført 1. januar 2023.

Andre kvartal 2022

Resultat i andre kvartal ble 702 millioner kroner (755 millioner), og avkastning på egenkapitalen ble 12,9 prosent (14,3 prosent). Resultatet i andre kvartal er 4 millioner kroner bedre enn i første kvartal 2022. Resultatnedgangen sammenlignet med andre kvartal i fjor er i stor grad knyttet til lavere avkastning på finansielle eiendeler og svakere resultat fra SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,20 kroner (3,51) og bokført verdi per egenkapitalbevis 102,91 kroner 100,18).  I første kvartal 2022 var resultat per egenkapitalbevis også 3,20 kroner.

Netto renteinntekter ble 801 millioner kroner (698 millioner), og er 44 millioner høyere enn første kvartal og 104 millioner kroner bedre enn andre kvartal i 2021. NIBOR ble 15 punkter høyere i andre kvartal 2022 enn i første kvartal 2022 og 106 punkter høyere enn i andre kvartal 2021. Renteøkninger på utlån har resultert i økte marginer på utlån fra første til andre kvartal i år. Økt markedsrente gir høyere forrentning på egenkapitalen. Vekst i utlån og innskudd har også styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter økte fra foregående kvartal med 107 millioner til 745 millioner kroner (748 millioner). Veksten fra forrige kvartal skyldes i stor grad økte inntekter fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets. Utover dette var det størst økning i inntekter fra eiendomsmegling. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021 er det 33 millioner kroner i økte inntekter fra verdipapirtjenester og regnskapstjenester samt 36 millioner kroner i reduserte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 77 millioner kroner (212 millioner). I første kvartal var resultatandelen 62 millioner kroner. Svakere resultat fra forsikringsvirksomhetene i SpareBank 1 Gruppen forklarer mesteparten av nedgangen sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var negativ med 32 millioner kroner (pluss 59 millioner) og i første kvartal 2022 174 millioner kroner. Det var i første kvartal 2022 aksjegevinster på 102 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 758 millioner kroner (735 millioner), i første kvartal 2022 var driftskostnadene 762 millioner kroner. Nedgang fra første kvartal skyldes reduserte kostnader i banken, samtidig som kostnadene har økt i SpareBank 1 Markets som følge av økt variabel avlønning med et sterkt resultat i andre kvartal.

Det ble netto inngang på tap på utlån og garantier på 48 millioner kroner (39 millioner) i andre kvartal og i første kvartal null millioner kroner. Økt inntjening og bedre utsikter i olje- og offshorenæringen har gitt tilbakeføring på tidligere tapsnedskrivninger.

Det har vært god vekst i utlån og innskudd. Samlede utlån økte med 8,7 prosent (7,9 prosent) og innskuddene økte med 12,4 prosent (16,8 prosent) siste 12 måneder. I andre kvartal var utlånsveksten 2,8 (2,0) prosent og innskuddsveksten 8,6 prosent (7,6 prosent). Veksten i utlån til personkunder økte fra første til andre kvartal, og det var god vekst i innskudd fra næringslivet også i andre kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var per 30. juni 2022 18,8 prosent (18,3 prosent). Med virkning fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Finanstilsynet har også besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning økt til 17,2 prosent.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 115,80 kroner (119,20). Utbytte for 2021 er utbetalt med 7,50 kroner (4,40 kroner). 

Økte netto renteinntekter

I juni 2022 satte Norges Bank styringsrenten ytterligere opp med 50 punkter til 1,25 prosent. Markedsrentene uttrykt ved NIBOR fortsatte opp, og var 1,46 prosent ved utgangen av juni. Banken økte rentene på utlån og innskudd etter foregående endring i styringsrenten med virkning fra 13. mai 2022, og har varslet ytterligere økning på inntil 50 punkter med virkning fra 10. august 2022.

Netto renteinntekter ble 801 millioner (698 millioner) mot 758 millioner kroner i første kvartal. Utlånsmarginene økte i andre kvartal etter renteøkningen i mai, samtidig som innskuddsmarginene opprettholdt om lag samme nivå.

Vekst i utlån og innskudd i kvartalet, samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter. Dette er også den viktigste årsaken til økningen sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Norges Bank har signalisert flere økninger i styringsrenten, og Norges Banks egen prognose tilsier en styringsrente på 3,0 prosent frem mot sommeren 2023. Rentebanen er justert opp i hovedsak som følge av høyt prispress og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Dette kan fortsatt legge press på boliglånsmarginene i bankene, mens marginene på innskudd og forrentningen på egenkapitalen vil øke. 

Provisjons- og andre driftsinntekter

SpareBank 1 SMN er et finanshus med bredt produktspekter, gode kundetilbud og høy produktdekning som bidrar til en diversifisert inntektsstrøm og høy kundetilfredshet,

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 745 millioner (748 millioner) mot 637 millioner kroner i første kvartal 2022. 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Betalingstjenester 72 60 56
Kredittkort 15 16 13
Sparing og forvaltning 10 9 14
Forsikring 59 57 53
Garantiprovisjoner 8 18 14
Eiendomsmegling 125 94 131
Regnskapstjenester 167 156 154
Markets 198 124 182
Øvrige provisjoner 9 14 14
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 664 549 631
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 77 84 113
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 4
Sum provisjonsinntekter 745 637 748
Eksporter til Excel

 

Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 81 millioner kroner (117 millioner). I første kvartal 2022 var provisjonene 88 millioner kroner. Nedgang fra i fjor skyldes reduserte marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. 

Økning i øvrige provisjonsinntekter på 115 millioner kroner sammenlignet med første kvartal er i hovedsak et resultat av inntektsvekst i verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets på 74 millioner kroner og sesongbaserte økte inntekter fra eiendomsmegling på 31 millioner kroner. Inntekter fra regnskapstjenester har økt som følge av netto organisk kundevekst og full effekt av selskapsoppkjøp, samt betalingstjenester som følge av økt reiseaktivitet.   

Avkastning finansielle investeringer 

Avkastning på finansielle investeringer i andre kvartal ble minus 36 millioner kroner (pluss 42 millioner) og i første kvartal 172 millioner kroner. Det var verdinedgang på aksjer på 35 millioner kroner (gevinst 23 millioner), i hovedsak på aksjeposter i SpareBank 1 SMN Invest. Gevinst i første kvartal på 137 millioner kroner er også i hovedsak på aksjer i SpareBank 1 SMN Invest. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde kurstap på 82 millioner kroner (kurstap 4 millioner kroner) og tilskrives økte kredittmarginer på bankens likviditetsportefølje. Inntekter fra valutaforretninger på 29 millioner kroner (15 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets. Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 52 millioner kroner (8 millioner) 

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Gevinst/(tap) på aksjer -35 137 23
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -82 -10 -4
Gevinst/(tap) på valuta 29 7 15
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 52 37 8
Netto resultat fra finansielle instrumenter -36 172 42
Eksporter til Excel

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Gjennom produktselskapene får SpareBank 1 bankene et bredere produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 77 millioner kroner (212millioner). I første kvartal 2022 var tilsvarende resultat 62 millioner kroner. 

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 16 13 148
SpareBank 1 Boligkreditt (20,9%) -4 -5 3
SpareBank 1 Næringskreditt (14,9%) 2 -0 4
BN Bank (35,0 %) 47 49 42
SpareBank 1 Kreditt (18,7 %) 3 3 1
SpareBank 1 Betaling (21,5%) -0 -5 -5
SpareBank 1 Forvaltning (19,6%) 11 8 8
Andre selskaper 2 -1 11
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 77 62 212
Eksporter til Excel

 

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Factoring, Modhi Finans, SpareBank 1 Spleis, og 65 prosent av Fremtind Forsikring. De øvrige aksjene i Fremtind er eid av DNB. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i andre kvartal 2022 ble 142 millioner kroner (1.042 millioner) og i første kvartal 2022 95 millioner kroner. Av resultatet på 142 millioner kroner tilfaller 83 millioner kroner eierbankene i SpareBank 1 Gruppen. 

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 16 millioner kroner (148 millioner kroner) og i første kvartal 2022 13 millioner kroner.

Fremtind Forsikring fikk et resultat i andre kvartal på 171 millioner kroner (811 millioner) etter skatt. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 462 millioner kroner (850 millioner) i stor grad som følge av økt skadeprosent på til 59,0 prosent (49,7 prosent). Økt skadeprosent skyldes i hovedsak økt reiseaktivitet og økte skadeutbetalinger i personmarked bil. Finansinntektene ble minus 232 millioner kroner (pluss 192 millioner) i andre kvartal som følge av svake aksjemarkeder og økte renter.

SpareBank 1 Forsikring hadde i andre kvartal 2022 et underskudd på 18 millioner kroner (overskudd 199 millioner) etter skatt. Resultatet er sterkt påvirket av negativ avkastning på aksjeporteføljen og økte renter, men driftsresultatet viser også nedgang.

SpareBank 1 Factoring fikk et resultat på 25 millioner kroner (20 millioner) i andre kvartal og SpareBank 1 Spleis et resultat på minus 3 millioner kroner (minus 2 millioner).  

Modhi Finans fikk et resultat på 9 millioner kroner (34 millioner). Resultatnedgangen skyldes nedskriving av porteføljeverdier, samt engangskostnader knyttet til sammenslåing med inkassoselskapet Kredinor. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. juni 2022 har banken solgt lån på samlet 55,2 milliarder kroner (45,7 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 39,8 prosent (35,6 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel er 20,9 prosent og andel av resultatet i selskapet ble minus 4 millioner kroner (pluss 3 millioner). Det negative resultatet skyldes økte kredittmarginer på selskapets likviditetsportefølje.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 30. juni 2022 er utlån på 1,6 milliarder kroner (1,4 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 2 millioner kroner (4 millioner). SpareBank 1 SMN sin eierandel er 14,9 prosent.   

SpareBank 1 Kreditt

Selskapet oppnådde et resultat i andre kvartal på 19,8 millioner kroner (6,3 millioner). Resultatforbedringen tilskrives økte netto renteinntekter og tilbakeførte tapsnedskrivninger. Samlet portefølje i selskapet var per 30.juni 2022 6,6 milliarder kroner (5,3 milliarder). Veksten er i all hovedsak kommet på refinansieringslån.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i andre kvartal 2022 ble 3,0 millioner kroner (1,0 millioner), og andel av porteføljen er 1.137 millioner kroner (937 millioner).

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har over tid hatt god vekst i utlån, og utlånsveksten til personkunder var 11,6 prosent og (12,7 prosent) til næringslivskunder 9,1 prosent (9,4 prosent) siste 12 måneder.

Resultatet i BN Bank ble 139 millioner kroner (121 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 11,0 prosent (10,6 prosent). Økte netto renteinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank 47 millioner kroner (42 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo, som åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene. Sammenslåingen krever aksept fra EU Kommisjonen. Etter en foreløpig tilbakemelding fra Kommisjonen på søknaden, som ble sendt 24. juni 2022, er det behov for enkelte justeringer i avtaleverket som lå til grunn for søknaden. En endelig godkjennelse av sammenslåingen kan ikke forventes før i Q4 2022. Parallelt med sammenslåingen vil BankAxept og BankID skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap som fortsatt skal eies 100 prosent av de norske bankene.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 21,5 prosent og resultatandelen var 0 millioner kroner (minus 5 millioner) i andre kvartal.

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1-bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 Verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 19,6 prosent av selskapet, og resultatandelen i andre kvartal var 11 millioner og i første kvartal 8 millioner kroner. Resultatet er tilfredsstillende og viser inntektsvekst tross et urolig marked.

 

 

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet ble 758 millioner (735 millioner), en økning på 23 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021, tilsvarende 3,1 prosent. I første kvartal 2022 var samlede kostnader 762 millioner.

Driftskostnader (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Personalkostnader 490 476 465
IT-kostnader 93 98 90
Markedsføring 26 21 17
Avskrivninger 34 34 40
Driftskostnader faste eiendommer 9 24 15
Kjøpte tjenester 54 61 61
Øvrige driftskostnader 52 46 46
Sum driftskostnader 758 762 735
Eksporter til Excel

 

I banken ble kostnadene 328 millioner kroner (338 millioner) og i første kvartal 2022 389 millioner kroner. Nedgang fra første kvartal var forventet og skyldes at første kvartal hadde høye kostnader knyttet til regulatoriske forhold og teknologiutvikling. Kostnadene i datterselskapene ble i andre kvartal 430 millioner kroner (397 millioner) og i første kvartal 373 millioner kroner. Det er økte kostnader i SpareBank 1 Markets og EiendomsMegler 1  som følge av økt kundeaktivitet og variabel avlønning. Sammenlignet med i fjor er det vekst i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset blant annet knyttet til effekt av selskaper oppkjøpt i 2021, samt i SpareBank 1 Markets av samme årsak som økningen fra første kvartal.

Kostnader i forhold til inntekter i andre kvartal ble i konsernet 48 prosent (43 prosent), i morbanken 24 prosent (23 prosent).

Netto inngang på tap 

Det ble i andre kvartal netto inngang på tap på utlån på 48 millioner kroner (tap 39 millioner) og i første kvartal 0 millioner kroner

Tap  (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Privatmarked -4 -5 0
Næringsliv -44 5 38
Herav: Offshore -54 -12 12
Sum tap -48 -0 39
Eksporter til Excel

 

På utlån til konsernets næringslivskunder er det netto inntektsført 44 millioner kroner (38 millioner), som følge av 54 millioner kroner i tilbakeføring av tidligere nedskrivninger innen offshoreporteføljen. Det er i tillegg lave tap innenfor øvrige næringer.

På utlån til privatmarkedskunder er netto inntektsført tap på 4 million kroner (0 millioner). Forrige kvartal var det netto inntektsføring på 5 millioner.  

I første kvartal 2022 ble vektingen av nedsidescenariet økt i porteføljene landbruk og øvrig næringsliv (eksklusiv offshore og hotell/reiseliv) til 25 prosent for å hensynta økt usikkerhet som følge av krigen i Ukraina og generelt større usikkerhet med hensyn til fremtidig økonomisk vekst. Denne vektingen er videreført i andre kvartal. Banken legger til grunn at rentenivået vil øke fra dagens nivå. Det vil kunne påvirke eiendomsverdier og misligholdsnivå negativt. Banken har derfor lagt til grunn stigende baner for PD og LGD i basisscenario for øvrig næringsliv og personmarked. Se note 2 for nærmere beskrivelse av endrede forutsetninger i tapsmodellen. 

Tap på utlån er redusert. Det er bedre utsikter i offshorenæringen, og risikobildet i lån til øvrig næringsliv og personmarkedskunder reflekterer god økonomi i regionen både i næringslivet og blant husholdningene.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 30. juni 2022 utgjør 1.181 millioner kroner (1.669 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.229 millioner kroner (3.537 millioner) tilsvarende 1,08 prosent (1,87 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. En vesentlig del av nedgangen skyldes at et større offshore engasjement er ute av karensperioden, samt at det har skjedd nedregulering av eksponering i et annet offshore engasjement i forbindelse med salg av båter.

Forvaltningskapital 217 milliarder

Bankens forvaltningskapital per andre kvartal 2022 var 217 milliarder kroner (200 milliarder) og har økt med 17 milliarder tilsvarende 8,5 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning.

Per 30. juni 2022 er utlån på til sammen 57 milliarder kroner (47 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Totale utlån har økt med 16,5 milliarder kroner (13,9 milliarder), tilsvarende 8,7 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder og var 205,5 milliarder (189,0 milliarder) per 30. juni 2022. Vekst i andre kvartal er 2,8 prosent (2,0 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 10,4 milliarder kroner (8,4 milliarder) til 138,7 milliarder (128,3 milliarder). Vekst på 8,1 prosent (7,0 prosent). I andre kvartal 2,7 prosent (2,2 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 6,1 milliarder kroner (5,5 milliarder) til 66,8 milliarder (60,7 milliarder). Vekst på 10,1 prosent (9,9 prosent). I andre kvartal 2,9 prosent (1,5 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder per 30. juni 2022

Det er god vekst i utlån til personkunder og konsernet styrker sin markedsposisjon. En betydelig del av veksten er til LO-kunder. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Veksten er fordelt på ulike bransjer og bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner søkes unngått.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 13,7 milliarder kroner (15,8 milliarder) til 123,8 milliarder (110,1 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 12,4 prosent (16,8 prosent). Vekst i andre kvartal 8,6 prosent (7,6 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 4,4 milliarder kroner (3,2 milliarder) til 48,6 milliarder, tilsvarende 10,0 prosent (7,8 prosent). I andre kvartal 6,6 prosent (6,9 prosent).
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 9,3 milliarder kroner (12,6 milliarder) til 75,2 milliarder, tilsvarende 14,1 prosent (23,7 prosent). I andre kvartal 9,9 prosent (8,0 prosent).
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 60 prosent (58 prosent).

Innskuddsveksten har vært svært høy de siste to årene som en følge av pandemien. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 Midt-Norge tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Resultat før skatt (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Personmarked 329 274 290
EiendomsMegler 1 38 14 41
Sum 367 287 331
Eksporter til Excel

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 329 millioner kroner (290 millioner) og 274 millioner kroner i første kvartal 2022. Avkastning på anvendt kapital ble 14,9 prosent (13,1 prosent) i kvartalet.

Totale utlån i personmarkedsdivisjonen er 144 milliarder kroner (133 milliarder) og totale innskudd 56 milliarder kroner (51 milliarder) per 30. juni 2022. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonforetakUtlån og innskudd per 31. mars 2022 var henholdsvis 140 milliarder kroner og 52 milliarder kroner.

Samlede driftsinntekter ble 541 millioner kroner (507 millioner) og 515 millioner kroner i første kvartal 2022. Netto renteinntekter utgjorde 335 millioner kroner (283 millioner) og 313 millioner kroner i første kvartal. Det ble gjennomført generelle renteøkninger på boliglån og innskudd med virkning fra 13. mai etter økningen av styringsrenten i mars. Netto renteinntekter er økt fra første kvartal som følge av vekst, økt utlåns- og innskuddsmargin, samt økt forrentning på PMs andel av konsernets egenkapital.

Provisjonsinntektene ble 206 millioner (225 millioner) og 202 millioner kroner i første kvartal. Sammenlignet med første kvartal er det økte inntekter fra betaling og spareprodukter. Fra andre kvartal i 2021 økte provisjonsinntektene som følge av økte inntekter fra betalingstjenester og forsikringsprodukter, samtidig som inntektene fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt ble redusert med lavere marginer på lånene.

Utlånsmarginen ble 1,09 prosent (1,73 prosent) og i første kvartal 2022 1,04. Innskuddsmarginen ble 0,78 prosent (minus 0,07 prosent) og 0,73 i første kvartal 2022 (målt mot tre måneders NIBOR).

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,9 prosent (7,0 prosent) og 8,8 prosent (7,8 prosent). I andre kvartal ble veksten 2,7 prosent (2,1 prosent) og 6,7 prosent (5,9 prosent)

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto inngang på tap i andre kvartal 2022 på 2 millioner kroner (tap 2 millioner).

 

Resultatregnskap (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Renteinntekter 335 313 283
Netto provisjons- og andre inntekter 206 202 225
Sum inntekter  541 515 507
Sum driftskostnader 215 248 216
Resultat før tap 326 266 292
Tap på utlån, garantier m.v.  -2 -7 2
Resultat før skatt  329 274 290
       
Balanse      
Utlån til kunder 143.544 139.759 132.992
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -55.464 -51.477 -45.922
Innskudd fra og gjeld til kunder 55.829 52.321 51.312
Nøkkeltall      
Avkastning av anvendt kapital per kvartal* 14,9 % 13,5 % 13,1 %
Utlånsmargin 1,09 % 1,04 % 1,73 %
Innskuddsmargin 0,78 % 0,73 % -0,07 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.   

 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 134 millioner kroner (131 millioner) og kostnadene i andre kvartal 96 millioner (90 millioner), og resultat før skatt ble 38 millioner kroner (41 millioner). 

Aktiviteten i boligmarkedet var i starten av 2022 noe lavere enn ved utgangen av 2021. Få boliger ute for salg er hovedårsaken til dette, og etterspørselen og omsetningshastigheten har økt. Denne utviklingen fortsatte i andre kvartal, og det er ennå ikke tegn til at økte boliglånsrenter påvirker etterspørselen negativt. Antall nye oppdrag har høy prioritet og konkurransen om disse er svært stor. Antall salg i andre kvartal ble 2.035 (2.228). Antall nye oppdrag ble 2.099, 224 færre enn andre kvartal i 2021. Selskapets markedsandel per 30. juni 2022 var 36 prosent (36 prosent).

 

 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Sum inntekter  134 95 131
Sum driftskostnader 96 81 90
Resultat før skatt (mill. kr) 38 14 41
Driftsmargin 28 % 15 % 32 %
Eksporter til Excel

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av bank- og kapitalmarkedstjenester. Samhandling mellom forretningsområdene har høy prioritet og en del av den oppnådde veksten tilskrives dette.

Resultat før skatt (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Næringsliv 361 277 199
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  30 23 33
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  50 47 63
SpareBank 1 Markets (66,7%) 79 39 62
Sum bedriftskunder 521 386 357
Eksporter til Excel

 

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 361 millioner kroner (199 millioner) og 277 millioner kroner i første kvartal 2022. Resultatforbedringen skyldes lavere tap og styrket inntjeningsutvikling. Avkastning på anvendt kapital ble 20,4 prosent (11,3 prosent). 

Totale utlån til næringslivskunder er 51 milliarder kroner (47 milliarder) og totale innskudd 64 milliarder (58 milliarder) per 30. juni 2022. Utlån og innskudd per 30. juni 2021 var henholdsvis 50 milliarder kroner og 60 milliarder kroner. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra i næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 420 millioner kroner (345 millioner) og 404 millioner kroner i første kvartal 2022.

Netto renteinntekter ble 356 millioner kroner (283 millioner) og 330 millioner kroner i første kvartal.  NIBOR økte også i andre kvartal. Utlånsmarginene økte fra første kvartal. En høy andel av utlånene er knyttet opp mot tre måneders NIBOR, og dette bidrar til å opprettholde stabilitet i marginutviklingen over tid. Marginene på disse lånene samlet vil imidlertid svinge mellom kvartalene i og med ulike tidspunkt for rentejustering på lånene. Innskuddsmarginer holdt seg på samme nivå som i første kvartal i år. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget samtidig som økt forrentning på forretningsområdets andel av egenkapitalen har styrket netto renteinntekter både fra første til andre kvartal og sammenlignet med andre kvartal i fjor. Utlånsmarginene er redusert og innskuddsmarginene økt mot andre kvartal i fjor. En del av nedgangen i utlånsmarginene fra andre kvartal i fjor har sammenheng med spesielt høye marginer på syndikerte lån og valutalån i andre kvartal 2021.

Provisjonsinntektene ble 64 millioner (62 millioner) mot 74 millioner kroner i første kvartal. Provisjonsinntekter er redusert fra første kvartal på grunn av lavere garantiprovisjoner, som var særlig høye i første kvartal. 

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,53 prosent (2,80 prosent) og minus 0,05 prosent (minus 0,37 prosent). Utlånene økte med 9,0 prosent (9,9 prosent) og innskuddene økte med 11,7 prosent (24,0 prosent) siste 12 måneder. Utlånsveksten var 2,9 prosent (1,4 prosent) og innskuddsveksten 8,2 prosent (8,5 prosent) i andre kvartal.

Det var netto inngang på tap på utlån til i næringslivskunder på 51 millioner kroner (tap 37 millioner) som følge av tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på engasjementer i offshoreporteføljen, samtidig som det også er lave tap på engasjementer i øvrige næringer.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet skal sikre at kundene ser merverdien av å være kunde både i banken og Regnskapshuset. 

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2022 og 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

Resultatregnskap (mill. kr) 2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Sum renteinntekter 356 330 283
Netto provisjons- og andre inntekter 64 74 62
Sum inntekter  420 404 345
Sum driftskostnader 109 124 109
Resultat før tap 311 280 236
Tap på utlån, garantier m.v.  -51 3 37
Resultat før skatt  361 277 199
       
Balanse      
Utlån til kunder 51.193 49.764 46.956
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.359 -1.465 -1.259
Innskudd fra og gjeld til kunder 64.415 59.541 57.691
Nøkkeltall      
Avkastning på anvendt kapital per kvartal*) 20,4 % 15,4 % 11,3 %
Utlånsmargin 2,53 % 2,38 % 2,80 %
Innskuddsmargin -0,05 % -0,05 % -0,37 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.   

 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 30 millioner kroner (33 millioner).

Driftsinntektene ble 177 millioner kroner (162 millioner) og kostnadene 147 millioner kroner (129 millioner). Kostnadsveksten i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2021 følger dels av full effekt av oppkjøp av selskaper i 2021, samt investeringer i nye tjenester og i ny IT-plattform.

Økt organisk kundevekst har høy prioritet, og det er oppnådd gode resultater i 2022. Kunderekrutteringen har økt, samtidig som selskapet har lyktes med å redusere kundeavgang. Selskapet ønsker å skape en bredere inntektsplattform utover den tradisjonelle regnskapsproduksjonen.

Digitalisering og bruk av nye teknologiske løsninger i næringslivet stiller store krav til omstilling i regnskapsbransjen. Dette gjelder både krav til økt kompetanse for den enkelte medarbeider, samt krav til større bredde i tjenestetilbudet som tilbys kundene.

Gjennom 2021 ble det investert betydelig i fortsatt utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette begynner å gi resultater, og omfatter alt fra styrket rådgiverkompetanse og kapasitet, samt økt satsing på digitalisering og nye inntektsstrømmer. Skybaserte løsninger som gir forenkling for selskapet og økt innsikt og prosessforbedring for kunden står sentralt.

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Sum inntekter  177 166 162
Sum driftskostnader 147 143 129
Resultat før skatt (mill. kr) 30 23 33
Driftsmargin 17 % 14 % 21 %
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 50 millioner kroner (63 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder.

Selskapets inntekter ble samlet 82 millioner kroner (91 millioner). Inntektene er svekket som følge av press på marginene både til næringsliv og personmarkedet. Kostnadene i andre kvartal 2022 ble 26 millioner kroner (28 millioner). Det var tap på 5 millioner kroner (netto inngang 1 million).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 4,6 milliarder kroner (4,1 milliarder) og billån på 6,5 milliarder kroner (5,8 milliarder). Vekst siste 12 måneder var henholdsvis 12,5 prosent og 12,7 prosent. Sammenlignet med samme periode i 2021 hadde selskapet vekst i antall billån på 14,4 prosent i en periode hvor antall eierskifter i Norge ble redusert med 3,7 prosent. Fakturasalg er inkludert som nytt produkt i selskapet fra 2021 og det ble kjøpt faktura for 174 millioner kroner i andre kvartal 2022 som gir en vekst på 12,9 prosent sammenlignet med første kvartal. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnement-selskapet Fleks. Selskapet tilbyr fleksible bilabonnement-løsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 2.400 biler og er markedsleder i Norge.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  2. kvartal 2022 1. kvartal 2022 2. kvartal 2021
Sum inntekter  82 86 91
Sum driftskostnader 26 28 28
Tap på utlån, garantier m.v.  5 4 -1
Resultat før skatt (mill. kr) 50 47 63
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 143 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 79 millioner kroner (62 millioner). 

Det har vært høyere aktivitet i forretningsområdene enn i 1. kvartal. SpareBank 1 Markets har tilrettelagt flere store transaksjoner i kvartalet som gir høye inntekter for Investment Banking og aksjemegling. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten har vært stabil, mens lavere aktivitet i markedet for fremmedkapital har medført reduserte inntekter. Samlede inntekter ble 257 millioner kroner (216 millioner). Driftskostnadene var 178 millioner kroner (154 millioner). 

SpareBank 1 Markets har utviklet seg til å bli et av de største norske meglerhusene med en sterk posisjon innenfor flere produktområder, og er det ledende kapitalmarkedsmiljøet i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Den varslede transaksjonen om sammenslåing av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter. Sammenslåingen vil styrke organisasjon gjennom overtakelse av kompetente og erfarne ansatte, gi økt samhandling med SpareBank 1-bankene, forsterke den operasjonelle plattformen til selskapet og gi økt nærhet til kundene.

 

SpareBank 1 Markets (66,7%)  2. kvartal 2022   1. kvartal 2022   2. kvartal 2021 
Sum inntekter  257 177 216
Sum driftskostnader 178 138 154
Resultat før skatt (mill. kr) 79 39 62
Driftsmargin 31 % 22 % 29 %
Eksporter til Excel

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned. Selskapets aksjer er verdt 658 millioner kroner (561 millioner) per 30. juni 2022.

Selskapet hadde et resultat før skatt i andre kvartal 2022 på minus 29 millioner kroner (21 millioner kroner) og i første kvartal 132 millioner kroner. Resultatet i andre kvartal kommer – som i første kvartal - av justerte verdier i aksjeporteføljen. 

Første halvår 2022

Godt resultat for første halvår 

SpareBank 1 SMN har et resultat på 1.400 millioner kroner (1.523 millioner), og en egenkapitalavkastning på 12,6 prosent (14,5 prosent). Resultatet er svakere enn første halvår 2021 som følge av reduserte resultatandeler fra forsikringsvirksomhetene i SpareBank 1 Gruppen og lavere avkastning på finansielle investeringer. Økte inntekter fra forretningsområdene og reduserte tap har bidratt til å styrke resultatet. Resultatet per egenkapitalbevis ble 6,39 kroner (6,90).  

Netto renteinntekter ble 1.559 millioner kroner (1.366 millioner). Norges Bank økte styringsrenten til 1,25 prosent i juni 2022, ved utgangen av første halvår 2021 var styringsrenten null. Dette har gitt en betydelig økning i bankenes finansieringskostnader. Utlånsmarginene har blitt svekket samtidig som innskuddsmarginene er styrket sammenlignet med først halvår i fjor, samtidig som forrentningen på bankens egenkapital er også økt. Både utlån og innskudd har økt, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter. Banken har fra andre halvår i fjor gjennomført fire generelle renteøkninger på utlån og innskudd, inklusive varslet økning med virkning fra 10. august.

Netto provisjonsinntekter ble 1.382 millioner kroner (1.538 millioner). Nedgangen forklares i hovedsak med reduserte inntekter fra  SpareBank 1 Markets og fra provisjoner på lån solgt til Sparebank 1 Boligkreditt. Det har vært positiv utvikling på inntekter fra betalingstjenester, forsikring og regnskapstjenester.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var 141 millioner kroner (220 millioner). Nedgangen tilskrives i stor grad endrede kredittmarginer på bankens likviditetsportefølje.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 139 millioner kroner (340 millioner). Resultatet er i hovedsak svekket av svake resultater i Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring.  

Driftskostnadene ble 1.520 millioner (1.531 millioner). Kostnadene er redusert i SpareBank 1 Markets og EiendomsMegler 1, men har økt i banken og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Det ble netto inngang på tap på utlån med 48 millioner kroner (tap 98 millioner). På utlån til konsernets næringslivskunder ble netto inngang på tapene i første halvår 44 millioner kroner (tap 104 millioner). På utlån til personmarkedskunder ble det netto inngang på tap i første halvår 4 millioner kroner (netto inngang 6 millioner). Inngang på tap på næringsliv er reverseringer av tidligere tap innen offshore.

Utlånsveksten var 5,2 prosent (3,4 prosent). Vekst i utlån til privatkunder var 4,3 prosent (3,1 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 7,0 prosent (4,1 prosent).

Innskudd økte med 11,3 prosent (12,9 prosent). Innskuddene fra personmarkedskunder økte med 9,0 prosent (8,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 12,8 prosent (15,9 prosent). 

Personkunder

Resultat før skatt (mill. kr)   Første halvår 2022 Første halvår 2021
Personmarked 602 569
EiendomsMegler 1 52 62
Eksporter til Excel

 

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 602 millioner kroner (569 millioner). Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,5 prosent (13,0 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 1.056 millioner kroner (1.003 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 648 millioner kroner (559 millioner) og provisjonsinntektene 408 millioner (442 millioner). Netto renteinntekter har økt med økte innskuddsmarginer, vekst på utlån og innskudd, samt økt forrentning på andel av egenkapitalen. Reduserte marginer på utlån har redusert netto renteinntekter. Provisjonsinntektene er redusert i hovedsak som følge av lavere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 4,3 prosent (3,0 prosent) og 10,1 prosent (8,1 prosent).

Utlånsmarginen ble 1,06 prosent (1,66 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,75 prosent (0,01 prosent) målt mot tremåneders NIBOR.

Det ble netto inngang på tap på 10 millioner kroner (netto inngang 9 millioner).

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Driftsinntektene ble 229 millioner kroner (245 millioner), mens driftskostnadene var 177 millioner kroner (183 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 52 millioner kroner (62 millioner). Det har vært høy etterspørsel i boligmarkedet første halvår samtidig som det har vært færre boliger ute for salg, og antall salg (bolig og næring) var 3.641 mot 4.076 i første halvår 2021.

Bedriftskunder

Resultat før skatt (mill. kr)   Første halvår 2022 Første halvår 2021
Næringsliv 638 366
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  54 60
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  104 118
SpareBank 1 Markets (66,7%) 118 179
Eksporter til Excel

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 638 millioner kroner (366 millioner). Resultatforbedringen skyldes økte netto renteinntekter og lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 18,4 prosent (10,4 prosent). 

Driftsinntektene ble 824 millioner kroner (682 millioner). Netto renteinntekter ble 686 millioner kroner (556 millioner) og provisjonsinntektene 138 millioner (126 millioner). Vekst i utlån og innskudd, økt innskuddsmargin og økt forrentning på andel av egenkapitalen har styrket netto renteinntekter, samtidig som lavere utlånsmargin trekker ned.

Utlånene økte med 8,1 prosent (4,6 prosent) og innskuddene økte med 8,0 prosent (16,7 prosent) i første halvår.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,45 prosent (2,74 prosent) og minus 0,06 prosent (minus 0,32 prosent). 

Det ble samlet netto inngang på tap i næringslivssegmentet på 48 millioner kroner (tap 100 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 104 millioner (118 millioner).

Selskapets inntekter ble 168 millioner kroner (182 millioner). Kostnadene i første halvår 2022 ble 54 millioner kroner (57 millioner). Tap ble 9 millioner kroner (6 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 54 millioner kroner (60 millioner). Driftsinntektene ble 343 millioner kroner (317 millioner) og kostnadene 289 millioner kroner (257 millioner).

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 118 millioner kroner (179 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høye inntekter og et tilfredsstillende resultat, selv om det er lavere enn første halvår i 2021.

Hittil i år har selskapet inntekter på 434 millioner kroner (550 millioner) og kostnader på 316 millioner kroner (371 millioner). 

 

 

God finansiering og likviditet

I andre kvartal fortsatte prisveksten å øke både i Norge og andre land. Sentralbankene i flere land hevet styringsrentene, og signaliserte raskere renteoppgang fremover. Usikkerhet om vekst- og inflasjonsutsikter internasjonalt har bidratt til store svingninger i finansmarkedene. Kredittpåslagene har økt.

Banken har god likviditet og tilgang til finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer bankens overlevelse i tolv måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 204 prosent per 30. juni 2022 (184 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. juni 2022 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 60 prosent (58 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 88 prosent (89 prosent) per 30. juni 2022.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken, og lån på samlet 57 milliarder kroner (47 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 30. juni 2022. Hittil i 2022 er det solgt lån på 8,6 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt. 

Det er i andre kvartal utstedt fem års senior grønn obligasjonsfinansiering på 1,8 milliarder kroner og MREL finansiering på 1,5 milliarder kroner.

SpareBank 1 SMN hadde per 30. juni 2022 5,5 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL). SpareBank 1 SMN vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2022 ble 18,8 prosent (18,3 prosent). Krav til ren kjernekapital er 14,9 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet fastsatte den 30. april 2022 SpareBank 1 SMN et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning økt til 17,2 prosent. I forbindelse med innføring av CRD V / CRR 2 utvides SMB rabatten fra 30. juni 2022.

Ren kjernekapitaldekning har en økning på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 1,4 prosent i andre kvartal, og er påvirket av innføring av utvidet SMB-rabatt, samt ny metode for beregning av motpartsrisiko. Et godt resultat, utbytteutbetaling fra SpareBank 1 Gruppen, samt friskmelding av et større engasjement er hovedforklaringen til at ren kjernekapital økte med 4,1 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av konsernresultatet for 2022. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 6,9 prosent (7,0 prosent) viser at banken er svært solid. 

Bærekraft 

Bærekraft er en av fem strategiske prioriteringer i konsernstrategien. Målområdene i bærekraftstrategien er innovasjon, kundetilbud, klimafotavtrykk, kompetanse og mangfold. I første halvår fortsatte arbeidet med beregning av utlånsporteføljens klimabelastning. SpareBank 1 SMNs målsetting er å oppnå netto nullutslipp i kundeporteføljer og egen drift senest innen 2050. For å realisere ambisjonen utarbeides delmål. Dette og status for overgangsplaner vil bli kommunisert i løpet av andre halvår.

SpareBank 1 SMN arbeider aktivt med å stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling innenfor bærekraft i regionen. SpareBank 1 SMN har i første halvår i samarbeid med Sintef gjennomført et innovasjonsprogram hvor 15 bedrifter deltok. Det er etablert et såkornfond på 160 millioner kroner for grønne investeringer, og SpareBank 1 SMN har gått inn som første eksterne innskyter i Sintefs Klimafond. Fondet skal finansiere forskning knyttet til klimapositive tiltak. 

Banken har hatt god utvikling i salg av nye grønne boliglån, og har solgt lån på samlet 1,4 milliarder per 30. juni 2022.  

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2022 var 102,91 kroner (100,18) og resultatet per egenkapitalbevis i første halvår ble 6,39 kroner (6,90).

Pris/Inntjening var 9,06 (8,64) og pris/bok 1,13 (1,19).

Utsikter 

SpareBank 1 SMN oppnådde et godt resultat for andre kvartal 2022 med egenkapitalavkastning på 12,9 prosent og sterk soliditet. Alle forretningsområdene leverer godt og konsernet har et solid grunnlag for å realisere sine vekst- og lønnsomhetsambisjoner. Målet om en egenkapitalavkastning på minimum 12 prosent ligger fast.

Økende markedsrenter og prisvekst treffer både person- og bedriftsmarkedet, og bidrar til en usikker makrosituasjon.  Det er god kontroll på risikoutviklingen i utlånsporteføljen og lave tap på utlån. Det er økt inntjening og gode utsikter innen olje og offshore. Regionen har lave energipriser og lav arbeidsledighet. 

SpareBank 1 SMN er et komplett finanshus og er ledende i sitt markedsområde. SpareBank 1 SMN har en bred produktplattform med lønnsomme datter- og produktselskaper.  Det er oppnådd gode resultater i første halvår med økt salg, flere kunder og styrket markedsposisjon. Ambisjonen er å styrke markedsposisjonen ytterligere gjennom fortsatt vekst i alle forretningsområdene. En moderne, kunderettet og effektiv distribusjon understøtter vekstambisjonen. En  sammenslåing med SpareBank 1 Søre Sunnmøre vil gi et bedret kundetilbud og en sterkere tilstedeværelse på Sunnmøre og i Fjordane.

SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sin kapitalmarkedsvirksomhet til SpareBank 1 Markets. Med dette samler SpareBank 1-bankene satsingene på kapitalmarkedsområdet, og skaper et større og mer robust kapitalmarkedsmiljø i Oslo, Tromsø, Trondheim og Stavanger.

SpareBank 1 SMN har en ambisjon om å lede an i utviklingen av sparebank-Norge. 

I tråd med forpliktelsene i Paris-avtalen har styret i SpareBank 1 SMN målsatt netto nullutslipp av CO2 i konsernets kundeporteføljer og daglige drift senest innen 2050. Delmål for å realisere dette målet vil bli kommunisert i andre halvår.

Sterk soliditet, god likviditet og tilgang til finansiering gjør SpareBank 1 SMN svært godt rustet til å håndtere eventuelle effekter av makroøkonomisk usikkerhet.

 

Trondheim, 10. august 2022
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Morten Loktu
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Eli Skrøvset
     
     
     
Freddy Aursø Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN