Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum egen-kapital
                     
Egenkapital per 1.1.21 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 - 48 2.242
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -37 - -37
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -38 - -38
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 -38 48 2.204
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - -321
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -48 -48
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 38 - -2
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -14 -25 -890 - 38 -48 -940
Egenkapital per 31.12.21 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
                     
Egenkapital per 1.1.22 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
Periodens resultat - -   440 781 1.314 -101 - 60 2.494
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 133 - 133
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 142 - 142
Totalresultat for perioden - -   440 781 1.314 -101 142 60 2.636
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - 476 476
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -60 -60
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   50 88 - - -142 - -3
Sum transaksjoner med eierne 0 -   50 88 -1.517 - -142 416 -1.105
Egenkapital per 31.12.22 2.597 895   6.408 7.877 1.314 70 0 1.726 20.887
Eksporter til Excel

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 501 50 160 2.904
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 26 - - 26
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -38 - - -38
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -13 - - -13
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 488 50 160 2.891
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - - -321
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -50 - -50
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -0 -   - -13 - - 7 - - -5
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 48 -   9
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -14 - - -14
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -9 -9
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -14 -38 -890 - 41 -50 -9 -960
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.22 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Periodens resultat - -   440 781 1.314 -101 158 63 130 2.785
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 117 - - 117
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 133 - - 133
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 259 - - 259
Totalresultat for perioden - -   440 781 1.314 -101 417 63 130 3.044
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - 476 - 476
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -63 - -63
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -2 -   - -16 - - -2 - - -21
Andre egenkapitalføringer - -   50 88 - - -149 -   -11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -19 - - -19
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -122 -122
Sum transaksjoner med eierne -2 -   50 72 -1.517 - -170 413 -122 -1.276
Egenkapital per 31.12.22 2.586 895   6.408 7.828 1.314 70 3.142 1.769 997 25.009
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN