Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.21 30.6.21 30.6.22 (mill. kr) Note 30.6.22 30.6.21 31.12.21
1.252 1.170 5.684 Kontanter og fordringer på sentralbanker   5.684 1.170 1.252
13.190 20.192 20.441 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   11.136 12.184 4.704
135.766 131.190 136.812 Netto utlån til kunder 5 147.602 140.379 145.890
30.762 28.454 32.893 Sertifikater og obligasjoner  17 32.893 28.376 30.762
3.192 4.233 5.964 Derivater 17 6.170 4.317 3.224
402 320 376 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 2.437 1.998 2.654
4.590 5.058 4.676 Investering i eierinteresser   7.468 7.346 7.384
2.374 2.374 2.374 Investering i konsernselskaper   - - -
98 98 98 Virksomhet holdt for salg 2 111 109 59
458 504 456 Immaterielle eiendeler   853 897 853
1.082 1.339 1.735 Øvrige eiendeler 14 3.103 3.650 2.062
193.165 194.931 211.509 Eiendeler   217.458 200.426 198.845
14.342 15.992 15.713 Innskudd fra kredittinstitusjoner   16.543 16.292 15.065
112.028 110.753 124.366 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 123.812 110.133 111.286
40.332 41.645 41.052 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 41.052 41.645 40.332
3.500 3.739 6.386 Derivater 17 6.661 3.895 3.909
1.855 1.819 2.672 Annen gjeld 15 4.277 4.253 3.215
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1 32 1
1.753 1.752 2.075  Ansvarlig lånekapital  16 2.118 1.795 1.796
173.809 175.700 192.263 Sum gjeld   194.465 178.044 175.603
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -11 -9 -9
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
7.007 6.556 7.007  Utjevningsfond    6.958 6.520 6.974
970 401 -  Avsatt utbytte   - 401 970
547 226 -  Avsatt gaver    - 226 547
5.918 5.664 5.918  Grunnfondskapital    5.918 5.664 5.918
171 239 171  Fond for urealiserte gevinster    171 239 171
- -1 -3  Annen egenkapital    2.912 2.235 2.896
1.250 1.221 1.218  Hybridkapital    1.259 1.262 1.293
  1.433 1.443  Ordinært resultat    1.400 1.523  
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    894 829 989
19.356 19.231 19.245  Sum egenkapital    22.993 22.382 23.241
193.165 194.931 211.509  Gjeld og egenkapital    217.458 200.426 198.845
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN