Note 15 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.21 30.6.21 30.6.22 (mill. kr) 30.6.22 30.6.21 31.12.21
- 8 - Utsatt skatt 56 81 56
513 195 456 Betalbar skatt 503 266 583
12 11 12 Formuesskatt 12 11 12
118 54 83 Tidsavgrensninger 633 633 774
347 336 513 Avsetninger 513 336 347
78 81 71 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 71 81 78
8 10 8 Pensjonsforpliktelser 8 10 8
262 285 253 Leieforpliktelse 486 481 476
84 78 68 Trasseringsgjeld 68 78 84
92 108 11 Leverandørgjeld 149 183 150
157 276 922 Gjeld verdipapirer 1.316 1.515 351
- - - Egenkapitalinstrumenter 56 87 31
185 376 274 Annen gjeld 406 491 266
1.855 1.819 2.672 Sum annen gjeld 4.277 4.253 3.215
Eksporter til Excel


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN