Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 1.1.22 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.6.22
Sertifikatgjeld, nominell verdi - - - - -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 36.805 4.670 4.961 429 36.944
Senior non preferred, nominell verdi 3.500 2.050 - -20 5.530
Verdijusteringer -152 - - -1.414 -1.566
Påløpte renter 178 - - -35 143
Totalt 40.332 6.720 4.961 -1.040 41.052
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 1.1.22 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.6.22
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 1.000 684 - 2.109
Fondsobligasjonslån, nominell verdi - - - - -
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 3 - - 6 9
Totalt  1.796 1.000 684 6 2.118
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN