Hovedtall

  Januar - Mars  
Resultatsammendrag (mill kr) 2022 2021 2021
Netto renteinntekter 758 668 2.796
Netto provisjons- og andre inntekter 637 790 2.832
Netto avk. på finansielle investeringer 235 289 1.026
Sum inntekter 1.630 1.748 6.655
Sum driftskostnader 762 796 2.993
Resultat før tap 868 952 3.662
Tap på utlån, garantier m.v. -0 59 161
Resultat før skatt  868 893 3.501
Skattekostnad 169 131 609
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 6 10
Periodens resultat 698 768 2.902
Renter hybridkapital 21 20 50
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 677 748 2.852
       
Balansetall 31.3.22 31.3.21 31.12.21
Brutto utlån til kunder 147.023 137.471 147.301
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 199.965 185.342 195.353
Innskudd fra kunder 114.053 102.390 111.286
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 202.936 190.867 196.229
Forvaltningskapital 207.027 193.822 198.845
     
  Januar - Mars  
Nøkkeltall 2022 2021 2021
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning 1) 12,5 % 14,8 % 13,5 %
Kostnadsprosent 1) 47 % 46 % 45 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 78 % 74 % 76 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 57 % 55 % 57 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt)1) 7,9 % 8,5 % 6,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet 11,4 % 16,2 % 14,1 %
       
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt      
Tapsprosent utlån 1) 0,00 % 0,13 % 0,09 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) 1,62 % 1,66 % 1,68 %
       
Soliditet 31.3.22 31.3.21 31.12.21
Kapitaldekningsprosent  21,9 % 21,9 % 21,6 %
Kjernekapitaldekningsprosent  19,8 % 19,7 % 19,6 %
Ren kjernekapitalprosent 18,3 % 18,0 % 18,0 %
Kjernekapital 19.797 18.636 19.322
Netto ansvarlig kapital 21.839 20.741 21.333
Likviditetsreserve (LCR) 155 % 190 % 138 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 % 7,0 % 6,9 %
       
Kontor og bemanning      
Antall bankkontor 40 42 40
Antall årsverk 1.556 1.544 1.548
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten      
Eksporter til Excel

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.22 31.3.21 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) 129,39 129,22 129,39 129,39 129,30 129,62
Børskurs 141,20 107,40 149,00 97,60 100,20 84,20
Børsverdi (mill. kroner) 18.270 13.878 19.279 12.629 12.956 10.914
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 99,55 96,70 103,48 94,71 90,75 83,87
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 3,20 3,40 13,31 8,87 12,14 9,97
Utbytte per EKB     7,50 4,40 6,50 5,10
Pris / Resultat per EKB 1) 11,05 7,91 11,19 11,01 8,26 8,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,42 1,11 1,44 1,03 1,10 1,00
             
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel

 

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN