Kontantstrømoppstilling

 

  Morbank    Konsern   
  Januar - September    Januar - September   
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
2.242 1.841 1.930  Resultat etter skatt  2.017 2.199 2.902
95 74 57  + Av- og nedskrivninger  100 149 186
134 115 -45  + Tap på utlån/garantier  -26 129 161
-418 -418 -252  Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet  -248 -549 -705
-2.423 -1.591 -993  Andre justeringer  -1.032 -1.726 -2.574
-369 21 697  Tilført fra årets virksomhet  812 201 -31
3.843 1.201 -5.643  Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -6.144 1.357 4.387
-2.993 -1.343 5.013  Økning/(reduksjon) annen gjeld  4.792 -1.197 -3.159
-11.686 -8.408 -1.913  Reduksjon/(økning) utlån  -3.243 -9.403 -12.920
-288 -2.800 -13.406  Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  -12.069 -2.247 387
13.862 12.163 9.120  Økning/(reduksjon) innskudd kunder  9.272 12.163 13.757
-290 -721 -626  Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner  -569 -494 -32
-4.077 -3.347 202  Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  201 -3.425 -4.156
- - -  Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  689 18 -59
-1.999 -3.236 -6.557  A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  -6.260 -3.028 -1.826
-75 -44 -64  Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -126 -154 -145
60 - -  Salg bygninger/driftsmidler  - - 4
- - -  Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper  - 17 99
-73 -73 -0  Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  -52 - -
418 418 252  Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  252 419 419
548 341 6  Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  6 361 544
-204 -190 -92  Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -117 -275 -307
672 574 551  Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  587 593 737
-766 -618 -549  Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -557 -640 -826
580 409 104  B) Netto likviditetsendring investeringer  -8 321 526
- - 1.000  Økning i ansvarlig lånekapital  1.000 - -
- - -750  Reduksjon i ansvarlig lånekapital  -750 - -
-0 -0 -0  Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  -21 -6 -5
-569 -168 -970  Utbetalt utbytte  -970 -168 -569
- - -  Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  -162 -113 -113
-321 -95 -547  Gaveutdeling  -547 -95 -321
-48 -39 -44  Betalte renter hybridkapital  -45 -40 -50
7.867 7.867 13.225  Økning annen langsiktig gjeld  13.225 7.867 7.867
-7.021 -6.296 -6.397  Reduksjon annen langsiktig gjeld  -6.397 -6.296 -7.021
-93 1.269 5.517  C) Netto likviditetsendringer finansiering  5.332 1.149 -212
-1.512 -1.558 -935  A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  -935 -1.558 -1.512
2.764 2.764 1.252  Likviditetsbeholdning per 1.1  1.252 2.764 2.764
1.252 1.206 317  Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  317 1.206 1.252
-1.512 -1.558 -935  Endring  -935 -1.558 -1.512
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN