Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. oktober 2020 til 30. september 2022

Kursutv-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

 

Omsetningsstatistikk

1. oktober 2021 til 30. september 2022

Ming-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee)   3.157.183 2,43 %
Pareto Aksje Norge VPF 2.860.493 2,20 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.703.934 2,08 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.667.813 2,05 %
VPF Odin Norge 2.574.707 1,98 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.555.343 1,97 %
Pareto Invest Norge AS 2.321.604 1,79 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee)   2.286.042 1,76 %
KLP 2.230.268 1,72 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.225.568 1,71 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,55 %
The Bank of New York Mellon SA/NV 1.991.067 1,53 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.888.933 1,45 %
J. P. Morgan SE (nominee)   1.775.331 1,37 %
VPF Nordea Norge  1.573.914 1,21 %
RBC Investor Services Trust 1.462.774 1,13 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
J. P. Morgan SE (nominee) 1.293.702 1,00 %
J. P. Morgan SE (nominee)   1.229.700 0,95 %
Sum 20 største eiere 44.130.984 33,99 %
Øvrige eiere 85.705.459 66,01 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100 %
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN