Styrets beretning

Foreløpig årsregnskap 2022

Fjerde kvartal 2022

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 932 millioner kroner (773 millioner)
 • Resultat 768 millioner kroner (703 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,1 prosent (12,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,9 prosent (18,0 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,1 prosent (1,8 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (1,5 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,0 prosent i kvartalet (1,6 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 1,4 prosent (2,1 prosent) som var 1,0 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,4 prosent (1,4 prosent), mot nedgang på 1,9 prosent i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,1 prosent (1,5 prosent), mot nedgang på 3,1 prosent i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 195 millioner kroner (186 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 33 millioner kroner (minus 18 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 19 millioner kroner (32 millioner), 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,53 kroner (3,20). Bokført verdi per egenkapitalbevis 109,86 kroner (103,48)

Foreløpig årsregnskap 2022

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 3.324 millioner kroner (3.266 millioner)
 • Resultat 2.785 millioner kroner (2.902 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,3 prosent (13,5 prosent)
 • Vekst i utlån 8,1 prosent (6,9 prosent) og innskudd 9,6 prosent (14,1 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,7 prosent (6,8 prosent) og i utlån til næringsliv 11,1 prosent (7,1 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 67 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 8,4 prosent (9,8 prosent) og innskudd fra næringslivskunder med 10,5 prosent (17,2 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 442 millioner kroner (705 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 61 millioner (gevinst 134 millioner)
 • Det ble netto inngang på tap på utlån og garantier med 7 millioner kroner (tap 161 millioner), 0 prosent (0,09 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 12,82 kroner (13,31)
 • Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis (7,50 kroner) som er 50,7 prosent av resultatet, og 474 millioner kroner (547 millioner) som samfunnsutbytte

Hendelser i kvartalet 

Tegn til stabilisering av renter og inflasjon

Norges Bank økte styringsrenten til 2,50 prosent i november og videre til 2,75 prosent i desember. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker gjennomført renteøkning på utlån og innskudd. Ved rentebeslutningen til Norges Bank i januar, hvor styringsrenten ble holdt uendret, indikerte sentralbanken at styringsrenten vil bli hevet til 3,0 prosent i mars 2023. Dette vil gi en styringsrente som er nær toppen i prognoseperioden til Norges Bank.

Den årlige veksten i konsumprisindeksen har avtatt og utviklingen i kjerneinflasjon er flat. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, og aktiviteten i norsk økonomi er høy. Samtidig er det tegn til at prisvekst og den innstrammende pengepolitikken reduserer husholdningenes kjøpekraft. Dette ventes å påvirke bedriftenes aktivitet i tiden fremover. Det er flere kunder som henvender seg til banken for økonomisk rådgivning, men det er ikke observert økning i mislighold så langt. 

SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer viser at framtidsforventningene til bedrifter i Midt-Norge er på et lavt nivå. Likevel er risikoutviklingen i SMNs næringslivsportefølje akseptabel. Det er fortsatt bedring innen offshore, men økt risiko i øvrig næringsliv på grunn av høy inflasjon og økte renter. Næringer som vurderes som mer utsatt enn andre er bygg og anlegg og næringseiendom.

Fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Fusjonen ble godkjent i generalforsamling i SpareBank 1 Søre Sunnmøre og representantskapet i SpareBank 1 SMN i årets siste kvartal. Konkurransetilsynet klarerte gjennomføring av transaksjonen den 21 desember 2022. Det tas sikte på gjennomføring av sammenslåingen 2. mai 2023, gitt nødvendig myndighetsgodkjennelse.

Det overordnede målet for den sammenslåtte banken er å bli den ledende bankaktøren på Sunnmøre og i Fjordane. En sammenslått bank gir økt konkurransekraft, økt tilstedeværelse og vil være attraktiv for både kunder, ansatte og eiere.

SpareBank 1 Markets

Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank 1 Markets regnskapsmessig klassifisert som holdt for salg.  Dette innebærer at inntekter og kostnader fra selskapet er reklassifisert til linjen «Resultat virksomhet holdt for salg» i resultatregnskapet. Konsernets resultat er uendret. Historikk er omarbeidet. 

22. juni 2022 meldte SpareBank 1 SMN at SpareBank 1 Markets styrker satsingen innenfor kapitalmarkedet. SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sin kapitalmarkedsvirksomhet til SpareBank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SMN eie 39,4 prosent og SpareBank 1 Markets vil behandles som et tilknyttet selskap. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og er planlagt gjennomført i mars 2023.

Bærekraftssatsing i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN etablerte i fjerde kvartal en egen avdeling for rådgiving innen bærekraftsrapportering og klimaregnskap. Satsningen er en del av selskapets utvidede kundetilbud med rådgivningstjenester.

 

Hendelse etter 31. desember 2022: Grovt underslag i SpareBank 1 SMN 

SpareBank 1 SMN anmeldte torsdag 19. januar 2023 en innleid vikar etter å ha blitt utsatt for grovt underslag. Ingen kunder er berørt. Politiet har pågrepet og siktet den mistenkte, og banken bidrar aktivt i den pågående etterforskningen. Banken ble selv oppmerksom på forholdet og anmeldte saken til Politiet og Økokrim. 

Politiets etterforskning og bankens egne  undersøkelser viser at underslaget er på 75 millioner kroner. Siktede har tilbakeført om lag 9 millioner kroner til SpareBank 1 SMN før pågripelsen. Nettobeløpet ut fra SpareBank 1 SMN er derfor i overkant av 66 millioner kroner. Av dette beløpet er det sikret 15 millioner kroner. Ut ifra de opplysninger politiet og banken nå er kjent med har omtrent 50 millioner kroner av det underslåtte beløpet gått tapt. Selv om beløpet er stort, påvirker det ikke bankens finansielle situasjon.  Banken har forsikring mot økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

Resultat i fjerde kvartal 2022

Resultat i fjerde kvartal ble 768 millioner kroner (703 millioner), og avkastning på egenkapitalen 13,1 prosent (12,7 prosent). Resultatet er 151 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal. Resultatforbedringen fra forrige kvartal er i all hovedsak økte netto renteinntekter i banken og resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen. Resultatforbedringen sammenlignet med fjerde kvartal i fjor kan i stor grad knyttes til økte netto renteinntekter.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,53 kroner (3,20) og bokført verdi per egenkapitalbevis 109,86 kroner (103,48). I tredje kvartal 2022 var resultat per egenkapitalbevis 2,89 kroner.

Netto renteinntekter ble 961 millioner kroner (725 millioner), og 147 millioner høyere enn i tredje kvartal og 237 millioner kroner bedre enn samme kvartal i fjor. Markedsrentene har økt betydelig og NIBOR ble om lag 90 punkter høyere i fjerde kvartal 2022 enn i tredje kvartal og 250 punkter høyere enn fjerde kvartal 2021. Dette har resultert i lavere marginer på utlån og økte marginer på innskudd. Økte utlån og innskudd, samt økt forrentning på egenkapitalen har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter ble redusert fra foregående kvartal med 18 millioner kroner til 473 millioner kroner (521 millioner) og i all hovedsak som følge av reduserte provisjoner på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Dette er også hovedårsaken til nedgang sammenlignet med fjerde kvartal 2021. Reduserte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt følger av lavere marginer på boliglån solgt til kredittforetaket.

Konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskaper var 195 millioner kroner (186 millioner). I tredje kvartal var resultatandelen 108 millioner kroner. Det var positiv resultatutvikling i SpareBank  Gruppen.

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var minus 33 millioner kroner (minus 18 millioner) og i tredje kvartal minus 22 millioner kroner. 

Driftskostnadene ble 646 millioner kroner (609 millioner), i tredje kvartal var driftskostnadene 583 millioner kroner. Om lag halvparten av kostnadsveksten fra tredje kvartal er tilretteleggerkostnader knyttet til den planlagte fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre. I tillegg er det økte teknologikostnader og forbruksrelaterte kostnader.

Tap på utlån og garantier ble 19 millioner kroner (32 millioner) i fjerde kvartal og i tredje kvartal 22 millioner kroner.

Det var god vekst i utlån og innskudd i 2022. Samlede utlån økte med 8,1 prosent (6,9 prosent) og innskuddene økte med 9,6 prosent (14,1 prosent). I fjerde kvartal var utlånsveksten 1,1 prosent (1,8) prosent og innskuddsveksten 1,2 prosent (1,5 prosent). Innskuddene økte i fjerde kvartal både i personmarkedet og næringsliv.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. desember 2022 18,9 prosent (18,0 prosent), nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Målsatt ren kjernekapitaldekning er 17,2 prosent.  

Resultat per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner (13,31). Bokført verdi var 109,86 kroner (103,48) per egenkapitalbevis inklusive foreslått utbytte på 6,50 kroner (7,50 kroner) for 2022.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 127,40 kroner (149,00).

Forslag til overskuddsdisponering

Det er konsernets resultat fratrukket renter på hybridkapitalen og ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet, som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet, og disponeringen gjennomføres i morbanken. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 64,0 prosent av det disponerte resultatet.

Resultat per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner. I tråd med bankens utbyttepolitikk foreslår styret overfor bankens representantskap et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 840 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 50,7 prosent. Videre foreslår styret at det avsettes 474 millioner kroner i samfunnsutbytte.

Av dette beløpet overføres 230 millioner til allmennyttige formål og 244 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 781 millioner kroner og 440 millioner kroner.

 

 

 

  2022 2021
Årsoverskudd konsern  2.785 2.902
Renter hybridkapital  -60,0 -48
Årsoverskudd konsern ekskl renter hybridkapital 2.725 2.854
Resultat i datterselskaper -479 -693
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 422 309
Resultatandel tilknyttede selskaper -443 -705
Utbytte fra tilknyttede selskaper 224 418
Elimineringer konsern -15 11
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 2.434 2.194
     
Overskuddsdisponering 2022 2021
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 2.434 2.194
Overført fond for urealiserte gevinster 101 68
Årsoverskudd til disponering 2.535 2.262
Utbytte 840 970
Utjevningsfond 781 476
Grunnfondskapital 440 268
Samfunnsutbytte 474 547
Sum disponert 2.535 2.262
Eksporter til Excel

 

Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. 

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 101 millioner kroner.

Samlet beløp til disponering er med dette 2.535 millioner kroner.

Etter disponering av resultatet for 2022 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,0 prosent.  

Økte netto renteinntekter

Norges Bank satte opp styringsrenten til 2,75 prosent i desember 2022. Markedsrentene uttrykt ved NIBOR har økt betydelig, og var om lag 3,30 prosent ved utgangen av 2022 mot 0,85 prosent ved utgangen av 2021. Banken har økt rentene på utlån og innskudd i takt med endringene i styringsrenten, sist med virkning fra 21. desember 2022. Det er varslet ytterligere økning med virkning fra 1. februar 2023 etter Norges Banks renteendring den 15. desember 2022.  

Netto renteinntekter ble 961 millioner (725 millioner) mot 814 millioner kroner i tredje kvartal. Marginene på boliglån var i fjerde kvartal på samme nivå som i tredje kvartal, mens marginer på næringslivslån økte. Samtidig har innskuddsmarginene på innskudd fra personkunder også økt.

Økt innskuddsmargin, vekst i utlån og innskudd, samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter også i fjerde kvartal. Dette er også de viktigste årsakene til endringen sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Provisjons- og andre driftsinntekter  

Høy produktdekning hos kundene bidrar til høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet. 

  4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Betalingstjenester 91 91 78
Kredittkort 15 15 15
Sparing og forvaltning 11 9 13
Forsikring 60 60 55
Garantiprovisjoner 25 16 23
Eiendomsmegling 94 105 100
Regnskapstjenester 127 115 114
Øvrige provisjoner 14 12 17
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 438 424 416
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 32 63 102
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 3
Sum provisjonsinntekter 473 491 521
Eksporter til Excel

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 473 millioner (521 millioner) mot 491 millioner kroner i tredje kvartal 2022.

Provisjonsinntektene fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 36 millioner kroner (105 millioner). I tredje kvartal 2022 var provisjonene 67 millioner kroner. Nedgang i fjerde kvartal 2022 sammenlignet med forrige kvartal og fjerde kvartal 2021 skyldes økte finansieringskostnader i SpareBank 1 Boligkreditt.

Øvrige provisjonsinntekter ble 438 millioner kroner (416 millioner) mot 424 millioner kroner i tredje kvartal. Økningen på 14 millioner kroner fra tredje kvartal er i hovedsak fra regnskapstjenester og garantiprovisjoner, samtidig som inntekter fra eiendomsmegling ble redusert i kvartalet med et litt avventende boligmarked.

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle investeringer i fjerde kvartal ble minus 52 millioner kroner (minus 19 millioner) og i tredje kvartal minus 30 millioner kroner. Det var kurstap på konsernets aksjebeholdninger på 23 millioner kroner (gevinst 15 millioner). Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde kurstap på 55 millioner kroner (kurstap 59 millioner kroner). Tapene tilskrives verdinedgang på basisswap'er mens endrede kredittmarginer på bankens likviditetsbeholdning delvis motvirker dette. Inntekter fra valutaforretninger på 25 millioner kroner (25 millioner) er inntekter på næringslivskunders valutaforretninger og agio på bankens finansiering i utenlandsk valuta.

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Gevinst/(tap) på aksjer -23 -67 15
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -55 6 -59
Gevinst/(tap) på valuta 25 30 25
Netto resultat fra finansielle instrumenter -52 -30 -19
Eksporter til Excel

 

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 195 millioner kroner (186 millioner). I tredje kvartal var tilsvarende resultat 108 millioner kroner.   

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 128 17 173
SpareBank 1 Boligkreditt (22,6%) -1 10 -2
SpareBank 1 Næringskreditt (16,3%) 2 0 0
BN Bank (35,0 %) 54 53 42
SpareBank 1 Kreditt (18,7 %) -0 3 2
SpareBank 1 Betaling (20,8%) 22 -3 -9
SpareBank 1 Forvaltning (19,6%) 5 10 12
Andre selskaper -15 19 -32
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 195 108 186
Eksporter til Excel

 

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring og Sparebank 1 Spleis. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent. Selskapet eier også 50% av Kredinor. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i fjerde kvartal 2022 ble 752 millioner kroner (1.080 millioner) og i tredje kvartal 2022 207 millioner kroner. Av resultatet på 752 millioner kroner tilfaller 657 millioner kroner majoritetseierne i SpareBank 1. Egenkapitalavkastning i kvartalet ble 20,8 prosent (29,6 prosent). 

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 128 millioner kroner (173 millioner kroner) og i tredje kvartal 2022 17 millioner kroner.

Fremtind Forsikring fikk et resultat i fjerde kvartal på 272 millioner kroner (550 millioner) etter skatt. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 137 millioner kroner (450 millioner) og en skadeprosent på 71,1 prosent (60,2 prosent). Skadeprosenten økte blant annet som følge av flere branner i desember 2022. Finansinntektene ble relativt lave i fjerde kvartal med et svakt aksjemarked og verdijustering av eiendom bidro negativt.  

SpareBank 1 Forsikring hadde i fjerde kvartal 2022 et resultat på 173 millioner kroner (524 millioner) etter skatt. Administrasjonsresultatet ble minus 26 millioner kroner (206 millioner). I fjor ble det foretatt en stor oppløsning av administrasjonsreserven i fjerde kvartal. Risikoresultatet ble 95 millioner kroner (48 millioner). Kvartalets avkastning på finansielle eiendeler utgjorde 104 millioner kroner (270 millioner).

Den 30. september 2022 gav Finanstilsynet tillatelse til at Modhi og Kredinor kunne slåes sammen med virkning fra 1. oktober 2022. Fra samme dato foretok SpareBank 1 Gruppen et tingsinnskudd av Modhi verdsatt til 1,7 milliarder kroner og deltok i tillegg i en emisjon på 117 millioner kroner. Dette medførte at SpareBank 1 Gruppen ble eier av 50 prosent av aksjene i det nye sammenslåtte Kredinor. Det betyr at Modhi ikke lenger er et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen. Fraregning av Modhi har gitt en gevinst på 382 millioner kroner. Kredinor behandles regnskapsmessig som felleskontrollert  virksomhet  fra første oktober 2022. Det er resultatført et underskudd etter skatt på 43 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.  

SpareBank 1 Forvaltning

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1 bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 19,6 prosent av selskapet, og resultatandelen i fjerde kvartal var 5 millioner kroner (12 millioner) og i tredje kvartal 10 millioner. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. desember 2022 har banken solgt lån på samlet 56,9 milliarder kroner (46,7 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 40,1 prosent (35,1 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble minus 1 million kroner (minus 2 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. desember 2022 er utlån på 1,7 milliarder kroner (1,4 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 2 millioner kroner (0 millioner). 

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i fjerde kvartal ble minus 0,3 millioner kroner (overskudd 1,6 millioner), og SpareBank 1 SMN sine kunders portefølje av kredittkort og forbrukslån var 1.248 millioner kroner (998 millioner) og eierandelen 18,7 prosent.

Selskapet fikk i fjerde kvartal et underskudd på 6,9 millioner kroner (overskudd 10,8 millioner). Nedgangen skyldes økte kostnader til markedsføring og økte tap. Samlet portefølje i selskapet var per 31. desember 2022 7,3 milliarder kroner (5,8 milliarder). Veksten er i all hovedsak kommet på refinansieringslån.

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 10,0 prosent i 2022 (13,8 prosent) og vekst i fjerde kvartal på 0,1 prosent (3,5 prosent). Veksten på utlån til næringslivskunder var 10,3 prosent i 2022 (6,3 prosent) og en vekst på 2,7 prosent siste kvartal (nedgang 0,7 prosent). Samlede utlån er 57 milliarder kroner (52 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 160 millioner kroner (121 millioner) i fjerde kvartal, som gir en avkastning på egenkapitalen på 12,1 prosent (10,5 prosent). Økte netto renteinntekter og provisjonsinntekter forklarer resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 54 millioner kroner (42 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo, som åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene. I tredje kvartal 2022 ble det kjent at fusjonen vil skje uten Pivo etter at EU-kommisjonen reiste bekymringer knyttet til konsolideringen av mobillommebøker i Finland. 

Selskapene har fått godkjenning fra EU-kommisjonen i fjerde kvartal 2022, men fusjonen er ikke gjennomført enda. Parallelt med sammenslåingen vil BankAxept og BankID skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap som fortsatt skal eies 100 prosent av de norske bankene.

Det er i fjerde kvartal 2022 innregnet en gevinst knyttet til fusjonen på 140 millioner kroner. Resultatet i SpareBank 1 Betaling ble i fjerde kvartal 108 millioner kroner, og SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet utgjør 22 millioner kroner (minus 9 millioner).

Driftskostnader

Driftskostnader (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Personalkostnader 333 348 342
IT-kostnader 100 84 87
Markedsføring 24 18 21
Avskrivninger 33 26 35
Driftskostnader faste eiendommer 9 17 9
Kjøpte tjenester 53 48 43
Fusjonskostnader 22 - -
Øvrige driftskostnader 73 42 72
Sum driftskostnader 646 583 609
Eksporter til Excel

 

Samlede kostnader i fjerde kvartal ble 646 millioner (609 millioner), en økning på 37 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021. I tredje kvartal var samlede kostnader 583 millioner.

I banken ble kostnadene 416 millioner kroner (368 millioner) og forrige kvartal 369 millioner kroner. Fra tredje til fjerde kvartal er det kostnadsvekst i banken med 47 millioner kroner. Halvparten av kostnadsveksten er knyttet til tilrettelegging av fusjonene med SpareBank 1 Søre Sunnmøre. I tillegg noe økte teknologikostnader, økt konsulentbruk samt økte forbruksrelaterte kostnader.

Det er sammenlignet med tredje kvartal 2022 også noe kostnadsvekst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 40 prosent (43 prosent), i morbanken 35 prosent (40 prosent). 

Lave tap 

Tap på utlån ble 19 millioner kroner (32 millioner) og i tredje kvartal 22 millioner kroner. 

Tap (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Privatmarked 31 17 4
Næringsliv -12 5 27
Sum tap 19 22 32
Eksporter til Excel

 

Utlånstap til privatmarkedskunder er 31 millioner kroner (4 millioner), fordelt på 12 millioner på boliglånskunder, 15 millioner på landbrukskunder og 4 millioner til privatmarkedskunder i SpareBank1 Finans Midt-Norge. Tapene i fjerde kvartal skyldes hovedsakelig negativ migrering i porteføljen. Det er fortsatt svært lave konstaterte tap innenfor privatmarkedet.   

Det var netto inngang på tap på utlån til næringslivskunder på 12 millioner kroner (tap 27 millioner), hvorav netto inngang på 60 millioner kroner (netto inngang 27 millioner) innen offshoreporteføljen og økte tap på 48 millioner kroner på øvrig næringsliv. 44 millioner av dette er i banken og fordeler seg på et bredt antall kunder og næringer som følge av migrering til trinn 2. Tap på utlån utgjør 0,04 prosent (0,07 prosent) av totale utlån.

Som følge av bedrede markedsutsikter for offshore er det lagt til grunn økte ratenivå i nedskrivingssimuleringene for offshore-porteføljen, i tillegg til at vekt for lavt scenario er redusert for supply og subsea. Dette bidrar vesentlig til lavere nedskrivninger. I tillegg er den særskilte behandlingen av kunder innenfor hotell/reiseliv avsluttet. For øvrig bedriftsmarked samt personmarked er det ikke gjort endringer i scenariovektene. PD-bane for øvrig bedriftsmarked er økt tidlig i simuleringsperioden i det lave scenariet, og dette bidrar til noe økte nedskrivninger. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.188 millioner kroner (1.520 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.044 millioner kroner (3.290 millioner) tilsvarende 0,97 prosent (1,68 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. En vesentlig del av nedgangen skyldes at et større offshore engasjement var ferdig med karensperioden i andre kvartal 2022.

Forvaltningskapital 223 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 223 milliarder kroner (199 milliarder) og har økt som følge av høyere utlån og høyere likviditetsbeholdning.

Utlån på til sammen 59 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån økte i 2022 med 15,9 milliarder kroner (12,6 milliarder), tilsvarende 8,1 prosent (6,9 prosent) og var 211,2 milliarder (195,4 milliarder) ved årsskiftet. Vekst i fjerde kvartal er 1,1 prosent (1,8 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,9 milliarder kroner (8,4 milliarder) til 141,8 milliarder (132,9 milliarder). Vekst på 6,7 prosent (6,8 prosent). I fjerde kvartal 1,0 prosent (1,6 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 7,0 milliarder kroner (4,1 milliarder) til 69,4 milliarder (62,5 milliarder). Vekst på 11,1 prosent (7,1 prosent). I fjerde kvartal 1,4 prosent (2,1 prosent) 
 • Utlån til personkunder utgjorde 67 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god, men noe avtagende vekst i utlån til personkunder. Veksten har over tid vært høyere enn kredittveksten til husholdningene (K2), og konsernet styrker sin markedsposisjon. Veksten er fordelt på ulike bransjer og bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner søkes unngått.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte i 2022 med 10,7 milliarder kroner (13,8 milliarder) til 122,0 milliarder (111,3 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 9,6 prosent (14,1 prosent). Vekst i fjerde kvartal 1,2 prosent (1,5 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,7 milliarder kroner (4,0 milliarder) til 48,3 milliarder (44,6 milliarder), tilsvarende 8,4 prosent (9,8 prosent). I fjerde kvartal 1,4 prosent (1,4 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 7,0 milliarder kroner (9,8 milliarder) til 73,7 milliarder (66,7 milliarder), tilsvarende 10,5 prosent (17,2 prosent). I fjerde kvartal 1,1 prosent (1,5 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (57 prosent)

Innskuddsveksten har vært svært høy som følge av pandemien, men normaliserte seg i 2022. Innskudd er en viktig finansieringskilde for banken og banken har lagt planer for å styrke innskuddsveksten innenfor personmarkedet.  

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Resultat før skatt (mill kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Personmarked 371 322 288
EiendomsMegler 1 -6 12 0
Eksporter til Excel

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 Midt-Norge tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Personmarked

Resultatregnskap (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Renteinntekter 476 367 306
Netto provisjons- og andre inntekter 176 208 225
Sum inntekter  651 575 531
Sum driftskostnader 253 241 244
Resultat før tap 398 334 288
 Tap på utlån, garantier m.v.  27 11 0
Resultat før skatt  371 322 288
       
Balanse      
Utlån til kunder 147.426 145.433 137.672
Herav solgt til Boligkreditt  -57.134 -57.299 -46.821
Innskudd fra og gjeld til kunder 54.930 54.458 50.691
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 16,2 % 14,7 % 12,8 %
Utlånsmargin 0,39 % 0,39 % 1,25 %
Innskuddsmargin 2,19 % 1,67 % 0,43 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 17,2 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål

 

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 371 millioner kroner (288 millioner) og 322 millioner kroner i forrige kvartal. 

Utlån i personmarkedsdivisjonen er 147 milliarder kroner (138 milliarder) og innskudd 55 milliarder kroner (51 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 651 millioner kroner (531 millioner) og 575 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter utgjorde 476 millioner kroner (306 millioner) og 367 millioner kroner i tredje kvartal. Provisjonsinntektene ble 176 millioner (225 millioner) og 208 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter er økt sammenlignet med fjerde kvartal i 2021 som følge av vekst og styrket innskuddsmargin, mens lavere marginer på utlån har svekket rentenettoen og utlånsprovisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlånsmarginen ble 0,39 prosent (1,25 prosent) og i tredje kvartal 2022 også 0,39. Innskuddsmarginen ble 2,19 prosent (0,43 prosent) og 1,67 i forrige kvartal (målt mot tre måneders NIBOR). Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR økte fra tredje kvartal 2022 med om lag 90 punkter, noe som har styrket innskuddsmarginen i fjerde kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,1 prosent (6,6 prosent) og 8,4 prosent (6,8 prosent). I fjerde kvartal ble veksten på utlån og innskudd henholdsvis 1,4 prosent (1,7 prosent) og 0,9 prosent (1,6 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble tap på utlån på 27 millioner kroner (11 millioner) i fjerde kvartal 2022.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble i fjerde kvartal 93 millioner kroner (100 millioner) og driftskostnadene endte på 100 millioner kroner (100 millioner) noe som ga et resultat før skatt på minus 6 millioner kroner (0 million). Svakt fallende boligpriser som følge av økte boliglånsrenter preget andre halvår i 2022 hvor transaksjonsvolumet også gikk noe ned sammenliknet med fjoråret. Antall solgte eiendommer i fjerde kvartal var 1 486 mot 1 773 samme periode i 2021. Selskapets markedsandel per 31. desember 2022 var 37 prosent (36 prosent).

Bedriftskunder

Bedriftskunder, resultat før skatt (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Næringsliv 443 322 229
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  20 22 3
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  51 44 45
Eksporter til Excel

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av regnskaps-, bank- og kapitalmarkedstjenester.

 

Næringslivsdivisjonen

Resultatregnskap (mill. kr) 4. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2021
Sum renteinntekter 458 361 291
Netto provisjons- og andre inntekter 85 75 78
Sum inntekter  544 436 370
Sum driftskostnader 119 114 120
Resultat før tap 425 322 249
Tap på utlån, garantier m.v.  -19 1 20
Resultat før skatt  443 322 229
       
Balanse      
Utlån til kunder 51.822 52.047 47.585
Herav solgt til Næringskreditt -1.481 -1.354 -1.231
Innskudd fra og gjeld til kunder 62.920 62.638 59.619
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal* 26,0 % 18,4 % 11,5 %
Utlånsmargin 2,23 % 2,05 % 2,39 %
Innskuddsmargin 0,47 % -0,27 % -0,16 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 17,2 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål 

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 443 millioner kroner (229 millioner) og 322 millioner kroner i fjerde kvartal 2022. Lavere tap styrker resultatet. 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 52 milliarder kroner (46 milliarder) og totale innskudd 63 milliarder (60 milliarder) per 31. desember 2022. Porteføljen er diversifisert med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 544 millioner kroner (370 millioner) og 436 millioner kroner i tredje kvartal. Netto renteinntekter ble 458 millioner kroner (291 millioner) og 361 millioner kroner i tredje kvartal. Provisjonsinntektene ble 85 millioner (78 millioner) mot 75 millioner kroner i tredje kvartal. Utlånsmarginene økte i kvartalet, mens innskuddsmarginene var på samme nivå som forrige kvartal. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget. God vekst i provisjonsinntekter er økte garantiprovisjoner og betalingsinntekter.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,23 prosent (2,39 prosent) og 0,47 prosent (minus 0,16 prosent). Utlånene økte i 2022 med 8,9 prosent (6.1 prosent) og innskuddene økte med 5,5 prosent (20,6 prosent). Utlånsveksten i kvartalet var minus 0,4 prosent (vekst 1,6 prosent) og innskuddsveksten 0,4 prosent (1,0 prosent).

Det ble netto inngang på tap på utlån til i næringslivskunder i banken på 19 millioner kroner (tap 20 millioner) og 1 million kroner i tredje kvartal.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet slik at kundene ser nytte i å benytte seg av begges tjenester prioriteres.

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2022 og 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 51 millioner kroner (45 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder.

Selskapets inntekter ble samlet 87 millioner kroner (93 millioner). Kostnadene i fjerde kvartal 2022 ble 25 millioner kroner (35 millioner). Det var tap på 11 millioner kroner (12 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 5,2 milliarder kroner (4,2 milliarder) og billån 7,0 milliarder kroner (6,0 milliarder). Vekst i 2022 var henholdsvis 23,8 prosent og 16,7 prosent.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnement-selskapet Fleks. Selskapet tilbyr fleksible bilabonnement-løsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 3000 biler og er markedsleder i Norge. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har i fjerde kvartal innregnet en resultatandel fra Fleks på minus 5 millioner (pluss 6 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 20 millioner kroner (3 millioner). Driftsinntektene ble 139 millioner kroner (122 millioner) og kostnadene 119 millioner kroner (118 millioner).

Selskapet gjennomfører en betydelig endring av forretningsmodellen som innebærer digitalisering og omstilling av organisasjonen. Det tilbys moderne skybaserte abonnementsløsninger og et bredt tilbud av regnskapsnære rådgivningstjenester.

Selskapet gjennomførte oppkjøp av fem regnskapskontor i 2022 for økt tilstedeværelse i selskapets nedslagsfelt , og hadde en organisk omsetningsvekst på 8 prosent. 

Kunderekrutteringen har økt, samtidig som selskapet har redusert kundeavgang. Inntektene fra rådgivningstjenester økte med 22 prosent i 2022, samtidig som et høyt antall selskaper er flyttet over på moderne skybaserte regnskapssystemer per 31. desember 2022.

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er om lag 25 prosent.

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 160 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 70 millioner kroner (51 millioner).

Det har vært et kvartal med høy aktivitet i forretningsområdene. Markedet for spesielt rådgivning og i noen grad tilrettelegging av emisjoner har tatt seg opp sammenlignet med forrige kvartal, og dette har gitt gode inntekter for Investment Banking, men i mindre grad aksjemegling. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten og fremmedkapital har vært økende. Samlede inntekter ble 207 millioner kroner (212 millioner). Driftskostnadene var 163 millioner kroner (160 millioner). 

SpareBank 1 Markets har utviklet seg til å bli et av de største norske meglerhusene med en sterk posisjon innenfor flere produktområder, og er det ledende kapitalmarkedsmiljøet i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Den varslede transaksjonen om sammenslåing av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge forberedes og forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter. Sammenslåingen er p.t planlagt gjennomført i mars 2023, men dette er avhengig av myndighetenes behandling.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned.

Resultat før skatt var minus 21 millioner kroner (minus 4 millioner kroner) og i forrige kvartal minus 30 millioner kroner. 

Selskapets aksjer er verdsatt til 580 millioner kroner (592 millioner) per 31. desember 2022.

Per 31. desember 2022

Godt resultat

SpareBank 1 SMN har et resultat på 2.785 millioner kroner (2.902 millioner), og en egenkapitalavkastning på 12,3 prosent (13,5 prosent). Resultatet er 117 millioner kroner lavere enn i 2021 som følge av svakere resultat fra SpareBank 1 Gruppen og svak avkastning på finansielle investeringer. Samtidig er driftsinntektene økt og tapene redusert. Resultatet per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner (13,31).  

Netto renteinntekter ble 3.339 millioner kroner (2.805 millioner). Gjennomsnittlig NIBOR i 2022 var om lag 160 punkter høyere enn året ført, og Norges Bank økte styringsrenten til 2,75 prosent gjennom året. Utlånsmarginene i gjennomsnitt ble redusert med om lag av 65 punkter sammenlignet med 2021, mens innskuddsmarginene økte med om lag 80 punkter. Både utlån og innskudd har økt, noe som sammen økt forrentning på egenkapitalen har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjonsinntekter ble 2.042 millioner kroner (2.141 millioner). Inntektsnedgang på 99 millioner kroner forklares i hovedsak med reduserte provisjoner fra Boligkreditt som følge av lavere marginer på lån solgt til selskapet. Det er oppnådd økte inntekter fra betaling, forsikring og regnskapstjenester

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var minus 61 millioner kroner (gevinst 134 millioner). Nedgangen tilskrives redusert avkastning på konsernets aksjeporteføljer og svak avkastning på likviditetsbeholdningen.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 442 millioner kroner (705 millioner). Det er resultatnedgang i forsikringsvirksomhetene i SpareBank 1 Gruppen, men positiv resultatutvikling i BN Bank

Driftskostnadene ble 2.443 millioner (2.360 millioner), en økning på 83 millioner kroner eller 3,5 prosent. Av dette er 22 millioner kroner kostnader ved planlagt fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Det ble netto inngang på tap på utlån 7 millioner kroner (161 millioner). På utlån til næringslivskunder var netto inngang på tap på 51 millioner kroner (159 millioner). Lavere tap innen offshore forklarer mye av reduksjonen. På utlån til personmarkedskunder ble det netto tap på 44 million kroner (1 million). 

Utlånsveksten var 8,1 prosent (6,9 prosent). Vekst i utlån til privatkunder var 6,7 prosent (6,8 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 11,1 prosent (7,1 prosent).

Innskudd økte med 9,6 prosent (14,1 prosent). Innskuddene fra personmarkedskunder økte med 8,4 prosent (9,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 10,5 prosent (17,2 prosent).   

Personkunder

Resultat før skatt (mill. kr)  2022 2021
Personmarked 1.296 1.167
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 58 71
Eksporter til Excel

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 1.296 millioner kroner (1.167 millioner) i 2022. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,6 prosent (13,4 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 2.283 millioner kroner (2.074 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 1.491 millioner kroner (1.165 millioner) og provisjonsinntektene 792 millioner (908 millioner). Provisjonsinntektene svekkes som følge av lavere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt, men samtidig økte inntekter fra betalingstjenester og forsikringsprodukter.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 7,1 prosent (6,6 prosent) og 8,4 prosent (6,8 prosent) siste 12 måneder.

Utlånsmarginen ble 0,72 prosent (1,53 prosent), mens innskuddsmarginen ble 1,34 prosent (0,13 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Utlånsmarginene ble redusert med om lag 80 punkter i 2022, mens innskuddsmarginene økte med om lag 120 punkter.

Tap på utlån ble 29 millioner kroner (inngang 10 millioner).

EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Driftsinntektene ble 429 millioner kroner (453 millioner kroner), mens driftskostnadene var 371 millioner kroner (382 millioner kroner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 58 millioner kroner (71 millioner). Noe lavere aktivitet i 2022 resulterte i 6 887 salg mot 7 771 i 2021.

Bedriftskunder 

Resultat før skatt (mill. kr) 2022 2021
Næringsliv 1403 795
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  96 85
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  191 198
Eksporter til Excel

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 1.403 millioner kroner (795 millioner) i 2022. Resultatforbedringen skyldes god vekst, sterk økning i driftsinntekter og lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 20,8 prosent (11,5 prosent). 

Driftsinntektene ble 1.804 millioner kroner (1.386 millioner). Netto renteinntekter ble 1.505 millioner kroner (1.120 millioner) og provisjonsinntektene (inklusive inntekter fra valutaforretninger) 299 millioner (266 millioner). 

Utlånene økte med 10,2 prosent (7,4 prosent) og innskuddene økte med 5,5 prosent (20,6 prosent) i 2022.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,31 prosent (2,61 prosent) og 0,15 prosent (minus 0,29 prosent). Utlånsmarginene ble redusert med 30 punkter i 2022, innskuddsmarginene økte med 44 punkter.

Det ble netto inngang på tap i næringslivssegmentet i banken på 66 millioner kroner (tap på 145 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 191 millioner (198 millioner).

Selskapets inntekter ble 329 millioner kroner (364 millioner). Kostnadene per 31. desember 2022 ble 108 millioner kroner (141 millioner). Tap ble 30 millioner kroner (25 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 96 millioner kroner (85 millioner). Driftsinntektene ble 607 millioner kroner (562 millioner) og kostnadene 511 millioner kroner (476 millioner).

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt for 2022 ble 206 millioner kroner (254 millioner). Selskapets inntekter i 2022 var på 780 millioner kroner (901 millioner), kostnadene var 574 millioner kroner (633 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høye inntekter og gode resultater både i 2021 og 2022.

God finansiering og likviditet 

Prisveksten skjøt fart gjennom 2022. Sentralbankene har hevet styringsrentene mye på kort tid og signalisert videre renteoppgang. Høy prisvekst og økte renter har bidratt til å dempe den økonomiske aktiviteten. Det er nå tegn til at prisveksten har nådd toppen i mange land. I fjerde kvartal var aktiviteten i norsk økonomi fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt. Mange bedrifter venter lavere aktivitet fremover. Usikkerhet om vekst- og inflasjonsutsikter og den geopolitiske situasjonen har bidratt til store svingninger i finansmarkedene gjennom året. Kredittpåslagene har økt markert, men kom noe ned mot slutten av året.

Banken har god likviditet og god tilgang til langsiktig finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er 239 prosent per 31. desember 2022 (138 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2022 var 58 prosent (57 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er bankens viktigste finansieringskilder og lån på 57 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. desember 2022.

I fjerde kvartal har banken utstedt 1,8 milliarder kroner i senior gjeld og 700 millioner kroner i fondsobligasjoner. SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2022 7,1 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL). SpareBank 1 SMN vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook positive).  

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2022 ble 18,9 prosent (18,1 prosent). Krav til ren kjernekapital er 15,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet fastsatte den 30. april 2022 SpareBank 1 SMN et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige mål. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent. 

Ren kjernekapitaldekning har en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra tredje kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 2,3 prosent i fjerde kvartal. Et godt resultat har isolert sett styrket ren kjernekapital, men reverserte basisswapeffekter i Sparebank 1 Boligkreditt, samt økt eierfradrag har medført at ren kjernekapital samlet ble styrket med 0,5 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50,7 prosent av konsernresultatet for 2022. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,1 prosent (6,9 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 4 for ytterligere detaljer. 

Bærekraft

SpareBank1 SMN har i løpet av fjerde kvartal 2022 ferdigstilt sine beregninger av klimagassutslipp fra utlånsporteføljen og fra egen drift. Tallene viser at utlånsporteføljen representerer et klimagassutslipp på 1,1 millioner tonn CO2 i 2022, omlag 98 prosent av konsernets totale utslipp. Utslippene økte med 5,6 prosent fra året før, hovedsakelig som følge av økt utlånsvolum. Konsernets utslipp fra egen drift utgjør om lag 20.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2022. Økningen fra 2021 på om lag 8.000 tonn skyldes endring i beregningsmetodikk.  

Arbeidet med utarbeidelse av overgangsplaner for bankens utlånssegmenter er intensivert. Dette vil sammen med et godt datagrunnlag være et viktig fundament for konsernets arbeid med å nå målsetningen om netto null innen 2050.

I fjerde kvartal er konsernets vesentlighetsanalyse oppdatert. I tråd med beste praksis er det gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse, som både hensyntar miljø og samfunnsmessig vesentlighet og finansiell vesentlighet. Analysen viser at flere av forventningene fra forrige vesentlighetsanalyse står ved lag, men at konsernet i større grad bør bidra til regional utvikling, sirkulærøkonomi og folkehelse.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Børskurs per 31. desember 2022 var 127,40 (149,00) kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 109,86 kroner (103,48). Resultat per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner (13,31). Det er i 2022 utbetalt 7,50 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2021.

Pris/Inntjening var 9,94 (11,19) og pris/bok 1,16 (1,44).

Utsikter

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2022 et meget godt resultat, og er måloppfyllende på lønnsomhet og soliditet. Forretningsområdene har prestert godt og konsernets markedsposisjon er styrket. 

Ved inngangen til 2023 er det fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og økt pessimisme i næringslivet. Det er like fullt fortsatt svært lav arbeidsledighet i Midt-Norge, samtidig som det er tegn til utflating av inflasjonen og forventninger om at styringsrenten er nær toppen.

Risikoutviklingen i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje er tilfredsstillende. Det er fortsatt bedring innen offshore, men tegn til økt risiko innenfor næringeiendom og bygg og anlegg. Samtidig signaliserer næringslivet økt pessimisme. Dette har ennå ikke påvirket observert mislighold i utlånsporteføljen. Det er usikkerhet knyttet til boligprisutviklingen og avtagende etterspørsel etter boliglån. Flere kunder er i dialog med banken for økonomisk rådgivning, og det er noe økning i henvendelser om avdragsutsettelse. Bankens rådgivere har høy kompetanse innenfor personlig økonomi, er tett på kunden og til stede i hele Trøndelag og Møre og Romsdal.

SpareBank 1 SMN har en bred produktplattform med lønnsomme datter- og produktselskaper som forventes å levere gode resultater også i en situasjon med lavere økonomisk vekst. I løpet av første kvartal 2023 skal SpareBank 1 Markets slå seg sammen med kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge, og med det danne grunnlag for en større og mer diversifisert inntektsbase.

SpareBank 1 SMN er en av landets største sparebanker. Denne posisjonen skal styrkes ytterligere både gjennom organisk og strukturell vekst. Fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre er viktig i denne sammenhengen og forventes sluttført i begynnelsen av mai 2023.

Styret vil overfor bankens representantskap foreslå et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis (7,50 kroner) som er 50,7 prosent av resultatet, og 474 millioner kroner (547 millioner) som samfunnsutbytte. Samfunnsutbyttet bidrar til å styrke regionen og bankens markedsposisjon. Forslaget til disponering er i tråd med konsernets utbyttepolitikk.

Markedets avkastningsforventning har økt blant annet som følge av økt rentenivå og generelt økende inntjening i bankene. SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden. Styret har vedtatt å øke konsernets lønnsomhetsmål til 13 prosent avkastning på egenkapitalen. Samtidig er det foretatt en tilpasning av kostnadsmålet som understøtter avkastningsmålet. SpareBank 1 SMN sin konsernstrategi står fast for å oppnå bærekraftig og lønnsom vekst, ytterligere effektivisering og god risikostyring. Styret er godt fornøyd med oppnådde resultater for 2022, og forventer at 2023 også vil bli et godt år for SpareBank 1 SMN.

Trondheim, 7. februar 2023
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Morten Loktu
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Eli Skrøvset
     
     
Freddy Aursø Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN