Styrets beretning

Første kvartal 2022

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat 698 millioner kroner (768 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,5 prosent (14,8 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (18,0 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,4 prosent (1,4 prosent) og på innskudd 2,5 prosent (vekst 5,0 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (0,8 prosent), samme vekst som i fjerde kvartal. Utlån til næringslivet økte med 4,0 prosent (2,6 prosent) som var 1,9 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2021
 • Innskudd fra personkunder økte med 2,2 prosent (1,8 prosent), 0,8 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 2,6 prosent (7,3 prosent), 0,9 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2021
 • Netto resultat eierinteresser på 62 millioner kroner (128 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 173 millioner kroner (161 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 0 millioner kroner (59 millioner), 0,00 prosent av brutto utlån (0,13 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,40). Bokført verdi per egenkapitalbevis 99,55 kroner (96,70)

 

Hendelser i kvartalet 

Oppgangen i norsk økonomi forventes å fortsette på tross av krigen i Ukraina

Norges Bank økte styringsrenten til 0,75 prosent i mars. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker økt rentene på utlån og innskudd.

Aktiviteten i norsk økonomi fortsatte å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Arbeidsledigheten ble ytterligere redusert og kapasitetsutnyttingen i økonomien er svært høy. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, men det er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått. Økte forventninger til lønnsvekst og høyere priser på varene vi importerer vil sannsynligvis gi økt inflasjon fremover.

Krigen med påfølgende sanksjoner påvirker norsk økonomi og næringsliv både direkte og indirekte. Større usikkerhet, utfordringer i forsyningskjeder og vareknapphet påvirker internasjonal handel negativt og bidrar til økte priser på energi, mat og andre råvarer. Det er naturlig nok økt uro og volatilitet i finansmarkedene, hvor økte kredittpåslag i obligasjonsmarkedet er et resultat. Effektene på norsk økonomi forventes på tross av dette ikke å bli dramatiske med fortsatt høy sysselsetting og begrenset nedgang i forventet BNP-vekst. For SpareBank 1 SMN sin del er næringslivsporteføljen så langt i liten grad påvirket av etterdønninger av pandemien eller av krigen i Ukraina. Det understrekes at det er mange usikkerhetsfaktorer i både internasjonal og norsk økonomi i første del av 2022. Rammebetingelsene i økonomien kan endre seg raskt, og dermed også de økonomiske utsiktene.

Norges Bank signaliserer flere og relativt hyppige endringer i styringsrenten fremover, og prognosen etter rentebeslutningen i mars 2022 indikerer en styringsrente på 2,50 prosent ved utgangen av 2023. Hovedargumentet for dette er behovet for å bremse inflasjonen som følge av kapasitetsbegrensninger i økonomien og tiltagende lønns- og prisvekst.

Resultat første kvartal 2022

Resultat i første kvartal ble 698 millioner kroner (768 millioner), og avkastning på egenkapitalen 12,5 prosent (14,8 prosent). Resultatet er 5 millioner kroner lavere enn i fjerde kvartal. Resultatnedgangen sammenlignet med første kvartal i fjor kan i stor grad knyttes til svakere resultater i forsikringsselskapene i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,20 kroner (3,40) og bokført verdi per egenkapitalbevis 99,55 kroner (96,70). I fjerde kvartal 2021 var resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner.

Netto renteinntekter ble 758 millioner kroner (668 millioner), som var 35 millioner høyere enn i fjerde kvartal og 89 millioner kroner bedre enn samme kvartal i fjor. Markedsrente uttrykt ved NIBOR, som er en viktig komponent i bankenes finansieringskostnad, ble om lag 40 punkter høyere i første kvartal 2022 enn i fjerde kvartal og om lag 70 punkter høyere enn første kvartal 2021. Dette har resultert i lavere marginer på utlån og økte marginer på innskudd. Økte utlån og innskudd har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter ble redusert fra foregående kvartal med 34 millioner kroner til 637 millioner kroner (790 millioner). Endringen fra fjerde kvartal skyldes i stor grad reduserte inntekter fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets og lavere provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt. Betydelig nedgang fra tilsvarende kvartal i 2021 er i hovedsak knyttet til inntekter fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets, hvor det var svært høye inntekter i første kvartal 2021.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 62 millioner kroner (128 millioner). I fjerde kvartal var resultatandelen 186 millioner kroner. Nedgangen er hovedsakelig en følge av svake resultater fra forsikringsvirksomhetene i SpareBank 1 Gruppen i første kvartal. 

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var 173 millioner kroner (161 millioner) og i fjerde kvartal 33 millioner kroner. Høy avkastning både i første kvartal i 2022 og 2021 er knyttet til verdiøkning på aksjer i SpareBank 1 SMN Invest.

Driftskostnadene ble 762 millioner kroner (796 millioner), i fjerde kvartal var driftskostnadene 765 millioner kroner. Sammenlignet med første kvartal i 2021 er det økte kostnader i banken, mens samlede kostnader i datterselskapene er redusert.

Netto tap på utlån og garantier ble 0 millioner kroner (59 millioner) i første kvartal og i fjerde kvartal 32 millioner kroner. Lave tap tilskrives både bedre utsikter i olje- og offshorenæringen og god økonomi blant husholdningene og næringslivet for øvrig.

Det er god vekst i utlån og innskudd. Samlede utlån økte med 7,9 prosent (8,5 prosent) og innskuddene økte med 11,4 prosent (16,2 prosent) siste 12 måneder. I første kvartal var utlånsveksten 2,4 (1,4) prosent og innskuddsveksten 2,5 prosent (5,0 prosent).

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2022 18,3 prosent (18,0 prosent), økning på 0,3 prosent fra forrige kvartal. Målsatt ren kjernekapitaldekning er 16,9 prosent, inklusive et Pilar 2-krav på 1,9 prosent.  Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet.

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning økt til 17,2 prosent.

Resultat per egenkapitalbevis ble 3,20 kroner (3,40). Bokført verdi var 99,55 kroner (96,70) per egenkapitalbevis. Det er i første kvartal utbetalt utbytte for 2021 på 7,50 kroner (4,40 kroner).

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 141,20 kroner (107,40).

Økte netto renteinntekter

I mars 2022 satte Norges Bank styringsrenten som forventet ytterligere opp til 0,75 prosent. Markedsrentene uttrykt ved NIBOR har også økt, og har blant annet som følge av lav likviditet i markedet økt mer enn styringsrenten. Banken har økt rentene på utlån og innskudd etter de foregående endringer i styringsrenten, og har varslet ytterligere økning på inntil 25 punkter med virkning fra 13. mai 2022.

Netto renteinntekter ble 758 millioner (668 millioner) mot 723 millioner kroner i fjerde kvartal 2021. Markedsrentene økte fra fjerde til første kvartal, og boliglånsmarginene gikk ned, mens marginene på innskudd økte. Vekst i utlån og innskudd i kvartalet, samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter.

Norges Bank har signalisert flere økninger i styringsrenten i 2022 på bakgrunn av relativt gode utsikter for økonomien og økt inflasjon. Dette kan legge ytterligere press på boliglånsmarginene, mens marginene på innskudd og forrentningen på egenkapitalen vil øke. 

Provisjons- og andre driftsinntekter

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 637 millioner (790 millioner) mot 671 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

Gode kundetilbud og høy produktdekning bidrar til kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet.  

Provisjonsinntekter (mill. kr) 1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Betalingstjenester 60 72 49
Kredittkort 16 14 14
Sparing og forvaltning 9 13 15
Forsikring 57 55 52
Garantiprovisjoner 18 22 14
Eiendomsmegling 94 100 103
Regnskapstjenester 156 114 148
Markets 124 158 275
Øvrige provisjoner 14 17 5
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 549 565 675
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 84 102 112
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 3 4
Sum provisjonsinntekter 637 671 790
Eksporter til Excel

Provisjonsinntektene fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 88 millioner kroner (116 millioner). I fjerde kvartal 2021 var provisjonene 105 millioner kroner. Nedgang i første kvartal 2022 skyldes lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Selskapets finansieringskostnad som er knyttet til NIBOR har steget raskere enn banken har justert kunderentene.

Øvrige provisjonsinntekter ble 549 millioner kroner (675 millioner) mot 565 millioner kroner i fjerde kvartal. Nedgang på 16 millioner kroner fra fjerde kvartal er i hovedsak fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets og betalingsinntekter. Inntektene fra regnskapstjenester øker som følge av sesongvariasjoner.

Som følge av høy emisjonsaktivitet var det meget høye inntekter fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets i første kvartal 2021.

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle investeringer i første kvartal ble 172 millioner kroner (158 millioner) og i fjerde kvartal 32 millioner kroner. Det var aksjegevinster på 137 millioner kroner (102 millioner), i hovedsak på aksjeposter i SpareBank 1 SMN Invest. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde kurstap på 10 millioner kroner i (gevinst 20 millioner kroner) og tilskrives endrede kredittmarginer på bankens likviditetsportefølje. Inntekter fra valutaforretninger på 7 millioner kroner (15 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets.

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Gevinst/(tap) på aksjer 137 15 102
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -10 -9 20
Gevinst/(tap) på valuta 7 24 15
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 37 1 20
Netto resultat fra finansielle instrumenter 172 32 158
Eksporter til Excel

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 62 millioner kroner (128 millioner). I fjerde kvartal var tilsvarende resultat 186 millioner kroner.  

Resultat fra eierinteresser 1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 13 173 67
SpareBank 1 Boligkreditt (20,9%) -5 -2 4
SpareBank 1 Næringskreditt (14,9%) -0 0 3
SpareBank 1 Kreditt (19,2%) 3 2 0
BN Bank (35%) 49 42 40
SpareBank 1 Betaling (21,5%) -5 -9 -1
SpareBank 1 Forvaltning (19,3%) 8 12 -
Andre selskaper -1 -32 14
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 62 186 128
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring, Sparebank 1 Spleis og Modhi Finance. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2022 ble 95 millioner kroner (507 millioner) og i fjerde kvartal 2021 1.079 millioner kroner. Av resultatet på 95 millioner kroner tilfaller 67 millioner kroner majoritetseierne i SpareBank 1. Egenkapitalavkastning i første kvartal 2022 ble 2,5 prosent. Det er svake resultater både i Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring.

Fremtind Forsikring fikk et resultat i første kvartal på 79 millioner kroner (466 millioner) etter skatt. Resultatsvekkelsen skyldes et urolig aksjemarked og negativ verdiutvikling på renteporteføljen, og sterk nedgang i forsikringsresultat. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 162 millioner kroner (467 millioner) med en skadeprosent på 70,1 prosent (63,7 prosent). Skadeprosenten i første kvartal er økt blant annet som følge av uvanlig høyt innslag av naturskader. Finansinntektene ble minus 38 (pluss 158) millioner kroner i første kvartal.

SpareBank 1 Forsikring hadde i første kvartal 2022 et resultat på 3 millioner kroner (minus 17 millioner) etter skatt. Usikkerhet i verdipapirmarkedene svekket avkastningen på finansielle eiendeler, mens økte inntekter fra pensjonsprodukter bidro til å styrke resultatet.

Inkassoselskapet Modhi Finance oppnådde et resultat etter skatt i første kvartal på 37 millioner kroner (56 millioner). Selskapets inntekter økte som følge av nye inntektsstrømmer fra oppkjøpte porteføljer i 2021. Et godt resultat i første kvartal 2021 var i stor grad følge av oppskriving av porteføljeverdier. 

Modhi og inkassoselskapet Kredinor har inngått en intensjonsavtale om fusjon, og vil bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldsbetjening med Norden som hjemmemarked. Kredinor er noe større enn Modhi, men intensjonen er at partene skal ende opp med like eierandeler.

SpareBank 1 Factoring hadde i første kvartal et resultat på 17 millioner kroner (11 millioner), og har en positiv utvikling etter at aktiviteten hos kundene har tatt seg opp etter pandemien.

SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 13 millioner kroner (67 millioner kroner) og i fjerde kvartal 2021 173 millioner kroner.

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1-bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 Verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 19,3 prosent av selskapet, og resultatandelen i første kvartal var 8 millioner kroner og i fjerde kvartal 12 millioner. Resultatet er tilfredsstillende tatt i betraktning at regnskapet fortsatt er preget av en del oppstartskostnader.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. mars 2022 har banken solgt lån på samlet 51,2 milliarder kroner (46,3 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 38,0 prosent (36,9 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel er 20,9 prosent og andel av resultatet i selskapet ble minus 5 millioner kroner (4 millioner).  Det negative resultatet skyldes økte kredittmarginer på selskapets likviditetsportefølje.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. mars 2022 er utlån på 1,7 milliarder kroner (1,6 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 0 millioner kroner (3 millioner). SpareBank 1 SMN sin eierandel er 14,9 prosent.  

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal ble 3 millioner kroner (0 millioner), og SpareBank 1 SMN sine kunders portefølje av kredittkort og forbrukslån var 1.076 millioner kroner (893 millioner) og eierandelen 19,2 prosent. En betydelig del av veksten siste 12 måneder på 183 millioner kroner er knyttet til refinansieringslån.

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 14,4 prosent siste 12 måneder (9,4 prosent) og vekst i første kvartal på 2,3 prosent (1,7 prosent). Veksten på utlån til næringslivskunder var 5,0 prosent siste 12 måneder (11,8 prosent) og en vekst på 4,2 prosent første kvartal (5,5 prosent). Samlede utlån er 53 milliarder kroner (48 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 143 millioner kroner (117 millioner) i første kvartal, som gir en avkastning på egenkapitalen på 11,6 prosent (10,5 prosent). Økte netto renteinntekter og provisjonsinntekter forklarer resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 49 millioner kroner (40 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo, som åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene. BankAxept og BankID vil samtidig skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap som fortsatt skal eies 100 prosent av de norske bankene.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 21,5 prosent og resultatandelen var minus 5 millioner kroner (minus 1 million) i første kvartal.

Driftskostnader

Samlede kostnader i første kvartal ble 762 millioner (796 millioner), en nedgang på 34 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021. I fjerde kvartal 2021 var samlede kostnader 765 millioner.

I datterselskapene er det sammenlignet med fjerde kvartal reduserte kostnader, i hovedsak som følge av noe lavere aktivitet i SpareBank 1 Markets. Dette er også den viktigste forklaringen til nedgang fra første kvartal 2021 hvor SpareBank 1 Markets hadde både svært høye inntekter og kostnader. Det har ikke vært kostnadsvekst i de øvrige datterselskapene.

I banken ble kostnadene 389 millioner kroner (344 millioner) og i forrige kvartal 368 millioner kroner. Kostnadsøkning på 45 millioner kroner fra første kvartal i 2021 er i hovedsak økte kostnader til antihvitvask, teknologiutvikling og kunderettet aktivitet. I tillegg har endel kostnader i 2022 kommet tidligere på året enn tilsvarende i 2021. Det forventes at kostnadsveksten skal avta utover året.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 47 prosent (46 prosent), i morbanken 39 prosent (36 prosent). 

Lave tap 

Tap på utlån ble 0 millioner kroner (59 millioner) og i fjerde kvartal 32 millioner kroner. 

Tap  1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Privatmarked -5 4 -7
Næringsliv 5 27 65
Herav: Offshore -12 -27 56
Sum tap -0 32 59
Eksporter til Excel

Tap på utlån til næringslivskunder er 5 millioner kroner (65 millioner), hvorav netto inngang på 12 millioner kroner (tap 56 millioner) innen offshoreporteføljen og økte tap på 17 millioner kroner på øvrig næringsliv som fordeler seg jevnt på flere kunder og næringer.

På privatmarkedskunder var det netto inngang på tap på 5 millioner kroner (inngang 7 millioner).  

I første kvartal 2022 er påslaget på PD-banen i basisscenariet som følge av koronapandemien tatt ut fra tapsmodellen. Samtidig er vektingen av nedsidescenariet økt i porteføljene landbruk og BM forøvrig (eksklusiv offshore og hotell/reiseliv) til 25 prosent for å hensynta økt usikkerhet som følge av krigen i Ukraina og generelt større usikkerhet med hensyn til fremtidig økonomisk vekst. Se note 2 for nærmere beskrivelse av endrede forutsetninger i tapsmodellen.  

Tap på utlån er redusert, og ser ut til å ha stabilisert seg på et relativt lavt nivå. Det er bedre utsikter i offshorenæringen, og risikobildet i lån til øvrig næringsliv og personmarkedskunder reflekterer god økonomi i regionen både i næringslivet og blant husholdningene.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.351 millioner kroner (1.665 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 3.243 millioner kroner (3.073 millioner) tilsvarende 1,62 prosent (1,66 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Forvaltningskapital 207 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 207 milliarder kroner (194 milliarder) og har økt som følge av høyere utlån.

Utlån på til sammen 53 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån økte siste 12 måneder med 14,6 milliarder kroner (14,6 milliarder), tilsvarende 7,9 prosent (8,5 prosent) og var 200,0 milliarder (185,3 milliarder) ved årsskiftet. Vekst i første kvartal er 2,4 prosent (1,4 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 9,5 milliarder kroner (8,5 milliarder) til 135,0 milliarder (125,5 milliarder). Vekst på 7,6 prosent (7,3 prosent). I første kvartal 1,6 prosent (0,8 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 5,1 milliarder kroner (6,1 milliarder) til 65,0 milliarder (59,8 milliarder). Vekst på 8,6 prosent (11,3 prosent). I første kvartal 4,0 prosent (2,6 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god vekst i utlån til personkunder og konsernet styrker sin markedsposisjon. En betydelig del av veksten er til LO-kunder. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Veksten er fordelt på ulike bransjer, og det skal unngås bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 11,7 milliarder kroner (14,2 milliarder) til 114,1 milliarder (102,4 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 11,4 prosent (16,2 prosent). Vekst i første kvartal 2,5 prosent (5,0 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 4,3 milliarder kroner (4,1 milliarder) til 45,6 milliarder (41,3 milliarder), tilsvarende 10,3 prosent (11,1 prosent). I første kvartal 2,2 prosent (1,8 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 7,4 milliarder kroner (10,1 milliarder) til 68,5 milliarder (61,1 milliarder), tilsvarende 12,1 prosent (19,8 prosent). I første kvartal 2,6 prosent (7,3 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 57 prosent (55 prosent)

Innskuddsveksten har vært svært høy de siste to årene som en følge av pandemien. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 Midt-Norge tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 274 millioner kroner (280 millioner) og 288 millioner kroner i forrige kvartal. 

Utlån i personmarkedsdivisjonen er 140 milliarder kroner (130 milliarder) og innskudd 52 milliarder kroner (48 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 515 millioner kroner (496 millioner) og 531 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter utgjorde 313 millioner kroner (276 millioner) og 306 millioner kroner i fjerde kvartal. Provisjonsinntektene ble 202 millioner (219 millioner) og 225 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter er økt sammenlignet med første kvartal i 2021 som følge av vekst og styrket innskuddsmargin, mens lavere marginer på utlån knyttet til økte markedsrenter har svekket rentenettoen og provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlånsmarginen ble 1,04 prosent (1,59 prosent) og i fjerde kvartal 2021 1,25 prosent. Innskuddsmarginen ble 0,73 prosent (0,08 prosent) og 0,43 prosent i forrige kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,3 prosent (7,4 prosent) og 8,0 prosent (10,2 prosent). I første kvartal ble veksten på utlån og innskudd henholdsvis 1,5 prosent (0,9 prosent) og 3,2 prosent (2,0 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto inngang på tap med 7 millioner kroner (12 millioner) i første kvartal.

Resultatregnskap (mill. kr) 1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Renteinntekter 313 306 276
Netto provisjons- og andre inntekter 202 225 219
Sum inntekter  515 531 496
Sum driftskostnader 248 244 228
Tap på utlån, garantier m.v.  -7 0 -12
Resultat før skatt  274 288 280
       
Balanse      
Utlån til kunder 139.759 137.672 130.296
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -51.477 -46.821 -46.611
Innskudd fra og gjeld til kunder 52.321 50.691 48.439
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal 13,0 % 13,3 % 12,5 %
Utlånsmargin 1,04 % 1,25 % 1,59 %
Innskuddsmargin 0,73 % 0,43 % 0,08 %
Eksporter til Excel

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 95 millioner kroner (114 millioner) og kostnadene i første kvartal 81 millioner (93 millioner), og resultat før skatt ble 14 millioner kroner (21 millioner). 

Aktiviteten i boligmarkedet var i starten av 2022 noe lavere enn ved utgangen av 2021. Få boliger ute for salg er hovedårsaken til dette, men etterspørselen har vært høy og prisene og omsetningshastigheten har økt. Antall nye oppdrag har hatt høy prioritet i første kvartal da konkurransen om disse er svært stor. Antall salg i første kvartal ble 1.606 (1.848). Antall nye oppdrag ble 2.037, noe opp fra første kvartal 2021. Selskapets markedsandel per 31. mars 2022 var 37 prosent (36 prosent).

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Sum inntekter  95 100 114
Sum driftskostnader 81 100 93
Resultat før skatt (mill. kr) 14 1 21
Driftsmargin 15 % 0 % 18 %
Eksporter til Excel

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av regnskaps-, bank- og kapitalmarkedstjenester. Samhandling mellom forretningsområdene har høy prioritet og en del av den oppnådde veksten tilskrives dette.

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 277 millioner kroner (167 millioner) og 229 millioner kroner i fjerde kvartal 2021. Lavere tap styrker resultatet. 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 50 milliarder kroner (46 milliarder) og totale innskudd 60 milliarder (53 milliarder). Porteføljen er diversifisert med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 404 millioner kroner (337 millioner) og 370 millioner kroner i fjerde kvartal. Netto renteinntekter ble 330 millioner kroner (273 millioner) og 291 millioner kroner i fjerde kvartal. Provisjonsinntektene ble 74 millioner (64 millioner) mot 78 millioner kroner i fjerde kvartal. Økt NIBOR ga reduserte utlånsmarginer i kvartalet, men økte innskuddsmarginer. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget. Sterk vekst i provisjonsinntekter er økte garantiprovisjoner og betalingsinntekter.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,38 prosent (2,68 prosent) og minus 0,05 prosent (minus 0,29 prosent). Utlånene økte siste 12 måneder med 9,5 prosent (13,0 prosent) og innskuddene økte med 11,9 prosent (24,6 prosent). Utlånsveksten i kvartalet var 5,2 prosent (3,2 prosent) og innskuddsveksten minus 0,1 prosent (7,7 prosent).

Tap på utlån til i næringslivskunder i banken ble 3 millioner kroner (63 millioner) og 20 millioner kroner i fjerde kvartal.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet skal sikre at kundene ser merverdien av å være kunde både i banken og Regnskapshuset. 

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2022 og 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

Resultatregnskap (mill. kr) 1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Sum renteinntekter 330 291 273
Netto provisjons- og andre inntekter 74 78 64
Sum inntekter  404 370 337
Sum driftskostnader 124 120 107
 Tap på utlån, garantier m.v.  3 20 62
Resultat før skatt  277 229 167
       
Balanse      
Utlån til kunder 49.764 47.585 46.190
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.465 -1.231 -1.360
Innskudd fra og gjeld til kunder 59.541 59.619 253.200
Nøkkeltall      
EK-avkastning per kvartal 15,4 % 11,5 % 9,6 %
Utlånsmargin 2,38 % 2,39 % 2,68 %
Innskuddsmargin -0,05 % -0,16 % -0,29 %
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 23 millioner kroner (27 millioner).

Driftsinntektene ble 166 millioner kroner (155 millioner) og kostnadene 143 millioner kroner (128 millioner). Kostnadsveksten i første kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2021 følger av oppkjøp av selskaper i 2021, samt investeringer i nye tjenester og i ny IT-plattform.

Økt organisk kundevekst har høy prioritet, og det er oppnådd gode resultater i første kvartal i 2022. Kunderekrutteringen har økt, samtidig som selskapet har lyktes med å redusere kundeavgang. Selskapet ønsker å skape en bredere inntektsplattform utover den tradisjonelle regnskapsproduksjonen. Gjennom 2021 er det investert betydelig i fortsatt utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette begynner å gi resultater, og omfatter alt fra styrket rådgiverkompetanse og kapasitet, samt økt satsing på digitalisering og nye inntektsstrømmer. 

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Sum inntekter  166 123 155
Sum driftskostnader 143 120 128
Resultat før skatt (mill. kr) 23 3 27
Driftsmargin 14 % 2 % 17 %
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 47 millioner kroner (55 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder.

Selskapets inntekter ble samlet 86 millioner kroner (91 millioner). Kostnadene i første kvartal 2022 ble 28 millioner kroner (29 millioner). Det var tap på 4 millioner kroner (7 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 4,3 milliarder kroner (3,9 milliarder) og billån 6,2 milliarder kroner (5,5 milliarder). Vekst siste 12 måneder var henholdsvis 10,6 prosent og 13,0 prosent. Fakturasalg porteføljen fra SpareBank 1 Spire Finans er inkludert i selskapet fra 2021 og det ble kjøpt faktura for 154 millioner kroner i første kvartal 2022.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnementsselskapet Fleks. Selskapet tilbyr fleksible bilabonnementsløsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 2.400 biler og er markedsleder i Norge

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  1. kvartal 2022 4. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Sum inntekter  86 87 91
Sum driftskostnader 28 30 29
Tap på utlån  4 9 7
Resultat før skatt (mill. kr) 47 45 55
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt i første kvartal ble 39 millioner kroner (118 millioner). Det har vært høy aktivitet i forretningsområdene, men lavere enn i første kvartal 2021. SpareBank 1 Markets har tilrettelagt flere store transaksjoner i kvartalet. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten har vært noe lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens lavere aktivitet i markedet for fremmedkapital har medført reduserte inntekter. Samlede inntekter ble 177 millioner kroner (335 millioner). Driftskostnadene var 138 millioner kroner (217 millioner).  

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet.

SpareBank 1 Markets (66,7%)  1. kvartal 2022   4. kvartal 2021   1. kvartal 2021 
Sum inntekter  177 212 335
Sum driftskostnader 138 160 217
Resultat før skatt (mill. kr) 39 51 118
Driftsmargin 22 % 24 % 35 %
Eksporter til Excel

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned. Selskapets aksjer er verdt 686 millioner kroner (548 millioner) per 31. mars 2022.

Resultat før skatt var 132 millioner kroner (109 millioner kroner) og i forrige kvartal minus 4 millioner kroner. Et godt resultat både i første kvartal 2022 og 2021 er følge av oppjusterte verdier på et fåtall aksjer i porteføljen.

God finansiering og likviditet 

Krigen i Ukraina har skapt økt usikkerhet om vekst- og inflasjonsutsikter internasjonalt, og gitt store svingninger i finansmarkedene. Banken forventer at usikkerheten vil vedvare en periode.

Kredittpåslagene har falt noe tilbake, men er høyere enn før krigen brøt ut. Banken har god likviditet og markedene for bankens finansieringsinstrumenter fungerer tilfredsstillende.

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er 155 prosent per 31. mars 2022 (190 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. mars 2022 var 57 prosent (55 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Av bankens pengemarkedsfinansiering er 89 prosent (83 prosent) med over ett års løpetid. 

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er bankens viktigste finansieringskilder og lån på 53 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. mars 2022.

Det er i første kvartal utstedt senior fem års obligasjonsfinansiering på 2,8 milliarder kroner og MREL finansiering på 0,5 milliarder kroner.

SpareBank 1 SMN hadde per 31. mars 2022 4,0 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL). SpareBank 1 SMN vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable).  

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2022 ble 18,3 prosent (18,0 prosent). Krav til ren kjernekapital er 14,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning økt til 17,2 prosent. I forbindelse med innføring av CRD V / CRR 2 utvides SMB rabatten fra 30. juni 2022. Estimert effekt av dette er styrking av ren kjernekapitaldekning med 0,4 prosentpoeng.

Ren kjernekapitaldekning har en økning på 0,3 prosentpoeng fra fjerde kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 1,2 prosent i første kvartal samtidig som at ren kjernekapital økte med 2,4 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av konsernresultatet for 2022. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,0 prosent (7,0 prosent) viser at banken er svært solid. 

Bærekraft

Bærekraft er en av fem strategiske prioriteringer i konsernstrategien. SpareBank 1 SMN er i ferd med å gjennomføre bærekraftstrategien innen de fem målområdene innovasjon, kundetilbud, klimafotavtrykk, kompetanse og mangfold.

Det er avlagt klimaregnskap for SpareBank 1 SMN sin egen virksomhet for 2021 ved å benytte Klimakost-metodikken (miljøutvidet kryssløpsmodell). I første kvartal fortsatte arbeidet med beregning av utlånsporteføljens klimabelastning. Det er i denne forbindelse inngått partnerskap med Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Arbeidet med bedre estimering av utlånsporteføljens klimabidrag kan gi ny innsikt som gjør det nødvendig å justere og konkretisere konsernets klimamål innenfor rammen av Paris-avtalens målsettinger.

SpareBank 1 SMN vil i 2022 fortsette å stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling innenfor bærekraft i regionen. SpareBank 1 SMN har i samarbeid med Sintef etablert et innovasjonsprogram hvor 15 bedrifter deltar. Hensikten med programmet er å arbeide frem forretningsmodeller som støtter opp under det grønne skiftet.

SpareBank 1 SMN har også gått inn som første eksterne innskyter i Sintefs Klimafond. Fondet skal finansiere forskning knyttet til klimapositive tiltak. 

SpareBank 1 SMN har signert Kvinner i Finans Charter med forpliktende mål og arbeidsform. Kvinner i Finans er et frivillig initiativ som skal bidra til større kjønnsbalanse i finansnæringen.  

Banken har hatt god utvikling i salg av nye grønne boliglån, og har solgt lån på samlet 1,3 milliarder per 31.mars 2022. 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN bistår både små og større kunder med utarbeidelse av energi- og klimaregnskap og bærekraftsrapportering. Ambisjonen er å videreutvikle tjenestene og kompetansen innenfor bærekraftsrapportering og -rådgivning.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Børskurs per 31. mars 2022 var 141,20 (107,40) kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 99,55 kroner (96,70). Resultat per egenkapitalbevis ble 3,20 kroner (3,40). Det er i 2022 utbetalt 7,50 kroner i utbytte for 2021 (4,40 kroner) per egenkapitalbevis.

Pris/Inntjening var 11,05 (7,91) og pris/bok 1,42 (1,11).

Utsikter 

SpareBank1 SMN oppnådde et godt resultat første kvartal 2022 med en egenkapitalavkastning på 12,5 prosent og sterk soliditet. Alle forretningsområdene leverer gode prestasjoner i et krevende marked som gir et solid grunnlag for å realisere konsernets vekst- og lønnsomhetsambisjoner.

Samfunnet er gjenåpnet og aktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemien. Krigen i Ukraina med påfølgende sanksjoner påvirker imidlertid norsk økonomi og næringsliv, både direkte og indirekte. Handelen mellom berørte land og resten av verden er redusert med vareknapphet og svekkede forsyningslinjer. Dette gir prisvekst på energi og andre råvarer. Det er også økt uro i finansmarkedene. På tross av dette forventes fortsatt vekst i norsk økonomi.

For SpareBank 1 SMN sin del er næringslivsporteføljen så langt i liten grad påvirket av etterdønninger av pandemien eller av krigen i Ukraina. Tap på utlån er betydelig redusert siden 2020, og risikobildet i øvrig næringsliv og blant personkunder reflekterer god økonomi i regionen. Med økende inflasjon og forventning om flere og relativt hyppige renteendringer fra Norges Bank er det usikkert hvordan kredittveksten til husholdninger og næringslivet vil utvikle seg. Det er mange usikkerhetsfaktorer i økonomien og med raskt skiftende rammebetingelser kan fremtidsutsiktene endres.

SpareBank 1 SMN har ambisjoner om å vokse mer enn markedsveksten. Datadrevet innovasjon og en moderne, kunderettet og effektiv distribusjon skal sikre at vekstambisjonen nås. SpareBank1 SMN har en diversifisert inntjeningsplattform med lønnsomme datter- og produktselskaper som gir økt salg og flere kunder. Dette gir robusthet særlig i perioder med urolige markeder

Kampen mot økonomisk kriminalitet er et viktig samfunnsansvar. Anti hvitvaskarbeidet og etterlevelse har meget høy oppmerksomhet. Krigen i Ukraina har forsterket behovet, og banken har i første kvartal nedlagt et betydelig arbeid for å etterleve de sanksjonene som er innført.

Resultatet i første kvartal viser avkastning over målsatt nivå. Markedsusikkerhetene har økt, men SpareBank 1 SMN er godt posisjonert til å håndtere dette.

 

Trondheim, 5. mai 2022
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Morten Loktu
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Eli Skrøvset
     
     
     
Freddy Aursø Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
  Jan-Frode Janson  
  Konsernsjef  

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN