1. kvartal 2022

  • Resultat 698 millioner kroner (768 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 12,5 prosent (14,8 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (18,0 prosent)
  • Vekst i utlån på 2,4 prosent (1,4 prosent) og på innskudd 2,5 prosent (vekst 5,0 prosent)
  • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (0,8 prosent), samme vekst som i fjerde kvartal. Utlån til næringslivet økte med 4,0 prosent (2,6 prosent) som var 1,9 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2021
  • Innskudd fra personkunder økte med 2,2 prosent (1,8 prosent), 0,8 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 2,6 prosent (7,3 prosent), 0,9 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2021
  • Netto resultat eierinteresser på 62 millioner kroner (128 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 174 millioner kroner (162 millioner)
  • Tap på utlån og garantier 0 millioner kroner (59 millioner), 0,00 prosent av brutto utlån (0,13 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,40). Bokført verdi per egenkapitalbevis 99,55 kroner (96,70)
© SpareBank 1 SMN