Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum egen-kapital
                     
Egenkapital per 1.1.21 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 - 48 2.242
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -37 - -37
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -38 - -38
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 -38 48 2.204
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - -321
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -48 -48
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 38 - -2
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -14 -25 -890 - 38 -48 -940
Egenkapital per 31.12.21 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
                     
Egenkapital per 1.1.22 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
Periodens resultat - -   - - - - 1.443 - 1.443
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -0 - -0
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -0 - -0
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.443 - 1.443
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - -547
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -32 -32
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - -3
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - -0 -1.517 - -3 -32 -1.553
Egenkapital per 30.6.22 2.597 895   5.918 7.007 - 171 1.439 1.218 19.245
Eksporter til Excel

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 499 50 160 2.902
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 26 - - 26
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -38 - - -38
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -13 - - -13
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 486 50 160 2.889
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - - -321
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -50 - -50
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -0 -   - -13 - - 7 - - -5
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 50 -   11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -14 - - -14
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -9 -9
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -14 -38 -890 - 43 -50 -9 -958
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.22 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Periodens resultat - -   - - - - 1.326 - 74 1.400
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 98 - - 98
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -0 - - -0
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 98 - - 98
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.424 - 74 1.498
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - - -547
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -33 - -33
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -2 -   - -17 - - - - - -18
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -8 -   -8
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 1 - - 1
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -170 -170
Sum transaksjoner med eierne -2 -   - -17 -1.517 - -7 -33 -170 -1.746
Egenkapital per 30.6.22 2.586 895   5.918 6.958 - 171 4.312 1.259 893 22.993
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN