Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-
fonds-
kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte
og
gaver
Fond for
urealiserte
gevinster
Annen egen-
kapital
Hybrid-
kapital
Sum
egen-
kapital
                     
Egenkapital per 1.1.21  2.597 895    5.664  6.556 890 239 -  1.250 18.092
Periodens resultat - -   268 476  1.517 -68 - 48 2.242
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -37 - -37
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -38 - -38
Totalresultat for perioden - -   268 476  1.517 -68 -38 48 2.204
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - -321
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -48 -48
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 38 - -2
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -14 -25 -890 - 38 -48 -940
Egenkapital per 31.12.21  2.597 895    5.918  7.007  1.517 171 -  1.250 19.356
                     
Egenkapital per 1.1.22  2.597 895    5.918  7.007  1.517 171 -  1.250 19.356
Periodens resultat - -   - - - - 459 - 459
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -1 - -1
Totalresultat for perioden - -   - - - - 457 - 457
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - 0 -970 - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   0 - -547 - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -20 -20
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - -0 -1.517 - - -20 -1.538
Egenkapital per 31.3.22  2.597 895    5.918  7.007 - 171 457  1.230 18.275
Eksporter til Excel
  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-
fonds-
kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte
og gaver
Fond for urealiserte
gevinster
Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 499 50 160 2.902
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 26 - - 26
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -38 - - -38
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -13 - - -13
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 486 50 160 2.889
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - - -321
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -50 - -50
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -0 -   - -13 - - 7 - - -5
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 50 -   11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -14 - - -14
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -9 -9
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -14 -38 -890 - 43 -50 -9 -958
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
                   
                       
Egenkapital per 1.1.22 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Periodens resultat - -   - - - - 668 - 30 698
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 75 - - 75
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 74 - - 74
Totalresultat for perioden - -   - - - - 741 - 30 772
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -21 - -21
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) - -   - - - - - - - -
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -5 -   -5
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -16 - - -16
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -15 -15
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - -0 -1.517 - -20 -21 -15 -1.574
Egenkapital per 31.3.22 2.588 895   5.918 6.974 - 171 3.617 1.271 1.005 22.439
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN