Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.21 31.12.22 (mill. kr) Note 31.12.22 31.12.21
1.252 1.171 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.171 1.252
13.190 21.972 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   11.663 4.704
135.766 139.550 Netto utlån til kunder 5 151.549 145.890
30.762 38.072 Sertifikater og obligasjoner  17 38.073 30.762
3.192 6.804 Derivater 17 6.804 3.224
402 417 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 840 2.654
4.590 5.063 Investering i eierinteresser   8.075 7.384
2.374 2.379 Investering i konsernselskaper   - -
98 98 Virksomhet holdt for salg 2 1.919 59
458 467 Immaterielle eiendeler   663 853
1.082 2.092 Øvrige eiendeler 14 2.555 2.062
193.165 218.085 Eiendeler   223.312 198.845
14.342 14.636 Innskudd fra kredittinstitusjoner   14.636 15.065
112.028 122.699 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 122.010 111.286
40.332 47.474 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 47.474 40.332
3.500 8.307 Derivater 17 8.307 3.909
1.855 2.067 Annen gjeld 15 2.725 3.215
- - Virksomhet holdt for salg 2 1.093 1
1.753 2.015  Ansvarlig lånekapital  16 2.058 1.796
173.809 197.199 Sum gjeld   198.303 175.603
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -11 -9
895 895  Overkursfond    895 895
7.007 7.877  Utjevningsfond    7.828 6.974
970 840  Avsatt utbytte   840 970
547 474  Avsatt gaver    474 547
5.918 6.408  Grunnfondskapital    6.408 5.918
171 70  Fond for urealiserte gevinster    70 171
- -  Annen egenkapital    3.142 2.896
1.250 1.726  Hybridkapital    1.769 1.293
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    997 989
19.356 20.887  Sum egenkapital    25.009 23.241
193.165 218.085  Gjeld og egenkapital    223.312 198.845
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN