Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  1. halvår   1. halvår  
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
2.242 1.433 1.443  Resultat etter skatt  1.400 1.523 2.902
95 49 38  + Av- og nedskrivninger  69 93 186
134 90 -57  + Tap på utlån/garantier  -48 98 161
-418 -418 -252  Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet  -139 -340 -705
-2.423 -1.581 -1.035  Andre justeringer  -1.127 -1.679 -2.574
-369 -426 136  Tilført fra årets virksomhet  155 -305 -31
3.843 2.562 -3.423  Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -3.966 1.702 4.387
-2.993 -2.751 3.702  Økning/(reduksjon) annen gjeld  3.814 -2.083 -3.159
-11.686 -7.066 -989  Reduksjon/(økning) utlån  -1.664 -7.346 -12.920
-288 -7.290 -7.251  Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  -6.432 -7.103 387
13.862 12.587 12.339  Økning/(reduksjon) innskudd kunder  12.526 12.604 13.757
-290 1.361 1.371  Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner  1.478 1.196 -32
-4.077 -1.770 -2.131  Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  -2.132 -1.769 -4.156
- - -  Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  255 464 -59
-1.999 -2.792 3.754  A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  4.035 -2.639 -1.826
-75 -35 -42  Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -93 -119 -145
60 - -  Salg bygninger/driftsmidler  - - 4
- - -  Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper  - -12 99
-73 -73 -0  Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  -53 - -
418 418 252  Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  252 419 419
548 30 6  Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  6 19 544
-204 -154 -92  Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -117 -154 -307
672 241 266  Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  302 256 737
-766 -244 -239  Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -246 -255 -826
580 184 151  B) Netto likviditetsendring investeringer  52 155 526
- - 1.000  Økning i ansvarlig lånekapital  1.000 - -
- - -684  Reduksjon i ansvarlig lånekapital  -684 - -
-0 -0 -0  Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  -18 -10 -5
- - -  Innbetalinger knyttet til eierandelskapital  - - -
-569 -168 -970  Utbetalt utbytte  -970 -168 -569
- - -  Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  -162 -113 -113
-321 -95 -547  Gaveutdeling  -547 -95 -321
-48 -29 -32  Betalte renter hybridkapital  -33 -30 -50
7.867 6.867 6.720  Økning annen langsiktig gjeld  6.720 6.867 7.867
-7.021 -5.561 -4.961  Reduksjon annen langsiktig gjeld  -4.961 -5.561 -7.021
-93 1.013 527  C) Netto likviditetsendringer finansiering  345 890 -212
-1.512 -1.595 4.432  A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  4.432 -1.595 -1.512
2.764 2.764 1.252  Likviditetsbeholdning per 1.1  1.252 2.764 2.764
1.252 1.170 5.684  Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  5.684 1.170 1.252
-1.512 -1.595 4.432  Endring  4.432 -1.595 -1.512
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN