Note 14 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.21 30.6.21 30.6.22 (mill. kr) 30.6.22 30.6.21 31.12.21
3 - 3 Utsatt skattefordel 72 98 90
84 84 100 Varige driftsmidler 224 209 210
253 278 243 Bruksrett eiendom 470 470 460
152 98 77 Opptjente ikke motatte inntekter 124 157 186
20 296 978 Fordringer verdipapirer 1.479 1.841 300
62 112 62 Pensjonsmidler 62 112 62
508 471 271 Andre eiendeler 671 763 752
1.082 1.339 1.735 Sum øvrige eiendeler 3.103 3.650 2.062
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN