Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

 

  Morbank   Konsern  
  2. kvartal 1. halvår   1. halvår 2. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill kr) 2022 2021 2022 2021 2021
          Vurdert til virkelig verdi over resultatet          
                     
-433 -71 -177 -199 -379 Verdiendring på renteinstrumenter  -321 -121 -142 -39 -283
                     
          Verdiendring på derivater/sikring          
-6 2 -1 -9 -1 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater * -1 -9 -1 2 -6
12 2 -33 12 -36 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -36 12 -33 2 12
301 31 94 137 265 Øvrige derivater 354 165 147 39 332
                     
          Inntekter fra egenkapitalinstrumenter          
- - - - - Inntekter fra eierinteresser 139 340 84 212 705
726 597 514 709 574 Utbytte fra eierinteresser - - - - -
8 -2 1 -5 4 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 4 -2 1 -2 13
6 1 4 3 7 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 5 21 3 17 22
-4 14 -14 8 -11 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 98 126 -35 24 163
610 574 387 654 422 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 241 531 23 256 959
                     
          Vurdert til amortisert kost          
                     
-2 -0 -0 -2 -0 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -0 -2 -0 -0 -2
-2 -0 -0 -2 -0 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -0 -2 -0 -0 -2
                     
72 15 29 31 38 Netto inntekter fra valutahandel 39 31 30 15 70
680 588 416 684 459 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 279 560 53 270 1.026
                     
                     
                     
          * Virkelig verdi sikring          
-664 -61 -538 -354 -1.363 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -1.363 -354 -538 -61 -664
657 63 537 344 1.362 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 1.362 344 537 63 657
-6 2 -1 -9 -1 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -1 -9 -1 2 -6
Eksporter til ExcelRegnskap og noter

© SpareBank 1 SMN