Note 17 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2022: 
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet      
- Derivater 1 6.170 - 6.170
- Obligasjoner og sertifikater 3.300 28.151 - 31.451
- Egenkapitalinstrumenter 1.701 77 659 2.437
- Fastrentelån og ansvarlig lån - - 4.481 4.481
Finansielle eiendeler virkelig verdi over totalresultatet        
- Utlån til kunder - - 79.690 79.690
Sum eiendeler 5.002 34.398 84.829 124.228
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 5 6.656 - 6.661
- Egenkapitalinstrumenter 56 - - 56
Sum forpliktelser 62 6.656 - 6.717
Eksporter til Excel

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2021: 
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 2 4.316 - 4.317
- Obligasjoner og sertifikater 2.375 26.001 - 28.376
- Egenkapitalinstrumenter 1.458 14 526 1.998
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.226 4.268
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat      
- Utlån til kunder - - 79.691 79.691
Sum eiendeler 3.834 30.373 84.443 118.651
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 1 3.894 - 3.895
- Egenkapitalinstrumenter 87 - - 87
Sum forpliktelser 88 3.894 - 3.982
Eksporter til Excel

 

 

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 21:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 4 3.221 - 3.224
- Obligasjoner og sertifikater 2.377 28.385 - 30.762
- Egenkapitalinstrumenter 1.984 106 564 2.654
- Fastrentelån og ansvarlig lån - - 4.198 4.198
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat      
- Utlån til kunder - - 83.055 83.055
Sum eiendeler 4.364 31.712 87.817 123.893
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 0 3.909 - 3.909
- Egenkapitalinstrumenter 31 - - 31
Sum forpliktelser 31 3.909 - 3.940
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2022:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse  564 4.198 83.055 87.817
Tilgang 6 889 21.714 22.610
Fraregning -2 -430 -25.090 -25.522
Nedskrivning forventet tap på utlån - - 11 11
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 90 -177 -0 -86
Utgående balanse 659 4.481 79.690 84.829
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2021:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.21 432 4.242 74.761 79.435
Tilgang 11 555 23.838 24.404
Fraregning -2 -523 -18.918 -19.443
Nedskrivning forventet tap på utlån - - 9 9
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 85 -48 1 38
Utgående balanse 30.06.21 526 4.226 79.691 84.443
Eksporter til Excel

 

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2021:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.21 432 4.242 74.761 79.435
Tilgang 26 1.201 40.891 42.118
Fraregning -12 -1.150 -32.615 -33.778
Nedskrivning forventet tap på utlån - - 19 19
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 118 -95 -1 22
Utgående balanse 31.12.21 564 4.198 83.055 87.817
Eksporter til Excel

Metode for verdsettelse
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende:

Fastrenteutlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. Ved beregning av sensitivitet, er diskonteringsfaktor økt med 10 punkter.

Utlån til virkelig verdi over totalresultatet (nivå 3)
Boliglån med flytende rente klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultat blir verdsatt basert på pålydende saldo og forventet tap. Utlån uten vesentlig kredittrisikoforverring etter første gangs balanseføring har estimert virkelig verdi lik pålydende saldo. For utlån med en vesentlig økning i kredittrisiko etter innvilgelse eller objektive bevis for tap, beregnes forventet tap over instrumentenes levetid på linje med tapsnedskriving av utlån til amortisert kost. Estimert virkelig verdi settes lik saldo fratrukket beregnet forventet livstidstap. Dersom man dobler worst case scenarioets sannsynlighet i tapsmodellen, medfører det en reduksjon i virkelig verdi på 7 millioner kroner.

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer.    

Aksjer (nivå 3) 
Aksjer som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste investeringer i unoterte aksjer. Disse omfatter blant annet 571 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte aksjer gjennom selskapet SMN Invest AS. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger.           

Finansielle derivater (nivå 2)         
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på observerbare rentekurver. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet. 

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 per 30. juni 2022:
(mill. kr) Balanseført verdi Effekt av mulige alternative
forutsetninger
     
Fastrentelån 4.481 -13
Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultatet *  659 -
Utlån til virkelig verdi over totalresultatet 79.690 -7
     
* Som beskrevet over er ikke informasjon for å foreta alternative beregninger tilgjengelig
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN