Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.21 30.9.21 30.9.22 (mill. kr) 30.9.22 30.9.21 31.12.21
1.958 2.247 2.286 Jordbruk og skogbruk 2.286 2.247 1.958
991 964 1.285 Fiske og fangst 1.285 964 991
1.050 915 685 Havbruk 685 915 1.050
2.562 2.297 3.149 Industri og bergverk 3.149 2.297 2.562
5.535 5.293 6.423 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 6.423 5.293 5.535
6.649 5.436 5.138 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.138 5.436 6.649
1.006 1.102 1.071 Sjøfart og offshore 1.071 1.102 1.006
5.692 6.170 6.560 Eiendomsdrift 6.495 6.112 5.635
11.469 11.534 13.416 Forretningsmessig tjenesteyting 13.416 11.534 11.469
9.247 9.494 9.007 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.521 9.057 8.750
16.826 16.300 20.624 Offentlig forvaltning 20.624 16.300 16.826
4.453 4.610 3.836 Øvrige sektorer 3.797 4.468 4.267
67.439 66.362 73.482 Sum næring  72.892 65.725 66.697
44.589 43.967 47.666 Lønnstakere 47.666 43.967 44.589
112.028 110.328 121.148 Sum innskudd 120.558 109.691 111.286
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN