Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.21 30.9.21 30.9.22 (mill. kr) 30.9.22 30.9.21 31.12.21
9.433 9.205 9.975 Jordbruk og skogbruk 10.389 9.546 9.783
5.853 5.851 6.994 Fiske og fangst 7.016 5.869 5.870
1.926 1.843 2.251 Havbruk 2.507 2.093 2.176
2.151 2.203 2.237 Industri og bergverk 2.833 2.835 2.766
3.169 2.884 4.298 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 5.436 3.825 4.124
2.572 2.320 2.889 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.471 2.662 2.966
4.715 5.237 5.313 Sjøfart og offshore 5.313 5.237 4.715
16.924 16.724 18.392 Eiendomsdrift 18.501 16.839 17.044
4.497 4.083 3.869 Forretningsmessig tjenesteyting 4.530 4.500 4.990
5.714 5.433 5.756 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.721 6.367 6.667
2 2 104 Offentlig forvaltning 139 35 34
1.383 1.392 1.673 Øvrige sektorer 1.619 1.339 1.325
58.337 57.176 63.752 Sum næring  68.473 61.147 62.458
126.828 124.841 133.641 Lønnstakere 140.426 130.828 132.894
185.165 182.017 197.393 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 208.900 191.976 195.353
46.650 46.675 57.051 Herav Boligkreditt  57.051 46.675 46.650
1.402 1.329 1.601 Herav Næringskreditt 1.601 1.329 1.402
137.113 134.013 138.740 Brutto utlån til kunder 150.247 143.972 147.301
1.250 1.411 921 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 993 1.472 1.313
97 95 92 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 92 95 97
135.766 132.507 137.727 Netto utlån til kunder 149.162 142.404 145.890
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN