Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 1.1.22 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.22
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 36.805 2.850 4.851 -927 33.878
Senior non preferred, nominell verdi 3.500 530 - - 4.030
Verdijusteringer -152 - - -798 -950
Påløpte renter 178 - - -42 136
Totalt 40.332 3.380 4.851 -1.768 37.093
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 1.1.22 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.22
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 3 - - 0 4
Totalt  1.796 - - 0 1.796
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN