Note 15 - Annen gjeld

Morbank   Konsern
31.12.21 31.3.21 31.3.22 (mill. kr) 31.3.22 31.3.21 31.12.21
- 8 - Utsatt skatt 56 82 56
513 74 322 Betalbar skatt 367 130 583
12 11 12 Formuesskatt 12 11 12
118 110 407 Tidsavgrensninger 932 681 774
347 365 542 Avsetninger 542 365 347
78 81 71 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 71 81 78
8 10 8 Pensjonsforpliktelser 8 10 8
262 297 265 Leieforpliktelse 492 501 476
84 133 57 Trasseringsgjeld 57 133 84
92 132 240 Leverandørgjeld 377 211 150
157 110 1.330 Gjeld verdipapirer 1.940 720 351
- - - Egenkapitalinstrumenter -0 30 31
185 418 1.986 Annen gjeld 2.177 629 266
1.855 1.748 5.239 Sum annen gjeld 7.030 3.584 3.215
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN