Note 14 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.21 31.3.21 31.3.22 (mill. kr) 31.3.22 31.3.21 31.12.21
3 - 3 Utsatt skattefordel 87 129 90
84 80 99 Varige driftsmidler 223 206 210
253 291 255 Bruksrett eiendom 477 492 460
152 94 119 Opptjente ikke motatte inntekter 183 215 186
20 122 974 Fordringer verdipapirer 1.752 828 300
62 112 62 Pensjonsmidler 62 112 62
508 409 338 Andre eiendeler 600 773 752
1.082 1.108 1.851 Sum øvrige eiendeler 3.384 2.754 2.062
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN