Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2021 2021 2022 (mill kr) 2022 2021 2021
      Vurdert til virkelig verdi over resultatet      
             
-433 -128 -203 Verdiendring på renteinstrumenter  -179 -83 -283
             
      Verdiendring på derivater/sikring      
-6 -11 -0 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater * -0 -11 -6
12 10 -3 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -3 10 12
301 105 171 Øvrige derivater 207 125 332
             
      Inntekter fra egenkapitalinstrumenter      
- - - Inntekter fra eierinteresser 54 128 705
726 112 60 Utbytte fra eierinteresser - - -
8 -3 4 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 4 0 13
6 2 3 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 3 4 22
-4 -6 3 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 133 102 163
610 80 34 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 217 276 959
             
      Vurdert til amortisert kost      
             
-2 -2 -0 Verdiendring på renteinstrumenter holdt til forfall -0 -2 -2
-2 -2 -0 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -0 -2 -2
             
72 16 10 Netto inntekter fra valutahandel 9 15 70
680 95 43 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 226 289 1.026
             
             
      * Virkelig verdi sikring      
-664 -293 -824 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -824 -293 -664
657 282 824 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 824 282 657
-6 -11 -0 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -0 -11 -6
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN