Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Tap på utlån og garantier

For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell viser vi til note 2 og 3 i årsregnskapet for 2021.

Det ble i 2020 og 2021 gjort enkelte endringer i input til bankens tapsmodell som følge av økt usikkerhet som følge av koronasituasjonen. Dette kvartalet har økt makroøkonomisk usikkehet som følge av krigen i Ukraina, sterk økning i energi- og råvarepriser, utfordringer i forsyningskjedene og utsikter til varig høyere inflasjon og rentenivå gjort vurderingene ekstra krevende. Tilsynsmyndighetene har understreket viktigheten av at det fokuseres på forventede langsiktige effekter av krisen og det har også vært bankens fokus i disse vurderingene. 

I 2020 endret banken forutsetningene for basisscenarioet i negativ retning. Dette ble videreført gjennom 2021. Bankens eksponering mot hotell og reiseliv inkludert næringseiendom med inntektene hovedsakelig mot denne næringen, ble også skilt ut i en egen portefølje med egne vurderinger av PD- og LGD-baner samt særskilte scenarier og vekting av disse for å reflektere porteføljens utsatthet for effektene av korona. I tillegg ble hele porteføljen lagt i trinn 2 eller 3.

De sentrale forutsetninger per scenario er framskrivninger av baner for mislighetssannsynligheten (PD) og tap ved mislighold (LGD) samt sannsynlighetsvekt for det enkelte scenario. Forventede effekter av koronapandemien var i vurderingene for 2020/2021 knyttet til debitorer som før krisen hadde et krevende utgangspunkt – typisk debitorer i trinn 2. Vi valgte derfor å øke banene for PD og LDG samt redusere forventede nedbetalinger i basisscenarioet særlig fra år to og utover siden dette ville påvirke forventet tap nettopp for debitorer i trinn 2. For å hensynta migrasjon til trinn 2, ble PD- og LGD-estimatene også økt første år. Det er i tillegg forutsatt ingen nedbetalinger første år for alle porteføljer i nedsidescenariet. Erfaringene er dog at effektene av koronapandemien ble vesentlig mindre enn antatt på grunn av gjennomførte myndighetstiltak, og vi finner ikke lenger grunnlag for påslag i banene i basisscenariet som følge av koronapandemien.

Anvendt scenariovekting ble også endret i 2020 for å reflektere ytterligere økt usikkerhet. For næringsliv inkludert offshore, samt landbruk ble nedsidescenariet endret fra å vektes med 10 prosent sannsynlighet, til en vekting på 20 prosent sannsynlighet. For personmarked ble vektingen av nedsidescenariet endret fra 10 til 15 prosent. I første kvartal 2022 er vektingen av nedsidescenariet økt ytterligere i porteføljene landbruk og BM forøvrig (eksklusiv offshore og hotell/reiseliv) til 25 prosent for å hensynta økt usikkerhet som følge av krigen i Ukraina og generelt større usikkerhet med hensyn til fremtidig økonomisk vekst.  

Effekten av endringen av forutsetninger i 2022 er vist på linjen "Endring som skyldes endrede forutsetninger i tapsmodellen" i note 7. Fjerning av påslaget i basisscenariet for BM porteføljen (med unntak av hotell/reiseliv og offshore som har særskilte forutsetninger), trekker i retning av reduserte nedskrivninger, mens økt vekt på lavt scenario trekker i motsatt retning. Samlet utgjør dette 59 millioner kroner for banken og 63 millioner kroner for konsernet i reduserte nedskrivninger.

Sensitiviteter

Første del av tabellen under viser fullt modellberegnet forventet kredittap på grunnlag per 31 mars 2022 i de tre scenarioene, fordelt på porteføljene Privatmarked (PM) og Bedriftsmarked (BM), samt offshore, reiseliv og landbruk som summerer seg til Morbank. I tillegg viser tabellen fullt modellberegnet forventet kredittap i datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge (SB1 Finans MN). ECL for morbanken og datterselskapet er summert i kolonnen Konsern.

Andre del av tabellen viser porteføljefordelt ECL ved anvendt scenariovekting samt en alternativ scenariovekting med doblet sannsynlighet for nedsidescenariet.

Dersom man doblet nedsidescenarioets sannsynlighet på bekostning av basisscenariet ved utgangen av  første kvartal 2022 ville dette medført en økning i tapsavsetningene på 355 millioner kroner for morbanken og 363 millioner kroner for konsernet.

 

  BM PM Offshore Reiseliv Landbruk Sum morbank SB 1
Finans
MN
Konsern
ECL i forventet scenario 412 64 408 30 29 943 51 994
ECL i nedsidescenariet 1,025 278 1,037 90 130 2,560 133 2,693
ECL i oppsidescenariet 360 31 326 12 18 746 34 780
                 
ECL med anvendt scenariovekting 80/10/10 - - - - - - 57 57
ECL med anvendt scenariovekting 60/25/15 558 -     53 610 - 610
ECL med anvendt scenariovekting 65/20/15     521     521   521
ECL med anvendt scenariovekting 60/30/10 - - - 46   46 - 46
ECL med anvendt scenariovekting 70/15/15 - 91 - - - 91 - 91
Sum ECL anvendt 558 91 521 46 53 1,269 57 1,326
                 
ECL med alternativ scenariovekting 70/20/10 - - - - - - 65 65
ECL med alternativ scenariovekting 35/50/15 711       78 789   789
ECL med alternativ scenariovekting 45/40/15   - 647   - 647 - 647
ECL med alternativ scenariovekting 30/60/10 - - - 64   64 - 64
ECL med alternativ scenariovekting 55/30/15 - 123 - - - 123 - 123
SUM ECL alternativ (doblet nedside) 711 123 647 64 78 1,623 65 1,688
Endring ECL ved alternativ vekting 153 32 126 18 25 355 8 363
Eksporter til Excel

Tabellen reflekterer at det er til dels betydelige forskjeller i underliggende PD- og LGD-estimater i de ulike scenarioene og at det er differensierte nivåer og nivåforskjeller mellom porteføljene. På konsernnivå er ECL i oppsidescenarioet, som i stor grad reflekterer taps- og misligholdsbildet de seneste årene, om lag 80 prosent av ECL i forventet scenario. Nedsidescenarioet gir om lag dobbel ECL sammenlignet med forventet scenario. Anvendt scenariovekting gir om lag  30 prosent høyere ECL enn i forventet scenario.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN