Note 19 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis. 

 

  Januar - Mars  
(mill. kr) 2022 2021 2021
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 646 687 2.692
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 413 439 1.722
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis 129.387.872 129.305.359 129.339.665
Resultat per egenkapitalbevis 3,20 3,40 13,31
Eksporter til Excel

 

  Januar - Mars  
1) Korrigert resultat  2022 2021 2021
Konsernets resultat i perioden 698 768 2.902
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -30 -61 -160
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -21 -20 -50
Korrigert resultat i perioden 646 687 2.692
Eksporter til Excel

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)      
(mill. kr) 31.3.22 31.3.21 31.12.21
Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
Utjevningsfond 7.007 6.556 7.007
Overkursfond 895 895 895
Fond for urealiserte gevinster 109 153 109
Annen egenkapital -1 -0 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 10.608 10.201 10.609
Grunnfondskapital 5.918 5.664 5.918
Fond for urealiserte gevinster 62 86 62
Annen egenkapital -0 -0 -
B. Sum grunnfondskapital 5.979 5.750 5.980
Avsetning gaver - 401 547
Avsatt utbytte - 226 970
Egenkapital ekskl. hybridkapital  16.587 16.578 18.106
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 % 64,0 %
       
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Eksporter til Excel
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN