Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.17 31.3.17 31.3.18 (mill. kr) Note 31.3.18 31.3.17 31.12.17
3.313 1.171 635 Kontanter og fordringer på sentralbanker   635 1.171 3.313
9.543 7.640 11.551 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   6.113 3.008 4.214
104.769 98.056 105.856 Netto utlån til kunder 5,7,8 112.119 103.204 110.959
19.895 18.786 18.879 Sertifikater og obligasjoner  15 18.797 18.704 19.736
4.328 4.746 3.199 Derivater 15 3.278 4.701 4.351
169 340 348 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 2.164 1.676 1.825
3.940 3.776 3.983 Investering i eierinteresser   5.879 5.974 5.760
3.120 2.962 3.168 Investering i konsernselskaper   - - -
82 226 82 Virksomhet holdt for salg 2 639 15 649
522 475 520 Immaterielle eiendeler   819 686 793
703 1.171 546 Øvrige eiendeler 12 1.641 2.903 1.654
150.383 139.349 148.768 Eiendeler   152.083 142.042 153.254
9.047 6.598 7.477 Innskudd fra kredittinstitusjoner   8.374 6.959 9.607
77.362 71.224 76.686 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 75.937 70.176 76.476
42.194 39.901 41.410 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 41.410 39.901 42.194
3.341 3.644 2.936 Derivater 15 2.970 3.509 3.343
909 1.939 2.986 Annen gjeld 13 3.832 2.979 1.923
- - - Virksomhet holdt for salg 2 0 0 1
2.159 2.206 2.153  Ansvarlig lånekapital  14 2.195 2.249 2.201
135.011 125.512 133.649 Sum gjeld   134.718 125.773 135.744
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -10 -7 -8
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
5.079 4.487 5.079  Utjevningsfond    5.066 4.470 5.072
571 - -  Avsatt utbytte   - - 571
322 - -  Avsatt gaver    - - 322
4.831 4.498 4.831  Grunnfondskapital    4.831 4.498 4.831
126 126 126  Fond for urealiserte gevinster    126 139 126
- 4 -15  Annen egenkapital    1.515 1.925 1.547
950 941 1.264  Hybridkapital    1.306 941 993
- 288 341  Ordinært resultat    466 367 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    572 443 565
15.372 13.837 15.118  Sum egenkapital    17.365 16.269 17.510
150.383 139.349 148.768  Gjeld og egenkapital    152.083 142.042 153.254

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN